Voorwaarden Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

De voorwaarden zijn:

 • De SWZ is bestemd voor bewonersinitiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement vanaf 5 wooneenheden willen realiseren. In de regeling is er dan sprake van een zogenaamde WZ-ondernemer (woonzorg-ondernemer).
 • Minimaal 25% van de wooneenheden wordt onder de huurtoeslaggrens verhuurd óf verkocht beneden de grens van de NHG.
 • Het woonzorgarrangement is voornamelijk bestemd voor bewoning door mensen van 55 jaar en ouder en voorkomt de vraag naar ondersteuning of zorg en leidt tot sociale cohesie en ontmoeting. Diensten voor dagelijkse boodschappen en zorgverlening moeten in de omgeving en goed toegankelijk aanwezig zijn.
 • U verenigt zich als groep in een collectief middels een vereniging, een stichting of een besloten vennootschap. U formeert een groep van toekomstige bewoners, die zich committeren om in het nieuwe woonzorgarrangement te gaan wonen.
 • De procesbegeleider werkt in opdracht van uw WZ-onderneming en begeleidt het project vanaf de initiatieffase. De procesbegeleider is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat hij/zij niet gebonden of verbonden is aan een architect, bouwbedrijf, projectontwikkelaar of andere bij de realisatie van het woonzorgarrangement betrokken partij.

Per fase kunnen nog aanvullende voorwaarden gelden.

Aanvullende voorwaarden Initiatieffase

 • De subsidie die u voor de initiatieffase kan aanvragen is bedoeld om 50% van de kosten voor het opstellen van een haalbaarheidsplan te dekken.
 • In het haalbaarheidsplan toetst u of de initiatiefnemers het woningbouwproject kunnen realiseren, wat resulteert in een haalbaarheidsrapport.
 • U vraagt hiervoor ondersteuning aan van een professionele onafhankelijke procesbegeleider.

Aanvullende voorwaarden Planontwikkelfase

Voor de planontwikkelfase kunt u voor de financiering een borgstellingslening aanvragen bij een aangesloten bank. Om in aanmerking te komen zal de bank u in ieder geval vragen om:

 • een projectplan
 • een haalbaarheidsplan waaruit blijkt dat het gaat om een woonzorgarrangement
 • een bouwlocatie
 • de afspraken met de procesbegeleider
 • de afspraken met de architect

Aanvullende voorwaarden Bouw- en nafinancieringsfase

Voor de bouw- en nafinancieringsfase kunt u voor de financiering een borgstellingslening aanvragen bij een aangesloten bank. Om in aanmerking te komen zal de bank u in ieder geval vragen om:

 • een definitief ontwerp
 • bestek
 • bouwvergunning
 • een contract met een (hoofd) aannemer
 • gegevens waaruit blijkt dat het gaat om een woonzorgarrangement

Service menu right