Service menu right

Zon SDE+

Gesloten

Investeert u in zonnestroom of zonnewarmte? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Tijdens de openstellingsronde SDE+ voorjaar 2020 kunt u subsidie aanvragen voor investeringen op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte.

In het najaar van 2020 gaat de SDE+ over in de vernieuwde Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De categorie Zon blijft daarin wel bestaan. Na publicatie van de regeling in de Staatscourant actualiseren we de informatie op deze pagina.

Hernieuwbare elektriciteit

U kunt subsidie aanvragen voor fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Er zijn 4 categorieën. De maximale basisbedragen voor zon-PV zijn lager dan die van de voorjaarsronde. Daarom staan deze ook vermeld.

Overzicht categorieën en subsidiebedragen zon-pv SDE+ openstelling voorjaar 2020

Categorie zon-PVBasisbedrag voorjaar  2020 (€/kWh)Voorlopig correctiebedrag voorjaar 2020 (€/kWh)
 • ≥ 15 kWp en < 1 MWp
 0,085Netlevering 0,047
Niet-netlevering 0,078
 • ≥ 1 MWp dak
 0,079Netlevering 0,047
Niet-netlevering 0,069
 • ≥ 1 MWp veld of water
  vollasturen 950
 0,074Netlevering 0,047
Niet-netlevering 0,069
 • ≥ 1 MWp zonvolgend veld of water
  Maximum vollasturen 1.045
 0,074Netlevering 0,047
Niet-netlevering 0,069

Hernieuwbare warmte

U kunt subsidie aanvragen voor zonthermie met een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren. Er zijn 2 categorieën:

 • ≥ 140 kWth en < 1 MWth
 • ≥ 1 MWth

Realisatietermijn

De investeringen moeten binnen de volgende termijnen gerealiseerd zijn:
 • Zon-PV < 1 MWp: 1,5 jaar
 • Zon-PV ≥ 1 MWp gebouwgebonden systemen: 3 jaar
 • Zon-PV ≥ 1 MWp niet-gebouwgebonden systemen: 4 jaar
 • Zonthermie: 3 jaar

Vergunningen

Meestal zijn voor de plaatsing van zonnecollectoren of zonnepanelen één of meer vergunningen vereist. Deze moeten zijn afgegeven door bevoegd gezag op het moment dat u uw aanvraag indient.

 • Omgevingsvergunning: als de zonnecollectoren of zonnepanelen niet op een bestaand dak geplaatst worden maar in een veldopstelling, op een nieuw te bouwen gebouw, of aan een gevel (in het zicht), dan is een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vereist. Dit geldt ook voor drijvende systemen en installaties die bovenop een carport of aan een monumentaal pand worden gerealiseerd. In deze gevallen, dient u de verleende Omgevingsvergunning mee te sturen met uw subsidieaanvraag. Let op! Een tijdelijke vergunning op grond van de kruimellijst van het Besluit Omgevingsrecht volstaat niet.
 • Wbr-vergunning: als uw installatie een vergunning vereist in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, moet u ook hiervoor de verleende vergunning meesturen met uw aanvraag.
 • Watervergunning: vaak worden zonthermie-projecten gecombineerd met warmteopslag in de bodem. Deze projecten vereisen een vergunning op grond van hoofdstuk 6, paragraaf 6 van het Waterbesluit. Als dat het geval is, stuurt u de verleende vergunning mee met uw aanvraag.  

Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en watervergunning, ga dan naar de website van het Omgevingsloket.

Verklaring eigenaar

Bent u zelf geen eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie? Zorg dan dat u toestemming heeft van de locatie-eigenaar. U gebruikt hiervoor het 'Model toestemming locatie-eigenaar'. Met dit formulier geeft de eigenaar (of eigenaren) u toestemming voor het plaatsen en exploiteren van een productie-installatie op de betreffende locatie tijdens de looptijd van de subsidie. U vindt het formulier bij de Bijlagen bij uw SDE-aanvraag.

Haalbaarheidsstudie

Vraagt u subsidie aan voor meer dan 0,5 MW of 500 kWp? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze bij uw subsidieaanvraag te voegen.

Vraagt u in dezelfde openstellingsronde subsidie aan voor meer projecten (van verschillende categorieën)? Dan bevat de haalbaarheidsstudie in ieder geval een onderbouwing van het eigen vermogen voor het totaal aan projecten binnen die openstellingsronde.

Bij zonvolgend niet-gebouwgebonden zon-PV-systemen moet de haalbaarheidsstudie ook een energieopbrengstberekening bevatten met een onderbouwing van de gemiddelde jaarlijks te verwachten elektriciteitsproductie. Voor de overige categorieën Zon-PV hoeft u geen energieopbrengstberekening bij te voegen. De energieopbrengst (kWh/jaar) wordt in dat geval berekend door het piekvermogen van de installatie (in kWp, minimaal 15 kWp) te vermenigvuldigen met 950 vollasturen/jaar. Het piekvermogen waarvoor u subsidie aanvraagt, vult u in op het aanvraagformulier.

Ga voor het format, de handleiding en meer informatie over de haalbaarheidsstudie naar de pagina Haalbaarheidsstudie SDE.

Zon-PV

Contact met netbeheerder voor subsidieaanvraag

Voor bepaalde onderdelen van uw subsidieaanvraag heeft u de medewerking nodig van uw netbeheerder. Daarbij gaat het om:

 • de verplichte grootverbruikersaansluiting waarop u elektriciteit het net in gaat voeden. De kans is groot dat daarvoor een verzwaring of zelfs een geheel nieuwe aansluiting nodig is. Dit regelt u bij uw regionale netbeheerder. Neem voor een prijsindicatie in een vroeg stadium contact op met uw netbeheerder en vraag de aansluiting zo snel mogelijk aan;
 • een transportindicatie van uw netbeheerder. Vanaf de SDE+-najaar 2019 geldt een aanvullende voorwaarde voor elektriciteitsproducenten. Wilt u een aanvraag indienen, dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Daaruit moet blijken dat de transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt.

Grootverbruikersaansluiting

De categorie Zon-PV ≥ 15 kWp wordt alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 A). Installaties met een grootverbruikersaansluiting kunnen geen gebruik maken van de salderingsregeling. Het is ook mogelijk om uw installatie aan te sluiten op het net via meerdere grootverbruikersaansluitingen.

U mag uw productie-installatie ook aansluiten op het elektriciteitsnet via de grootverbruikersaansluiting van een naastgelegen perceel. Uiteraard realiseert u uw installatie op de locatie waarvoor de subsidie is afgegeven. Wilt u een productie-installatie op 2 naastgelegen locaties realiseren of heeft uw locatie meerdere huisnummers, dan moet u dit duidelijk in uw subsidieaanvraag beschrijven.

Meten productie

Wanneer u gebruikmaakt van de SDE+, bent u verplicht om per beschikking uw productie te meten. U mag uw productie-installatie met meerdere brutoproductiemeters bemeteren. Met uw meetbedrijf spreekt u af hoe dat gebeurt.

‘Netlevering’ en ‘Niet-netlevering’

In de SDE+ 2020 zijn verschillende basisenergieprijzen en correctiebedragen gepubliceerd voor netlevering en niet-netlevering (eigen gebruik). Omdat u een groter financieel voordeel heeft als u de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt, geldt voor ‘eigen gebruik’ een hoger correctiebedrag. De werkwijze is als volgt:

 • In het eLoket-formulier geeft u aan hoeveel van de productie wordt gebruikt voor ‘niet–netlevering’ (eigen verbruik) in kWh.
 • De subsidieverlening wordt gebaseerd op de basisenergieprijs voor ‘netlevering’.
 • De voorschotten worden ieder najaar ingesteld op basis van de verdeling tussen ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’ over een recente periode van 12 maanden. Voor het eerste jaar dat de productie-installatie in gebruik wordt genomen, wordt uitgegaan van de productieraming van de aanvrager voor ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’ in het betreffende kalenderjaar.
 • De bijstelling van de voorschotten wordt berekend op basis van de door CertiQ aan de meetwaarden toegekende labeling ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’ in het betreffende kalenderjaar.
Lees meer over bijstelling van uw subsidie en banking op de pagina Berekening. U vindt hier ook het 'Rekenmodel banking Zon-PV vanaf SDE+-2018'.

Dakopstelling

Door voor de aanvraag een goede analyse te maken van het dak waarop de installatie geplaatst zal worden, zorgt u voor een snelle realisatie binnen de termijn van 1,5 of 3 jaar. Bereken het dakoppervlak goed en houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. Bepaal ook of het dak voldoende draagkracht heeft om hierop de installatie te kunnen plaatsen.

De realisatietermijn voor de categorie Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp is ook in 2020 1,5 jaar. Voor deze categorie hoeft u RVO geen opdrachtverstrekking(en) te sturen. Voor alle andere categorieën is het toesturen van de opdrachtverstrekking(en) binnen 18 maanden na uw subsidiebeschikking vereist.

Zonvolgend niet-gebouwgebonden systemen

Dit zijn systemen waarin de panelen automatisch meedraaien met de stand van de zon. Het voordeel hiervan is dat een hogere energieproductie kan worden geboekt. Zonvolgende systemen hebben hogere investeringskosten dan standaardsystemen, maar kennen eveneens een hoger aantal vollasturen die voor subsidie in aanmerking komen, waardoor de basisbedragen en correctiebedragen hetzelfde zijn. Voor zonvolgsystemen wordt bij de reeds verplichte haalbaarheidsstudie de eis opgenomen om aanvullend een energieopbrengstberekening mee te sturen, op basis waarvan het maximaal aantal vollasturen wordt vastgesteld.

Zonnepark met deels zonvolgende en deels niet-zonvolgende zonnepanelen

Als u een subsidieaanvraag wilt indienen voor een zonnepark waarbij niet alle zonnepanelen zonvolgend zijn, moet u 2 aparte aanvragen indienen: 1 aanvraag voor het deel dat zonvolgend is en 1 aanvraag voor het deel dat niet-zonvolgend is. Alleen voor de aanvraag voor het zonvolgende deel hoeft u dan de zonne-energieopbrengstberekening op te stellen. Het is niet mogelijk om na indiening  van de subsidieaanvraag van categorie te wisselen.

Voor Zon-PV-projecten met niet gebouwgebonden panelen, zoals een veld- of watersysteem, met een SDE-beschikking vanaf 2016 zijn er mogelijkheden om voor de investeringskosten voor de netaansluiting Energie-investeringaftrek aan te vragen. Producenten met een kleinverbruikersaansluiting kunnen mogelijk gebruikmaken van:

Zonthermie

Voor de categorie Zonthermie kunt u een aanvraag voor SDE+ 2020 indienen voor installaties waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ‘afgedekte’ collectoren met een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW. Bij de subsidieaanvraag vult u het apertuuroppervlak in.

Het thermisch vermogen van de installatie in kW is gelijk aan het totale apertuuroppervlak in m2 vermenigvuldigd met een factor 0,7. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet het lichtabsorberende oppervlak een geïntegreerd geheel zijn met de lichtdoorlatende laag die zorgt voor isolatie, bijvoorbeeld een glazen plaat of buis. De beglazing van een kas is een lichtdoorlatende laag, die geen geïntegreerd geheel vormt met het lichtabsorberende oppervlak. Hiervoor kunt u in 2020 geen subsidie aanvragen.

In de SDE+-2020 zijn er 2 vermogensklassen voor zonthermie. Omdat grotere systemen kosteneffectiever zijn, is voor deze categorie een lager basisbedrag berekend. Ook de basisenergieprijs en het correctiebedrag zijn verschillend voor de kleine en de grote installaties.

Voor kleinere systemen is de Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) van toepassing.

Tabel en rekenvoorbeeld

Gebruik de tabel en het rekenvoorbeeld als voorbereiding voor uw aanvraag van de SDE+ Zon.

Aanvragen

Tijdens de openstellingsrondes kunt u uw SDE-aanvraag indienen op mijn.rvo.nl. Lees hoe u dat doet en welke bijlagen u moet bijvoegen in het Stappenplan aanvragen SDE. Is uw aanvraag toegekend,  lees dan wat u kunt verwachten in het Stappenplan na de SDE-beschikking.

Veelgestelde vragen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *