Wind SDE+ (land, meer en waterkering)

Wilt u windenergie opwekken op land, meer en waterkering? In 2019 zijn er 3 subsidiecategorieën:

 • Wind op land
 • Wind op waterkering
 • Wind in meer

De openstellingsronde SDE+ voorjaar 2019 is gesloten. Voor Windenergie op zee zijn er aparte tenderregelingen.

Windrapport en Windviewer

Bij een aanvraag voor SDE+ subsidie voor windenergie is het windrapport een verplichte bijlage bij de haalbaarheidsstudie. Op mijn.rvo.nl onder tab ‘Bijlagen bij uw SDE+ aanvraag’ vindt u de handleiding en een model haalbaarheidsstudie SDE+. Onderdeel van het windrapport is een windenergie-opbrengstberekening. Voor de te hanteren gemiddelde windsnelheid geldt dat deze is gebaseerd op een eigen berekening met de lokale windgegevens over een aaneengesloten periode van minimaal 10 jaar. Deze gemiddelde windsnelheid mag niet hoger zijn dan de gemiddelde windsnelheid voor de betreffende locatie volgens de Windviewer. De Windviewer geeft voor elke locatie in Nederland op elke hoogte tussen de 20 en 260 meter de gemiddelde windsnelheid weer. 

Windsnelheid per gemeente

De SDE+ Windkaart wordt gebruikt voor de windcategorieën:

 • Wind op land
 • Wind op waterkering

Alle gemeenten in Nederland zijn ingedeeld in 5 windsnelheidscategorieën. Per windsnelheidscategorie wordt een apart basisbedrag berekend. De windsnelheidscategorieën zijn:

 • ≥ 8,0 m/s
 • ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
 • ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
 • ≥ 6,75 en < 7,0 m/s
 • < 6,75 m/s
In onderstaande download staan de windsnelheden per gemeente in Nederland. U kunt hierin zien welke windsnelheidscategorie van toepassing is op uw projectlocatie.

Bij het indienen van uw subsidieaanvraag selecteert u in het eLoket de gemeente waarin u uw project gaat realiseren. De naam van de gemeente kan anders zijn dan de plaatsnaam van de locatie waar u het project gaat realiseren. De gemeente Rotterdam is vanwege grote verschillen in windsnelheid onderverdeeld op wijk- of buurtniveau. Houd hiermee rekening bij de selectie van de gemeente in het eLoket.

De SDE+ 2019 maakt gebruik van de gemeentelijke indeling per 31 december 2018. Een lijst van de gemeenten vindt u in de bijlage van de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën.

Wind op waterkering

Voor de SDE+ 2019 is de omschrijving voor ‘Wind op primaire waterkering’ gewijzigd in 'Wind op waterkering.

In de categorie Wind op waterkering kunt u subsidie aanvragen voor windturbines binnen het waterstaatswerk of een beschermingszone van een voorliggende waterkering. Welke voorliggende waterkeringen in aanmerking komen, leest u in hoofdstuk 5 van bijlage II van de Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017:
Hoofdstuk 5  (bijlage II van de Regeling veiligheid primaire waterkeringen)

Ook kunt u subsidie aanvragen voor windturbines binnen de zeewaartsgerichte beschermingszone. Het gaat daarbij om plaatsing van windturbines aan de waterkant van een waterkering die grenst aan de Noordzee, de Westerschelde, de Oosterschelde, de Waddenzee, de Dollard of de Eems, de zeewaterkeringen. In 2019 is deze categorie uitgebreid met de harde en zachte zeewering van Maasvlakte 2.
Windturbines die geplaatst worden op waterkeringen die niet onder de categorie ‘Wind op waterkering’ vallen onder de categorie ‘Wind op land’. De kaart Wind op waterkering SDE+ geeft een overzicht van de voorliggende waterkeringen en de zeewaterkeringen.

Wind in meer

Ook in 2019 kunt u een subsidieaanvraag indienen in de categorie ‘Wind in meer’. Hierbij geldt dat de fundering van een windturbine geplaatst moet worden in het water van een meer van minimaal één vierkante kilometer. De fundering moet volledig in het water staan, waarbij het hart van de fundering op een afstand van tenminste 25 m van de waterkant staat. Het gaat dan bijvoorbeeld om het IJsselmeer of de Zeeuwse wateren.

Vervanging van windturbines

Bij de vervanging van windturbines kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd:

 • als het nominaal en te realiseren vermogen per windturbine ten opzichte van de te vervangen turbine tenminste met 1 MW toeneemt, of
 • als de te vervangen windturbine op het moment van vervanging 15 jaar op de desbetreffende locatie in gebruik is geweest en ten minste 13 jaar vóór de subsidieaanvraag in gebruik is genomen.

Tabel en Rekenvoorbeeld

Gebruik de tabel en het Rekenvoorbeeld als voorbereiding voor uw aanvraag van de SDE+ Wind.

Aanvragen

Op mijn.rvo.nl kunt u uw aanvraag doen. Daar vindt u alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag. Wanneer uw project subsidie ontvangt, komt u in de beheerfase. Ook die informatie vindt u op mijnrvo.nl.

Service menu right