Veelgestelde vragen Aanvragen STEP

Veelgestelde vragen

Moet een EPA-opnemer alle woningen binnen een woningvoorraad fysiek bezoeken of mag gebruik worden gemaakt van zogenaamde referentiewoningen?

Alle woningen waarvoor een aanvraag STEP wordt ingediend, moeten door een EPA-opnemer/adviseur conform BRL, Beoordelingsrichtlijn 9500-01, fysiek zijn bezocht, opgemeten en geregistreerd.

De EPA-adviseur/opnemer kan vaststellen dat meerdere woningen beschikken over dezelfde energieprestatie (gelijkende woningen). Hij kan dan gebruik maken van representativiteit. Dit betekent dat de EPA-adviseur/opnemer een referentiewoning fysiek bezoekt en opneemt. Voor het bepalen van de Energie-Index van de gelijkende woningen verwijst hij in het dossier van de gelijkende woning naar het opnameformulier van de referentiewoning. Er moet dus wel een dossier zijn van de woningen die niet zijn bezocht maar dit hoeft geen opnameformulier te zijn.

Indien gebruik wordt gemaakt van de referentiemethodiek, dan moet de EPA-opnemer/adviseur dit onderbouwen. In de praktijk betekent dit dat elke woning op z’n minst kort bezocht moet worden om te bepalen of de referentiemethodiek bij de woning  toegepast kan worden.

Dit, omdat bij oudere woningen in de loop der tijd onderling verschillende maatregelen kunnen zijn getroffen. Bij toepassing van de referentiemethodiek moet voor de gelijkende woningen worden aangeven op welke referentiewoning de Energie-Index gebaseerd is en onderbouwd worden waarom de referentiesystematiek kan worden toegepast.

Kan ik voor een aanvraag STEP ook het vereenvoudigd energielabel gebruiken?

Nee, dat kan niet. Met ingang van 1 januari 2015 is de labelsystematiek gewijzigd. Ter vervanging van het energieprestatiecertificaat komt er een vereenvoudigd energielabel waarbij er geen sprake meer is van ‘energieklassen’. Omdat het vereenvoudigde energielabel niet gekoppeld is aan de Energie-Index, is het ongeschikt om te gebruiken voor subsidiedoeleinden. In de onderhavige wijzigingsregeling worden de verplichtingen omtrent de te realiseren energieklasse en het aantal te maken labelstappen daarom vertaald in termen van (verbetering van) de Energie-Index.

STEP geldt voor woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Wanneer ik STEP heb aangevraagd, kan ik dan wel de jaarlijkse huurverhoging of mutatie doorvoeren?

Een huurwoning behoort tot de sociale huursector wanneer de kale huur niet hoger is dan de liberalisatiegrens (in 2017 is dat € 710,68). Kale huur wil zeggen: de huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht. Om in aanmerking te komen voor STEP, mag de energetische verbetering niet leiden tot een stijging van de totale woonlasten voor huurders. Ook dient de huurprijs van de woning(en) tot aan de datum van de subsidievaststelling (dat is 24 maanden na instemming tot subsidieverlening) onder de liberalisatiegrens te blijven. Is dat niet het geval, dan ontvangt de verhuurder uiteindelijk geen subsidie. U kunt de huurverhoging doorvoeren mits de kale huur daarmee onder de liberalisatiegrens blijft. Wanneer de kale huur boven de liberalisatiegrens komt, voldoet u niet meer aan de voorwaarden van STEP. Met verhoging van de huurprijs moet ook gezorgd worden dat de totale woonlasten niet stijgen. De kale huurprijs mag bijvoorbeeld stijgen met de component die bespaard wordt op de energiekosten. Per saldo gaan de totale woonlasten dan niet omhoog. Een voorbeeld:de energiekosten dalen met 20 euro, dan kan de kale huur met 20 euro omhoog.

Waarop kan een aanvraag voor STEP worden afgewezen?

Er zijn diverse punten waarop een aanvraag voor STEP afgewezen kan worden, bijvoorbeeld: de opnamedatum is ouder dan 6 maanden voor de datum van aanvraag, de beoogde Energie-Index is te laag, het verschil tussen start- en eind-Energie-Index is te klein of de Energie-Index is niet geregistreerd, er is geen fysieke opname van de huurwoning. Daarnaast is het belangrijk dat de aanvrager ook eigenaar van de huurwoning(en) is.

Vraagt u voor meerdere woningen subsidie  aan en wordt er één daarvan afgewezen? Dan zal voor alléén voor dat deel een correctie plaatsvinden. STEP geeft subsidie per woning. Als één woning niet voldoet, heeft dit geen effect op de andere woningen in uw aanvraag. Voorwaarde is natuurlijk dat deze andere woningen wel aan alle voorwaarden voldoen.

Ik wil STEP aanvragen voor mijn huurwoning in Nederland maar woon zelf in het buitenland waardoor ik geen geldige DigiD of eHerkenning heb. Is het toch mogelijk om STEP aan te vragen?

Ja, het is mogelijk om STEP aan te vragen voor een huurwoning in Nederland ondanks dat u geen inwoner bent van Nederland. Neem voor de instructie contact op met klantcontact: +31 (0)88 042 42 42.

Wanneer mag ik starten met de energetische verbeteringen aan de woningen in mijn STEP-aanvraag?

U mag starten met de energetische verbeteringen ná de opnamedatum van de Energie-Index, die u gebruikt in uw aanvraag. U hoeft dus niet te wachten totdat u uw STEP-aanvraag heeft ingediend. Of te wachten totdat u een beschikking van RVO.nl heeft ontvangen.

Dit betekent dus dat wanneer u nog géén aanvraag heeft ingediend, maar al wél bent begonnen met de verbeteringen, u deze verbeteringen mag meenemen in de aanvraag. Mits de startdatum ná de opnamedatum van de Energie-Index ligt.

 

Door aansluiting op een collectieve energievoorziening met gelijkwaardigheids/-kwaliteitsverklaring kunnen sociale huurwoningen (energetisch) buiten de STEP vallen. Zijn er in deze situatie nog mogelijkheden voor woningverduurzaming m.b.v. de STEP?

Ja, er zijn mogelijkheden voor STEP-subsidie. Het betreft hier een uitzondering, omdat deze (bestaande sociale) huurwoningen al voor een voorziene renovatie een Energie Index (E.I.) met EMG-verklaring hebben van 1,40 of lager.

Alleen in de situatie dat de woningen door aansluiting op een collectieve energievoorziening met gelijkwaardigheids-/kwaliteitsverklaring al vóór renovatie een E.I. van 1,40 of lager hebben, mag de gelijkwaardigheids-/kwaliteitsverklaring buiten de berekening van de E.I. worden gelaten.

Dit omdat de woningen door renovatie nog verder energetisch verbeterd kunnen worden.

De gelijkwaardigheids-/kwaliteitsverklaring moet dan zowel vóór als ná de renovatie buiten de E.I.-berekening blijven. Deze woningen worden in één STEP-aanvraag ondergebracht en aangeduid met de term ‘EMG-aanvraag’.

 

 

Stel: sociale huurwoningen zijn aangesloten op een gebiedsmaatregel en binnen deze energievoorziening vindt een verduurzaming plaats. Als deze woningen hierdoor verbeterde E.I. krijgen, kunnen deze dan in aanmerking voor een STEP-subsidie?

Nee, in dit geval wordt er geen subsidie toegekend, zelfs niet als de E.I. verbetering  aan de STEP-voorwaarden voldoet (minstens 2 stappen).
 
Een voorwaarde voor de STEP-regeling is dat er een energetische verbetering/renovatie door een corporatie of een particuliere verhuurder moet hebben plaatsgevonden. Het kunnen overleggen van een gelijkwaardigheids-/kwaliteitsverklaring op basis van de EMG voor de collectieve voorziening voor al aangesloten woningen voldoet niet.
 
 

Het kan gebeuren dat de huur van een sociale huurwoning boven de huurtoeslaggrens (2018: € 710,68) uitkomt, terwijl deze woningen in het gereguleerde domein blijven. Komen dergelijke woningen toch voor de STEP in aanmerking?

Nee, de regeling spreekt heel duidelijk over het energetisch verbeteren van bestaande huurwoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Ook bij de toepassing van  bijvoorbeeld inkomensafhankelijk huurverhogingen moeten de huurprijzen onder deze grens blijven. Als de huurprijs door inkomensafhankelijke huurverhogingen boven de huurtoeslaggrens komt, dan kan er voor deze woningen geen STEP-subsidie verstrekt worden.

Service menu right