Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector 2017

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

De subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector 2017 is bedoeld om de kalversector een stimulans te geven door de deelname aan vrijwillige kwaliteitssystemen te subsidiëren. Op die manier kan de kalversector doorgroeien naar een robuuste, duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector. Daarmee verbetert de kwaliteit van het kalfsvlees. En dat is goed voor zowel de gezondheid van de mens als het welzijn van het dier.

Neemt u deel aan een erkende kwaliteitsregeling voor de productie van kalfsvlees? Vraag dan subsidie aan voor de kosten die samenhangen met de certificering voor deze kwaliteitsregeling.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor landbouwers die kalveren houden voor de kalfsvleesproductie en die voor de eerste keer deelnemen aan een erkende kwaliteitsregeling.

Erkende kwaliteitsregeling

Vitaal Kalf van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is in 2017 als enige kwaliteitsregeling erkend.

Budget

Vanaf 2017 is er voor deze subsidie 5 jaar lang een bedrag van € 6 miljoen per jaar beschikbaar. In totaal gaat het om een bedrag van € 30 miljoen. U krijgt maximaal 5 jaar lang een vergoeding voor de jaarlijkse kosten voor deelname aan de kwaliteitsregeling. U kunt jaarlijks een bedrag van maximaal € 3.000 subsidie krijgen.

Ook voor 2018 en 2019 staan openstellingen gepland. De kosten worden dan voor maximaal 4 respectievelijk maximaal 3 jaren gesubsidieerd.

Rangschikking

De Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector 2017 is een tenderregeling. Dit houdt in dat het beschikbare budget op basis van rangschikking wordt verdeeld onder alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend. Aan de hand van 2 vooraf opgestelde criteria rangschikken we de aanvragen: het antibioticagebruik op het bedrijf en de bedrijfsgrootte.

Meer informatie hierover vindt u op de informatiepagina Rangschikking van de aanvragen.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een actieve landbouwer die kalveren houdt voor de vleesproductie. U wordt gezien als een actieve landbouwer als u bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met een landbouwactiviteit. De SBI-code van die activiteit begint met 011, 012, 013, 014, 015 of 016.
  • U heeft zich voor de eerste keer aangemeld als deelnemer aan een kwaliteitsregeling voor de kalversector die door het ministerie van Economische Zaken is erkend.
  • U ontvangt geen andere overheidssubsidie voor dezelfde activiteit.
  • U heeft nog geen 5 jaar subsidie ontvangen voor dezelfde subsidiabele activiteit.
  • Bij een betalingsaanvraag beschikt u over een certificaat waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden van de kwaliteitsregeling voldoet.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kon van 1 maart tot en met 30 april 2017 subsidie aanvragen.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • de eenmalige kosten voor toetreding tot de kwaliteitsregeling
  • de jaarlijkse bijdrage voor deelneming aan de kwaliteitsregeling
  • de kosten voor verificatie van de naleving van de eisen van de kwaliteitsregeling

Niet-subsidiabele kosten

U krijgt geen subsidie voor:

  • de kosten om aan de voorwaarden van de kwaliteitsregeling te kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld aanpassingen aan de bedrijfsvoering
  • de kosten die verbonden zijn aan het uitbesteden van de subsidieaanvraag

Logo Europese UnieEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Service menu right