Duurzaamheidseisen vaste biomassa SDE+

Wilt u vaste biomassa inzetten voor de productie van elektriciteit en warmte? En wilt u hiervoor SDE+ subsidie aanvragen? Dat kan. Op deze pagina leest u hoe dit werkt.

RVO.nl vraagt van u om aan te tonen dat de biomassa voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen die hiervoor gelden. Dit geldt voor de volgende categorieën:

 1. bij- en meestook van biomassa in kolencentrales;
 2. een ketel ≥ 5 MW stoom uit houtpellets;
 3. een brander op houtpellets ≥ 5 MWth en ≤ 100 MWe;
 4. ketel op houtpellets voor stadsverwarming (nieuw in 2019).

Energieproducenten

Voor andere typen installaties, zoals die staan in de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën, gelden de duurzaamheidseisen niet. Aantonen dat de herkomst van de ingezette biomassa duurzaam is, hoe doe ik dat? Dit kan door biomassa te kopen die is gecertificeerd volgens een goedgekeurd certificatieschema en/of een (aanvullende) verificatie uit te laten voeren in de toeleveringsketen. Hierbij zijn verschillende combinaties mogelijk:

 • een goedgekeurd certificatieschema
 • een combinatie van meerdere goedgekeurde certificatieschema’s;
 • een combinatie van één of meer goedgekeurde certificatieschema’s en aanvullende verificatie;
 • alleen verificatie.

Uiteindelijk is het belangrijk dat voor alle leveringen van biomassa alle duurzaamheidseisen zijn afgedekt.

In de volgende paragrafen vindt u een overzicht van de, door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), goedgekeurde certificatieschema’s en de voor de certificering en verificatie erkende conformiteitbeoordelingsinstanties (CBI’s).

Jaarlijkse rapportage

U toont aan dat de biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet door:

 • jaarlijks een rapportage naar RVO.nl te sturen over de duurzaamheidskenmerken van alle leveringen vaste biomassa, die zijn ingezet in uw installatie. Een format en handleiding vindt u op mijn.rvo.nl;
 • bij deze rapportage een conformiteitsjaarverklaring te leveren, die is afgegeven door een erkende conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI).

De eisen waaraan de conformiteitsjaarverklaring moet voldoen en hoe de verificatie uitgevoerd moet worden, staan in het verificatieprotocol duurzaamheid vaste biomassa voor energietoepassingen. Meer informatie over de rol van- en eisen aan CBI’s vindt u terug in de betreffende paragraaf.

Transparante keten

Om de duurzaamheid van de biomassa te kunnen aantonen moet alle relevante informatie in de gehele biomassaketen van bosbeheereenheid/inzamelpunt tot aan de energieproducent worden doorgegeven. Aan de wijze van doorgeven in de keten (ketenbeheer, Chain of Custody) worden eisen gesteld. Certificatieschema’s die zijn goedgekeurd voor het doorgeven van duurzaamheidsinformatie vindt u terug in onder het kopje goedgekeurde certificatieschema’s. Ook het verificatieprotocol kan worden toegepast voor borging van de keten. Als extra toelichting op de wettelijke eisen daaraan is er een leidraad voor bedrijven opgesteld. Hierin leest u welke informatie u moet doorgeven en hoe.

Voorschotten

U ontvangt SDE+ subsidie? Dan krijgt u van RVO.nl jaarlijks een voorschot. Dit voorschot verrekenen we met het daadwerkelijke subsidiebedrag waar u recht op heeft op basis van de gegevens in de rapportage die u bij RVO.nl indient. U mag biomassa inzetten voor energieproductie waarvan de duurzaamheid niet (voldoende) is aangetoond. Maar voor de energie, geproduceerd uit deze biomassa, wordt geen subsidie verstrekt.

Conformiteitbeoordelingsinstanties (CBI's)

CBI’s hebben een rol bij het aantonen van duurzaamheid. Zij kunnen drie typen werkzaamheden uitvoeren:

 1. Afgeven van een certificaat aan marktpartijen volgens een certificatieschema, dat geheel of gedeeltelijk is goedgekeurd door de minister van EZK. Claims/conformiteitsverklaringen die voortkomen uit zo’n schema mogen gebruikt worden om conformiteit aan de wettelijke duurzaamheidseisen aan te tonen. Deze werkzaamheden vinden plaats binnen de kaders van het desbetreffende certificeringsschema;
 2. Afgeven van een verificatieverklaring aan een marktpartij volgens de eisen van het verificatieprotocol duurzaamheid vaste biomassa voor energietoepassingen met als doel conformiteit aan (een deel van) de wettelijke duurzaamheidseisen aan te tonen;
 3. Afgeven van een conformiteitsjaarverklaring aan een energieproducent, volgens de eisen van het verificatieprotocol duurzaamheid vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze verklaring is vereist voor het verkrijgen van SDE+ subsidie voor het aangetoonde deel duurzaam geproduceerde elektriciteit en/of warmte.

CBI’s die werkzaamheden mogen uitvoeren

Voor het duurzaamheidskader zoals hier toegepast, zijn alleen certificaten en verklaringen geldig die zijn afgegeven door CBI’s die daarvoor door de minister van EZK zijn erkend.

Het toezicht op dit private systeem van borging van de duurzaamheid en daarmee ook op de uitvoering van werkzaamheden door CBI’s is belegd bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Erkenning aanvragen voor werkzaamheden

U kunt als CBI bij RVO.nl erkenning aanvragen voor werkzaamheden voor een certificatieschema en/of voor de werkzamheden die onderdeel vormen van het verificatieprotocol. Dit doet u door een e-mail te sturen naar duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl.

Voorwaarde voor erkenning is onder meer accreditatie van de CBI voor het goedgekeurde certificatieschema danwel het verificatieprotocol. Accreditatie voor werkzaamheden voor het verificatieprotocol kunt u aanvragen bij de Raad voor Accreditatie. Het protocol dat de RvA hanteert bij de accreditatieprocedure is te downloaden. In het geval van werkzaamheden voor een goedgekeurd certificatieschema wordt de bijbehorende accreditatie beoordeeld in de procedure voor erkenning.

De voorwaarden voor erkenning van een CBI zijn opgenomen in het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

Schemabeheerders

Alleen certificatieschema’s die (geheel of gedeeltelijk) zijn goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kunnen gebruikt worden om de duurzaamheid van de biomassa aan te tonen.

U kunt als schemahouder een aanvraag voor goedkeuring indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl.

De Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE) adviseert de minister bij het goedkeuren van certificatieschema’s. Op de website van ADBE vindt u ook meer informatie over de adviesprocedure. De adviesprocedure is een belangrijk onderdeel van de goedkeuring.

Goedkeuring vind plaats op basis van de actuele set schemadocumenten. Nieuwe schemadocumenten dienen aan RVO.nl te worden toegestuurd ter beoordeling van de mogelijke impact op de goedkeuring.

Goedgekeurde schema's

Onderstaande tabel is een overzicht van de door de minister van EZK goedgekeurde certificatie schema’s. De beschikkingen in deze tabel vormen de juridische basis voor de goedkeuringen. De tabel is door-klik-baar en alleen bedoeld ter verheldering van de inzetbaarheid.

Goedgekeurde schema's

NaamDocumentenGeografische scopeDuurzaamheidseisen5Beschikking
ATFSzip - bestandVSCategorie 1,2, deels goedgekeurd, zie beschikking20-09-2018
Better Biomasszip - bestandWereldwijdCategorie 1 t/m 5 deels goedgekeurd, zie beschikking05-11-2018
FSC1zip - bestandFSC V5 landen2Categorie 1, 2 deels goedgekeurd, zie beschikking05-11-2018
GGLzip - bestandWereldwijdCategorie 1 t/m 5 deels goedgekeurd, zie beschikking24-01-2019
SBP3zip - bestandWereldwijdCategorie 1 t/m 5 deels goedgekeurd, zie beschikking20-09-2018
SBP4zip - bestandWereldwijdCategorie 1 t/m 4 deels goedgekeurd, zie beschikking24-01-2019

 

1 De goedkeuring betreft de claims 'FSC 100%' en 'FSC Controlled Wood'. De 'FSC mix' claim kan ook worden gebruikt, maar wordt gezien als een samenstelling van 'FSC 100%' en 'FSC Controlled Wood' claims. FSC credit is niet goedgekeurd. Zie beschikking voor toelichting.
2 De actuele lijst FSC V5 landen is te downloaden. Deze geografische beperking geldt alleen voor FSC 100%.  FSC COC en 'FSC Controlled Wood' kent wel een wereldwijde scope.
3 Betreft een SBP Chain of Custody goedkeuring, waarbij een combinatie met instructiedocument 5D een vereiste is voor SDE+. Zie beschikking voor toelichting.
4 Betreft een SBP groepsmanagement goedkeuring, waarbij een combinatie met instructiedocument 2D een vereiste is voor SDE+. Zie beschikking voor toelichting.
5 Kolom verwijst naar de originele beschikking met overzicht van dekking van de duurzaamheidseisen.
 

* Uitsluitend voor 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naast de in de bovengenoemde tabel goedgekeurde schema’s een aanvullende mogelijkheid opengesteld om de duurzaamheid van biomassa aan te tonen. Meer informatie hierover leest u terug in het kopje ‘Uitzondering in 2019’.

Cumulatief overzicht van goedgekeurde duurzaamheidscriteria per biomassa categorie

Categorie 1 en 2 (PDF)
Gecontroleerde biomassa (PDF)
Categorie 3 en 4 (PDF)
Categorie 5 (PDF)
Categorie 2 risico gebaseerd*

* nog niet aangevraagd.

Certificatieschema's in procedure

Op de website van de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen is te zien welke schema's er nog in de goedkeuringsprocedure zitten.

Erkende CBI's

Vanaf 1 januari 2019 moeten CBI’s die certificaten of verificatieverklaringen willen afgeven, in het kader van het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, erkend zijn voor die werkzaamheden.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de door de minister van EZK erkende CBI’s. Niet de tabel, maar de beschikkingen vormen de juridische basis voor de erkenningen.

Overzicht erkende CBI's

NaamSchemaBeschikking
NepconSBP22 november 2018
 FSC4 december 2018
Control UnionSBP22 november 2018
 FSC4 december 2018
 Verificatieprotocol4 december 2018
 GGL21 februari 2019
SCSSBP22 november 2018
 FSC21 februari 2019
QSBetter Biomass4 december 2018
Bureau VeritasATFS21 februari 2019
NSFATFS21 februari 2019
PwCATFS21 februari 2019

 

Uitzondering in 2019

Het implementatietraject van de nieuwe wetgeving, die per 1 januari 2019 in werking is getreden, heeft in het overgangsjaar 2018 langer geduurd dan vooraf was voorzien. In de kamerbrief van 21-12-2018 schrijft de minister dat daardoor in 2019 vermoedelijk onvoldoende goedgekeurde biomassa beschikbaar zou komen. Dat heeft niet te maken met de mate van duurzaamheid van de biomassa maar de wijze van aantonen; het beschikbaar én geïmplementeerd zijn van recent goedgekeurde certificatie schema’s.
Daarom biedt de minister van EZK, uitsluitend in 2019, de aanvullende mogelijkheid om dezelfde twee certificaten die gebruikt mochten worden in 2018 bij de inkoop van duurzaam hout (FSC, PEFC) ook in 2019 te mogen gebruiken om duurzaam bosbeheer aan te tonen. Dit om de toeleveringsketen in staat te stellen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Onderstaande tabel hoort bij art. 7 lid 4 van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie.

Tabel met aanvullend bruikbare certificatieschema's

Schema naamGeografische ScopeTechnischBeschikking
FSC*WWAlle boscriteria (behorende bij de
principes 3-11)
N.v.t.
PEFCWWAlle boscriteria (behorende bij de
principes 3-11)
N.v.t.

*FSC: m.u.v. FSC mixed credit

Voor deze schema’s die alleen in 2019 geaccepteerd zijn, worden geen aparte CBI’s erkend. Een CBI hoeft dus niet erkend te zijn, maar zal conform schemavereisten uiteraard wel geaccrediteerd zijn om de betreffende certificaten te mogen uitgeven.

Deze aanvullende mogelijkheid voor 2019 geldt alleen voor het aantonen van duurzaamheid voor de boscriteria zoals genoemd in de bovengenoemde regeling.
Voor de andere duurzaamheidcriteria uit de regeling (behorende bij de principes 1-2 en 12-13 uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen) geldt deze uitzondering niet.

Ook de conformiteitsjaarverklaring over 2019, waarop over deze biomassa gerapporteerd wordt, zal wel door een daarvoor erkende CBI moeten worden opgesteld. Op de conformiteitsjaarverklaring over 2020 mag deze biomassa niet meer voorkomen. Dat betekent dat deze biomassa gekocht en verbrand is in 2019.

  Service menu right