Veelgestelde vragen Voorwaarden STEP

Veelgestelde vragen

Hoe vaak mag ik subsidie aanvragen?

  • Het is niet mogelijk om voor dezelfde woning meerdere keren STEP-subsidie te ontvangen. Als u bijvoorbeeld een woning in fasen renoveert, kunt u niet voor elke afgeronde fase subsidie ontvangen voor die woning.
  • Het is wél mogelijk dat u voor dezelfde woning meerdere keren een STEP-aanvraag indient (een eerdere aanvraag kan om bepaalde redenen zijn afgewezen). Heeft u eenmaal subsidie ontvangen voor die woning, dan kunt u niet nogmaals een aanvraag voor die woning indienen.
  • Is uw subsidieaanvraag door een fout in de aanvraag afgekeurd? Dan mag u de subsidie opnieuw aanvragen.

 

 

Wat wordt bedoeld met de opnamedatum en waarom is deze gesteld op maximaal een half jaar voor de aanvraag?

Wat wordt bedoeld met de opnamedatum en waarom is deze gesteld op maximaal een half jaar voor de aanvraag?
De opnamedatum is de dag waarop een woning ter bepaling van de Energie-Index door een EPA-opnemer/-adviseur is bezichtigd en opgenomen. Er kan een verschil zitten tussen de bezoekdatum en de opnamedatum van de woning, deze hoeft niet gelijk te zijn. DE BRL is in zo’n geval leidend: wanneer de opnamedatum later ligt dan de bezoekdatum, dan toetst RVO.nl op de opnamedatum. In het aanvraagformulier (Excel-bestand) voor STEP vult u in de kolom ‘opnamedatum’ dus de opnamedatum in zoals de BRL die definieert. Deze opnamedatum mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de datum van de aanvraag.
 
De opnamedatum is de dag waarop een woning ter bepaling van de Energie-Index door een EPA-opnemer/-adviseur is bezichtigd en opgenomen. Er kan een verschil zitten tussen de bezoekdatum en de opnamedatum van de woning, deze hoeft niet gelijk te zijn. DE BRL is in zo’n geval leidend: wanneer de opnamedatum later ligt dan de bezoekdatum, dan toetst RVO.nl op de opnamedatum. In het aanvraagformulier (Excel-bestand) voor STEP vult u in de kolom ‘opnamedatum’ dus de opnamedatum in zoals de BRL die definieert. Deze opnamedatum mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de datum van de aanvraag.

Moet de opnamedatum wel of niet gelijk zijn aan de bezoekdatum?

De BRL, Beoordelingsrichtlijn 9500-01 is leidend, dit betekent dat de opnamedatum niet gelijk hoeft te zijn aan de bezoekdatum. In het aanvraagformulier (Excel) voor STEP vult u in de kolom ‘opnamedatum’ de opnamedatum in zoals de BRL die definieert: de opnamedatum is de dag waarop de voor het label te gebruiken gegevens worden vastgesteld.

De regelingstekst geeft de definitie van een opnamedatum: de datum waarop een woning ter bepaling van de Energie-Index door een EPA-opnemer/-adviseur is bezichtigd en opgenomen. Als in een voorkomend geval de opnamedatum later ligt dan de bezoekdatum, dan toetst RVO.nl op de opnamedatum.

In de Beoordelingsrichtlijn 9500-01 (BRL) staat dat een woning in bepaalde gevallen niet bezocht hoeft te worden. Dus dan hoeft er ook geen opnameformulier aanwezig te zijn?

De EPA-adviseur/opnemer kan vaststellen dat meerdere woningen beschikken over dezelfde energieprestatie (gelijkende woningen). Hij kan dan gebruik maken van representativiteit. Dit betekent dat de EPA-adviseur/opnemer een referentiewoning fysiek bezoekt en opneemt. Voor het bepalen van de Energie-Index van de gelijkende woningen verwijst hij in het dossier van de gelijkende woning naar het opnameformulier van de referentiewoning. Er moet dus wel een dossier zijn van de woningen die niet zijn bezocht. Dit hoeft geen opnameformulier te zijn.

Moet, nadat de werkzaamheden aan de woningen zijn afgerond en het nieuwe label is afgemeld, iedere woning weer apart worden bezocht of volstaat het administratief bewijs?

Ook bij het afronden van een renovatie moet de woning opgenomen worden conform de Beoordelingsrichtlijn 9500-01. De basis van de BRL is een fysieke opname van de woning. RVO.nl controleert op basis van de gegevens in de centrale database EP-online of u heeft voldaan aan alle voorwaarden van de regeling en stelt het besluit definitief vast. Dit gebeurt 24 maanden na datum van de verleningsbeschikking.

Een belangrijk aandachtspunt in STEP is dat de woonlasten gelijk blijven. Wat wordt daarmee bedoeld en hoe toon ik dat aan?

Definitie van woonlasten: het totaal van de kale huurprijs, servicekosten en de energierekening. De bewijslast voor het aantonen dat de woonlasten gelijk blijven na renovatie, ligt bij de verhuurder. Om aan te tonen dat de woonlasten gelijk blijven, kan men volstaan met bijvoorbeeld de laatste overboeking van de huur en de theoretische berekening van het energiegebruik na doorvoering van de energetische maatregelen.

Als een verhuurder met de STEP een woning heeft verbeterd, zou de kale huurprijs mogen stijgen. Namelijk met de component die bespaard wordt op de energiekosten. Per saldo gaan de totale woonlasten dan niet omhoog. Belangrijk bij het eventueel verhogen van de kale huurprijs is, dat deze huurprijs tot aan de subsidievaststelling niet boven de liberalisatiegrens mag uitkomen (€710,68).

 

Worden collectieve energievoorzieningen of gebiedsmaatregelen gewaardeerd in de STEP, nu vanaf 2015 met de Energie-Index gewerkt wordt?

De gebiedsgebonden bijdrage van restwarmte, collectieve duurzame energie en andere collectieve maatregelen worden meegerekend in de bepaling van de Energie-Index (via de EMG, de Energieprestatienorm Maatregelen op Gebiedsniveau). Via een zogenaamde ‘gelijkwaardigheidsverklaring’ op basis van EMG, krijgt u een lagere Energie-Index en dit wordt dan ook meegenomen in de STEP.

 

 

Ik kan gebruik maken van een provinciale subsidie. Kan dat in combinatie met STEP?

Ja, het is mogelijk om naast STEP gebruik te maken van andere (provinciale) subsidies. De STEP kent geen restricties hierin. Houdt u er rekening mee dat provinciale subsidies wel restricties zouden kunnen hebben. Daarnaast is er een maximum volgens Europese staatssteunregels van € 7,5 miljoen voor totale ondersteuning.

Ik heb een mutatiewoning. Kan ik daar ook STEP voor aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. De woning moet wel een huurwoning zijn/blijven tot aan de vaststelling van de subsidie (dat is 24 maanden na datum van subsidieverlening).

Ik heb een bedrijfspand dat ik wil ombouwen tot sociale huurwoning(en). Kan ik daarvoor STEP aanvragen?

De STEP-subsidie is een subsidie die bedoeld is voor bestaande huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens waar de verhuurder energiebesparende maatregelen wil treffen. Dit betekent dat de woonvoorziening voor de aanvraag van STEP-subsidie al bewoond moet zijn geweest. Het gaat immers om bestaande huurwoningen. Utiliteitsbouw (denk aan bedrijfspanden, winkels, scholen, kerken) komen niet in aanmerking voor STEP-subsidie omdat dit geen bestaande huurwoningen betreft.

Stelt RVO.nl eisen aan een opnameformulier. Moet het opnameformulier bijvoorbeeld perse het formulier zijn zoals aangereikt door ISSO?

Nee, het opnameformulier is niet verplicht maar een hulpmiddel. U kunt een opname bijvoorbeeld ook direct in de software invoeren.

Moet in de nieuwe STEP de opnamedatum wel of niet gelijk aan de bezoekdatum, zoals in de Staatscourant staat?

De BRL is leidend, dit betekent dat de opnamedatum niet gelijk hoeft te zijn aan de bezoekdatum. In het aanvraagformulier (Excel) voor STEP vult u in de kolom 'opnamedatum' de opnamedatum in zoals de BRL die definieert: de opnamedatum is de dag waarop de voor het label te gebruiken gegevens worden vastgesteld. De opnamedatum mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de datum van aanvraag STEP.

Ik heb een verlening ontvangen voor woningen met een te realiseren Energie-Index van maximaal 1,20. Na de renovatie behaal ik echter een Energie-Index van 0,80 of lager. Kan mijn verlening worden aangepast?

Dit is niet mogelijk. Toevoegingen/uitbreidingen zijn bij een lopende subsidieverleningen niet toegestaan.

Service menu right