Zon SDE+

Investeert u in zonnestroom of zonnewarmte? Dan kunt u SDE+ aanvragen voor:
 • Hernieuwbare elektriciteit - Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Er zijn 2 categorieën:
  -Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp
  -Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp
 • Hernieuwbare warmte - Zonthermie met een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren. De SDE+ 2018 onderscheidt 2 categorieën:

  -Zonthermie met een vermogen ≥ 140 kWth en < 1 MWth
  -Zonthermie met een vermogen ≥ 1 MWth

Omgevingsvergunning

Als de zonnecollectoren of zonnepanelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. De vergunning moet zijn afgegeven voordat de SDE+ subsidie kan worden aangevraagd.

Plaatst u uw Zon-installatie op een nieuw te bouwen gebouw? Dan bent u verplicht de verleende omgevingsvergunning van het bouwwerk bij uw subsidieaanvraag toe te voegen.

Voor meer informatie over een omgevingsvergunning, zie Omgevingsloket.

Verklaring eigenaar

Doet u een aanvraag en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring geeft de eigenaar toestemming dat u de productie-installatie op de beoogde locatie installeert en exploiteert.

Zijn er meerdere eigenaren dan moeten zij allen deze toestemming in een verklaring geven. Al deze verklaringen voegt u bij de subsidieaanvraag. Dit geldt voor alle categorieën productie-installaties.

Haalbaarheidsstudie

Vraagt u subsidie aan voor meer dan 0,5 MW of 500 kWp (in 1 of meerdere aanvragen)? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze aan uw aanvra(a)gen toe te voegen.

Vraagt u in dezelfde openstellingronde voor meer projecten (van verschillende categorieën) subsidie aan en komt de som van het totale vermogen van de productie-installaties hoger uit dan 0,5 MW of 500 kWp? Dan voegt u bij elke aanvraag een haalbaarheidsstudie toe.

Informatie over de haalbaarheidsstudie vindt u op mijn.rvo.nl onder de tab ‘Bijlagen bij uw SDE+ aanvraag'.

Zon-PV

De categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80 A). Installaties met een grootverbruikersaansluiting kunnen geen gebruik maken van de salderingsregeling.

In de SDE+ 2018 zijn twee vermogensklassen voor zon-PV. Omdat grotere systemen kosteneffectiever zijn, is voor deze categorie een lager basisbedrag berekend. Ook de basisenergieprijs en het correctiebedrag zijn verschillend voor de kleine en de grote installaties.

‘Netlevering’ en ‘Niet-netlevering’

In de SDE+ 2018 zijn verschillende basisenergieprijzen en correctiebedragen gepubliceerd voor netlevering en niet-netlevering (eigen gebruik). Omdat u een groter financieel voordeel heeft als u de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt, geldt voor ‘eigen gebruik’ een hoger correctiebedrag. De werkwijze is als volgt:

 • In het eLoket formulier geeft u aan hoeveel van de productie wordt gebruikt voor ‘niet–netlevering’ (eigen verbruik) in kWh.
 • De subsidieverlening wordt gebaseerd op de basisenergieprijs voor ‘netlevering’.
 • De voorschotten worden ingesteld op basis van de verdeling tussen ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’ over de afgelopen periode van een jaar of als deze niet bepaald is, een opgave van de aanvrager.
 •  De bijstelling van de voorschotten wordt berekend op basis van de door CertiQ aan de meetwaarden toegekende labeling ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’.

SDE+ najaarsronde 2018 wijzigingen Zon-PV

Er komt geen aparte categorie Zon-PV kleiner dan 100 kWp in de SDE+ najaarsronde 2018. Het hogere basisbedrag voor kleine systemen kan worden gecompenseerd door de hogere uitgespaarde kosten voor het eigen verbruik. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet de kostprijsdaling voor Zon-PV door. Dit leidt tot lagere basisbedragen voor de najaarsronde 2018 ten opzichte van de SDE+ voorjaarsronde 2018. De notitie van PBL is beschikbaar op de pagina Publicaties.

Tabel SDE grote ketel of vloeibare biomassa najaar 2018-01

Bron: Kamerbrief, 10 juli 2018, Openstelling SDE+ najaarsronde 2018

 

Contact met netbeheerder voor subsidieaanvraag

Met het verzwaren van een bestaande aansluiting of het aanleggen van een nieuwe grootverbruikersaansluiting gaan hoge kosten gepaard. Neem contact op met uw netbeheerder voor een prijsindicatie en een termijn waarbinnen de aansluiting aangelegd kan worden.

Dakopstelling

Door voor de aanvraag een goede analyse te maken van het dak waarop de installatie geplaatst zal worden, zorgt u voor een snelle realisatie binnen de termijn van 1,5 of 3 jaar. Bereken het dakoppervlak goed en houdt rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. Bepaal ook of het dak voldoende draagkracht heeft om hierop de installatie te kunnen plaatsen.

De realisatietermijn voor de categorie zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp is ook in 2018 anderhalf jaar. Voor deze categorie hoeft u RVO.nl geen opdrachtverstrekking(en) te sturen. Voor alle andere categorieën is het toesturen van de opdrachtverstrekking(en) binnen 1 jaar na uw subsidiebeschikking vereist.

Voor projecten met een veldopstelling met een SDE-beschikking vanaf 2016 zijn er mogelijkheden om voor de investeringskosten ten behoeve van de netaansluiting Energie-investeringaftrek (EIA) aan te vragen. Producenten met een kleinverbruikersaansluiting kunnen mogelijk gebruik maken van:

Zonthermie

Voor de categorie zonthermie moet u een aanvraag voor SDE+ 2018 indienen voor installaties waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ‘afgedekte’ collectoren met een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW. Bij de subsidieaanvraag vult u het apertuuroppervlak in.

Het thermisch vermogen van de installatie in kW is gelijk aan het totale apertuuroppervlak in m2 vermenigvuldigd met een factor 0,7. Om in aanmerking te komen, moet het lichtabsorberende oppervlak een geïntegreerd geheel zijn met de lichtdoorlatende laag die zorgt voor isolatie, bijvoorbeeld een glazen plaat of buis. De beglazing van een kas is een lichtdoorlatende laag, die geen geïntegreerd geheel vormt met het lichtabsorberende oppervlak. Hiervoor kunt u dus in 2018 geen subsidie aanvragen.

In de SDE+ 2018 zijn twee vermogensklassen voor Zonthermie. Omdat grotere systemen kosteneffectiever zijn, is voor deze categorie een lager basisbedrag berekend. Ook de basisenergieprijs en het correctiebedrag zijn verschillend voor de kleine en de grote installaties.

Voor kleinere systemen is de Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) van toepassing.

Tabel en Rekenvoorbeeld

Gebruik de tabel en het rekenvoorbeeld als voorbereiding voor uw aanvraag van de SDE+ Zon.

Aanvragen

Op mijn.rvo.nl kunt u uw aanvraag doen. Daar vindt u alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag. Wanneer uw project subsidie ontvangt, komt u in de beheerfase. Ook die informatie vindt u op mijnrvo.nl.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over deze subsidie? Bekijk dan de Veelgestelde vragen SDE+ Zon.

Service menu right