Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV

Voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III (350 MW) en IV (350 MW) wordt een vergunning en zo nodig een subsidie beschikbaar gesteld. De aanvraag voor de vergunning kunt u indienen tussen 1 maart 2019 en 14 maart 2019, uiterlijk 17:00 uur. Mochten hier geen aanvragen voor worden ingediend, danwel zijn afgewezen, dan volgt een tender met subsidie. Marktpartijen kunnen deze vergunning aanvragen zodra de procedure is geopend.

Op 28 september 2018 informeerde de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer per brief over de aanpak van de vergunningverlening van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV.  Vervolgens is er een conceptregeling vergunningverlening gepubliceerd en vond er een marktconsultatie plaats.

Regeling vergunningverlening windenergie op zee

De definitieve Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels III en IV Hollandse Kust (zuid) van 23 november 2018 (nr. WJZ/18199760) is gepubliceerd in de Staatscourant op 3 december 2018. Een aanvraag voor een vergunning voor kavel III en/of kavel IV kunt u indienen tussen 1 maart 2019 en 14 maart 2019, uiterlijk 17:00 uur.

Vragen?

Tot 22 februari 2019 was het mogelijk om vragen te stellen over de subsidie en vergunning voor kavels III en IV. De antwoorden op gestelde vragen staan in dit overzicht (pdf). Tot de uitslag van de tender beantwoordt RVO.nl geen vragen.

Overeenkomsten Rijksvastgoedbedrijf

De windparken Hollandse Kust (zuid) III & IV vallen voor een groot deel binnen de 12- mijlszone. Hiervan is de overheid eigenaar. Dit betekent dat u voor die delen die binnen de 12-mijlszone liggen een drietal overeenkomsten moet sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf.
Deze overeenkomsten regelen:

  1. de vestiging van het recht van opstal en erfdienstbaarheden voor de windturbines;
  2. de huur voor het gebruik van grond voor de kabels tussen de windturbines en het TenneT Platform;
  3. overeenkomst voorafgaand aan het vestigen van opstalrecht en aangaan huurovereenkomst.

Onderaan deze pagina vindt u de definitieve concepten van bovenstaande 3 documenten waarin de reacties uit de marktconsultatie voor zo ver nodig zijn verwerkt. De definitieve overeenkomsten worden aan de winnaar van de tender ter ondertekening voorgelegd. De inhoud van de definitieve overeenkomsten zal identiek zijn aan deze definitieve concepten. Als reactie op de marktconsultatie is er een Q&A opgesteld specifiek voor de conceptovereenkomsten van Rijksvastgoedbedrijf. Deze Q&A vindt u onderaan deze pagina.

Vergoeding recht van opstal

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) stelde de grondslag voor het recht van opstal voor deze kavels vast op € 0,98 per MWh per jaar. Dit bedrag wordt gedurende de exploitatieperiode geïndexeerd. Bij de vaststelling van de vergoeding voor het recht van opstal gaat het RVB per kavel forfaitair uit van 350 MW opgesteld vermogen met 4.000 vollasturen.

Alleen voor een forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt moet u deze vergoeding betalen. Voor kavel III is dat 70,94 % en voor kavel IV 68,02%. De vergoedingen voor het eerste jaar van exploitatie zijn vastgesteld op:

  • Kavel III: € 973.296,80/jaar (exclusief indexatie)
  • Kavel IV: € 933.234,40/jaar (exclusief indexatie)
  • Deze vergoeding betaalt u vanaf de dag dat 4 jaar is verstreken nadat de vergunningen onherroepelijk zijn geworden.

Reserveringsvergoeding

Vanaf de afgifte van de vergunningen tot het moment dat de vergoeding voor het recht van opstal betaald gaat worden zijn reserveringsvergoedingen verschuldigd. Deze vergoedingen bedragen € 650 per MW/jaar - voor het forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt (kavel III 70,94 % en kavel IV 68,02%). De jaarlijkse vergoedingen zijn vastgesteld op:

  • Kavel III: € 161.388,50/jaar
  • Kavel IV: € 154.745,50/jaar Deze reserveringskosten (geïndexeerd) moet u ook betalen na het einde van de productieperiode tot het moment dat de vergunning eindigt.

Huur voor kabels

De huurprijs voor de infield kabels is vastgesteld op een eenmalig bedrag van € 3,17 per m2 belemmerde strook. De breedte van de belemmerde strook is vastgesteld op 0,3 m. Voor kavel III is forfaitair uitgegaan van een totale kabellengte van 60km, voor kavel IV van 70km. De huurprijzen voor de kabels en leidingen, voor het forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt (kavel III 70,94 % en kavel IV 68,02%), zijn aldus vastgesteld op:

  • Kavel III: € 40.478,36 (eenmalig)
  • Kavel IV: € 45.280,91 (eenmalig)

Presentaties informatiebijeenkomst

RVO.nl organiseerde op donderdag 15 november 2018 een informatiebijeenkomst over de nieuwe tender procedure. U kunt ze downloaden via de links onderaan deze pagina.

Onderzoeken

RVO.nl laat diverse onderzoeken verrichten naar de windenergiegebieden. Alle beschikbare gegevens publiceren we op offshorewind.rvo.nl. Daarnaast geeft RVO.nl een samenvattende beschrijving van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV in de Project and Site Description (PSD).

Beschrijving Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV

In de Project and Site Description (PSD) oktober 2018 en de bijlagen A, B en C vindt u een beschrijving van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) III en IV - inclusief een overzicht aan beschikbare onderzoeksgegevens.

Het Magazine 'Hollandse Kust where wind and water works' laat zien wat deze regio te bieden heeft voor de ontwikkeling van windenergie op zee.

Kavelbesluiten

Op vrijdag 19 januari 2018 zijn de definitieve kavelbesluiten van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV gepubliceerd in de Staatscourant. Op 2 maart 2018 liep de beroepstermijn af voor kavelbesluiten die op 19 januari ter inzage zijn gelegd.

Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting van de Raad van State was op vrijdag 15 februari 2019. Er is nog geen uitspraak gedaan door de Raad van State. Meer informatie vindt u op Wind op zee - Kavels III en IV Hollandse Kust (zuid).

Definitieve aanvraagformulier en Exploitatiemodellen

Op de mijn.rvo.nl omgeving vindt u de definitieve aanvraagformulieren en rekenmodellen die nodig zijn voor uw aanvraag.

Windenergie-opbrengstberekening

U moet bij het maken van het windrapport rekening houden met:

Service menu right