Stimulering Duurzame Energieproductie

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Openstellingsrondes en budget

De SDE+ 2018 is gesloten. RVO.nl beoordeelt op dit moment de aanvragen van de najaarsronde. In de Kamerbrief  van 15 november leest u over het verloop van deze openstelling. Een overzicht van de aanvragen per fase is te vinden onder 'Feiten en Cijfers'.

SDE+ 2019

Op 21 december 2018 kondigde minister Wiebes via een Kamerbrief zijn plannen voor de SDE+ in 2019 aan. De SDE+ 2019 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaar 2019 is geopend van 12 maart tot met 4 april 2019 en heeft een budget van € 5 miljard. In het najaar wordt een tweede openstellingsronde verwacht. Minister Wiebes is van plan om eenzelfde budget beschikbaar te stellen. Vóór juli 2019 neemt hij hierover een definitief besluit.

Verbreding SDE+

2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2 -reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit zal door middel van een exploitatiesubsidie gebeuren. In de Kamerbrief van 26 november 2018 leest u hierover meer.

voorjaarsronde SDE+ 2019Fasegrenzen elektriciteit en warmte (€/kWh)Fasegrenzen hernieuwbaar gas (€/kWh)*
12 maart, 09:00 uur0,0900,064
18 maart, 17:00 uur0,1100,078

25 maart, 17:00 uur tot

4 april, 17:00 uur

0,1300,092

* Hernieuwbaar gas telt niet volledig mee voor de Europese duurzame energie doelstellingen. De fasegrenzen voor gas wijken daarom af van de fasegrenzen voor elektriciteit en warmte met een factor 0,706. Daardoor concurreren projecten op basis van bijdragen aan de doelstelling.

De nieuwe brochure en voorlichtingsfilm worden begin februari verwacht. RVO.nl organiseert 2 SDE+ informatiebijeenkomsten op 13 februari in Zwolle. Houd voor actuele informatie de SDE+ webpagina in de gaten.

Uw project beheren

Voert u al een project uit onder de SDE+? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van een vaststelling. Wilt u alvast wat uitleg over de beheerfase, leest u dan nog eens het stappenplan door.

Milieusteunkader (MSK)

In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financiële steun aan projecten op het gebied van milieubescherming is toegestaan. RVO.nl bepaalt met behulp van de zogenaamde MSK-cumulatietoets (MSK-toets) de steun aan uw project. Zo wordt voorkomen dat u meer steun ontvangt dan het MSK toestaat. De MSK-toets geldt niet voor particulieren.

Informatie over de MSK procedure, rekenmodellen en een Model accountantsverklaring SDE staat op mijn.rvo.nl onder de tab Milieusteunkader (MSK).

SDE+ in de praktijk

Wie kregen eerder subsidie van de SDE+? Lees een selectie van praktijkverhalen van ondernemers en instellingen die gebruik maakten van de SDE+.

Wet- en regelgeving

De informatie op de SDE-webpagina's is een samenvatting van de officiële regelingen. Het ministerie van EZK publiceert de SDE Ministeriële regelingen in de Staatscourant. Deze publicaties zijn het uitgangspunt bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Wij houden voor u het overzicht met alle links naar de gepubliceerde regelingen bij.

Wet- en regelgeving Stimulering Duurzame Energieproductie

Veelgestelde vragen

Nog vragen over de SDE+? Bekijk eerst onze antwoorden op de veelgestelde vragen per categorie of algemene vragen.

 

 

Service menu right