Stimulering Duurzame Energieproductie

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Openstellingsrondes en budget

Op 10 juli 2019 informeerde minister Wiebes de Kamer over uitgangspunten van de SDE+ najaar 2019. In deze openstellingsronde is 5 miljard beschikbaar.

U kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober, 9:00 uur tot donderdag 14 november, 17:00 uur.

Openstellingsronde
SDE+ najaar 2019

 
Fasegrenzen hernieuwbare
elektriciteit en/of warmte
€/kWh


Fasegrenzen hernieuwbaar gas

€/kWh*

 

Fase 1
29 oktober, 9:00 uur
 0,090 0,064
Fase 2
4 november, 17:00 uur
 0,110 0,078
Fase 3
11 november, 9:00 uur
tot 14 november, 17:00 uur   
 0,130 0,092

*De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17).

Verbreding SDE+

2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit zal door middel van een exploitatiesubsidie gebeuren. In de Kamerbrief van 26 november 2018 en 26 april 2019 leest u hierover meer.

Uw project beheren

Voert u al een project uit onder de SDE+? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van een vaststelling. Wilt u alvast wat uitleg over de beheerfase, leest u dan nog eens het stappenplan door.

Milieusteunkader (MSK)

In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financiële steun aan projecten op het gebied van milieubescherming is toegestaan. RVO.nl bepaalt met behulp van de zogenaamde MSK-cumulatietoets (MSK-toets) de steun aan uw project. Zo wordt voorkomen dat u meer steun ontvangt dan het MSK toestaat. De MSK-toets geldt niet voor particulieren.

Informatie over de MSK procedure, rekenmodellen en een Model accountantsverklaring SDE staat op mijn.rvo.nl onder de tab Milieusteunkader (MSK).

SDE+ in de praktijk

Wie kregen eerder subsidie van de SDE+? Lees een selectie van praktijkverhalen van ondernemers en instellingen die gebruik maakten van de SDE+.

Wet- en regelgeving

De informatie op de SDE-webpagina's is een samenvatting van de officiële regelingen. Het ministerie van EZK publiceert de SDE Ministeriële regelingen in de Staatscourant. Deze publicaties zijn het uitgangspunt bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Wij houden voor u het overzicht met alle links naar de gepubliceerde regelingen bij.

Wet- en regelgeving Stimulering Duurzame Energieproductie

Veelgestelde vragen

Nog vragen over de SDE+? Bekijk eerst onze antwoorden op de veelgestelde vragen per categorie of algemene vragen.

 

 

Service menu right