Subsidie en vergunningronde Borssele, kavel V

Tender Borssele kavel V

Subsidie en vergunningen voor het windenergiegebied Borssele kavel V wordt beschikbaar gesteld aan de bieder die aan alle voorwaarden voldoet. De tender voor de subsidie en vergunning van het windenergiegebied Borssele kavel V was open van 2 januari tot en met 18 januari 2018 tot 17.00 uur.

Voor deze tender heeft RVO.nl biedingen ontvangen van marktpartijen. De komende maanden worden de ingediende aanvragen beoordeeld en wordt de partij met het beste plan als winnaar aangewezen.

Kavel V is een klein gebied dat grotendeels ligt omsloten door Kavel III van het windenergiebied Borssele. Met Kavel V streeft de Nederlandse overheid de volgende doelstellingen na:
* mogelijkheid creëren voor in Nederland gevestigde ondernemers om (reeds ver) ontwikkelde technologieën te testen / te demonstreren (showcase)
* bijdrage leveren aan de kostprijsreductie voor windenergie op zee
* bijdrage leveren aan de Nederlandse economie: verbreding van de markt en (export)potentieel voor Nederlandse bedrijven
* kennisopbouw generen in Nederland door bedrijven uit Midden- en Kleinbedrijf en kennisinstellingen bij de ontwikkeling van het windpark te betrekken.

Beschrijving Borssele kavel V

De Project and Site Description (PSD) Borssele V biedt naast gegevens van het windenergiegebied ook informatie over de tenderprocedure en onderzoeksorganisaties in Nederland. Vanwege de publicatie van de Regeling voor innovatieve windenergie op zee is de PSD versie september aangepast. Op 1 november 2017 is de definitieve versie van de PSD gepubliceerd. In bijlage A zijn alle beschikbare juridische documenten voor het innovatiekavel V opgenomen. Deze bijlage is gepubliceerd op 15 november 2017. In bijlage B zijn de samenvattingen opgenomen van de Milieu Effect Rapportages van kavels III, IV en V. Bijlage C geeft een overzicht van de exacte locaties van de vijf kavels in het windenergiegebied Borssele.

Download:

Service menu right