Zon SDE+

Investeert u in zonnestroom of zonnewarmte? Dan kunt u SDE+ aanvragen voor:

 • Hernieuwbare elektriciteit - Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Er zijn 2 categorieën:
  -Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp
  -Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp
 • Hernieuwbare warmte - Zonthermie met een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren. De SDE+ 2018 onderscheidt 2 categorieën:

  -Zonthermie met een vermogen ≥ 140 kWth en < 1 MWth
  -Zonthermie met een vermogen ≥ 1 MWth

Omgevingsvergunning

Als de zonnecollectoren of zonnepanelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. Ook voor een drijvende installatie is een omgevingsvergunning vereist. De vergunning moet zijn afgegeven voordat de SDE+ subsidie kan worden aangevraagd.

Plaatst u uw Zon-installatie op een nieuw te bouwen gebouw? Dan bent u verplicht de verleende omgevingsvergunning van het bouwwerk bij uw subsidieaanvraag toe te voegen.

Voor meer informatie over een omgevingsvergunning, zie Omgevingsloket.
Daarnaast is bij Zonthermie-projecten vaak een watervergunning nodig. De verleende vergunning voegt u dan ook bij uw subsidieaanvraag.

Verklaring eigenaar

Doet u een aanvraag en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring geeft de eigenaar toestemming dat u de productie-installatie op de beoogde locatie installeert en exploiteert.

Zijn er meerdere eigenaren dan moeten zij allen deze toestemming in een verklaring geven. Al deze verklaringen voegt u bij de subsidieaanvraag. Dit geldt voor alle categorieën productie-installaties.

Haalbaarheidsstudie

Vraagt u subsidie aan voor meer dan 0,5 MW of 500 kWp? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze bij uw subsidieaanvraag toe te voegen.

Vraagt u in dezelfde openstellingronde voor meer projecten (van verschillende categorieën) subsidie aan? Dan bevat de haalbaarheidsstudie in ieder geval een onderbouwing van het eigen vermogen voor het totaal aan projecten binnen dezelfde openstellingsronde.

Informatie over de haalbaarheidsstudie vindt u op mijn.rvo.nl onder de tab ‘Bijlagen bij uw SDE+ aanvraag'.

Zon-PV

Contact met netbeheerder voor subsidieaanvraag

Een belangrijk onderdeel van uw Zon-PV project is de verplichte grootverbruikersaansluiting waarop u elektriciteit het net in gaat voeden. De kans is groot dat daarvoor een verzwaring of zelfs een geheel nieuwe aansluiting nodig is. Dit regelt u bij uw regionale netbeheerder. Neem in een vroeg stadium contact op uw netbeheerder voor een prijsindicatie en vraag de aansluiting zo snel mogelijk aan.

Grootverbruikersaansluiting

De categorie Zon-PV ≥ 15 kWp wordt alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 A). Installaties met een grootverbruikersaansluiting kunnen geen gebruik maken van de salderingsregeling. Het is ook mogelijk om uw installatie aan te sluiten op het net via meerdere grootverbruikerssaansluitingen.
U mag uw productie-installatie ook aansluiten op het elektriciteitsnet via de grootverbruikersaansluiting van een naastgelegen perceel. Uiteraard realiseert u uw installatie op de locatie waarop de subsidie is afgegeven.
Wilt u een productie-installatie op twee naastgelegen locaties realiseren of heeft uw locatie meerdere huisnummers, dan moet u dit in uw subsidieaanvraag helder beschrijven.

Meten productie

Wanneer u gebruik maakt van de SDE+ dan bent u verplicht per beschikking uw productie te meten. U mag uw productie-installatie met meerdere brutoproductiemeters bemeteren. Met u meetbedrijf spreekt u af, hoe dat gebeurt.
In de SDE+ 2018 zijn twee vermogensklassen voor Zon-PV. Omdat grotere systemen kosteneffectiever zijn, is voor deze categorie een lager basisbedrag berekend. Ook de basisenergieprijs en het correctiebedrag zijn verschillend voor de kleine en de grote installatie.

‘Netlevering’ en ‘Niet-netlevering’

In de SDE+ 2018 zijn verschillende basisenergieprijzen en correctiebedragen gepubliceerd voor netlevering en niet-netlevering (eigen gebruik). Omdat u een groter financieel voordeel heeft als u de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt, geldt voor ‘eigen gebruik’ een hoger correctiebedrag. De werkwijze is als volgt:

 • In het eLoket formulier geeft u aan hoeveel van de productie wordt gebruikt voor ‘niet–netlevering’ (eigen verbruik) in kWh.
 • De subsidieverlening wordt gebaseerd op de basisenergieprijs voor ‘netlevering’.
 • De voorschotten worden ieder najaar ingesteld op basis van de verdeling tussen ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’ over een recente periode van 12 maanden. Voor het eerste jaar dat de productie-installatie in gebruik wordt genomen, wordt uitgegaan van de productieraming van de aanvrager voor ‘netlevering’ en ‘niet-levering’ in het betreffende kalenderjaar.
 • De bijstelling van de voorschotten wordt berekend op basis van de door CertiQ aan de meetwaarden toegekende labelling ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’ in het betreffende kalenderjaar.
Nieuw is het ‘Rekenmodel banking Zon-PV vanaf SDE+ 2018’. Lees meer over Bijstelling van uw subsidie en Banking op de pagina Berekening .

Dakopstelling

Door voor de aanvraag een goede analyse te maken van het dak waarop de installatie geplaatst zal worden, zorgt u voor een snelle realisatie binnen de termijn van 1,5 of 3 jaar. Bereken het dakoppervlak goed en houdt rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. Bepaal ook of het dak voldoende draagkracht heeft om hierop de installatie te kunnen plaatsen.

De realisatietermijn voor de categorie Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp is ook in 2018 anderhalf jaar. Voor deze categorie hoeft u RVO.nl geen opdrachtverstrekking(en) te sturen. Voor alle andere categorieën is het toesturen van de opdrachtverstrekking(en) binnen 18 maanden na uw subsidiebeschikking vereist.

Voor Zon-PV projecten met niet gebouwgebonden panelen, zoals een veldopstelling of een drijvende installatie, met een SDE-beschikking vanaf 2016 zijn er mogelijkheden om voor de investeringskosten ten behoeve van de netaansluiting Energie-investeringaftrek (EIA) aan te vragen. Producenten met een kleinverbruikersaansluiting kunnen mogelijk gebruik maken van:

Zonthermie

Voor de categorie Zonthermie moet u een aanvraag voor SDE+ 2018 indienen voor installaties waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ‘afgedekte’ collectoren met een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW. Bij de subsidieaanvraag vult u het apertuuroppervlak in.

Het thermisch vermogen van de installatie in kW is gelijk aan het totale apertuuroppervlak in m2 vermenigvuldigd met een factor 0,7. Om in aanmerking te komen, moet het lichtabsorberende oppervlak een geïntegreerd geheel zijn met de lichtdoorlatende laag die zorgt voor isolatie, bijvoorbeeld een glazen plaat of buis. De beglazing van een kas is een lichtdoorlatende laag, die geen geïntegreerd geheel vormt met het lichtabsorberende oppervlak. Hiervoor kunt u dus in 2018 geen subsidie aanvragen.

In de SDE+ 2018 zijn twee vermogensklassen voor Zonthermie. Omdat grotere systemen kosteneffectiever zijn, is voor deze categorie een lager basisbedrag berekend. Ook de basisenergieprijs en het correctiebedrag zijn verschillend voor de kleine en de grote installaties.

Voor kleinere systemen is de Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) van toepassing.

SDE+ 2019

Naast de categorie Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp zijn er in 2019 drie categorieën voor Zon-PV ≥ 1 MWp. Dit zijn:

 • Gebouwgebonden systemen, waarbij de zonnepanelen op of aan een gebouw zijn gebracht;
 • Niet-gebouwgebonden systemen; deze projecten krijgen een jaar langer de tijd voor realisatie (vier in plaats van drie jaar) dan gebouwgebonden projecten.
 • Zonvolgend niet-gebouwgebonden systemen; dit zijn zonnepanelen die niet-gebouwgebonden zijn én met de stand van de zon meebewegen door middel van een zonvolgsysteem. De haalbaarheidsstudie van deze categorie dient een energieopbrengstberekening te bevatten met een onderbouwing van de jaarlijkse elektriciteitsproductie.

In onderstaande tabel Zon SDE+ voorjaar 2019 vindt u informatie over de basisbedragen.
 

Tabel en Rekenvoorbeeld

Gebruik de tabel en het rekenvoorbeeld als voorbereiding voor uw aanvraag van de SDE+ Zon.

Aanvragen

Via mijn.rvo.nl/sde kunt u uw aanvraag indienen. Daar vindt u alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag. Wanneer uw project subsidie ontvangt, komt u in de beheerfase. Ook die informatie vindt u op mijnrvo.nl.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over deze subsidie? Bekijk dan de Veelgestelde vragen SDE+ Zon.

Service menu right