Vereniging van Eigenaren - Subsidie energiebesparing eigen huis

Verenigingen van Eigenaren - VvE's - komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. Onder een 'vereniging' verstaan we een Vereniging van Eigenaren, wooncoöperatie (dus geen woningcorporatie) of een woonvereniging.

Waarom nu energiebesparen? Check de infographic!

Subsidie energiebesparing eigen huis VvE

 

 

Aanvragen

 • U kunt de Subsidie energiebesparing eigen huis tot en met 31 december 2018 aanvragen via mijnrvo.nl.
 • Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven - niveau 2+)
 • De wettelijke behandeltermijn bedraagt maximaal 13 weken. RVO.nl heeft de mogelijkheid de behandeltermijn één keer met 13 weken te verlengen. Als dit in uw geval nodig blijkt te zijn, ontvangt u een bericht van ons.
 • Na het indienen van de aanvraag mag u op eigen risico beginnen met de uitvoering. U kunt ook wachten met isoleren tot uw subsidie is toegekend. De maatregelen dienen binnen 12 maanden na verstrekking van de subsidie uitgevoerd te zijn. In bijzondere omstandigheden kan één keer uitstel verleend worden voor het uitvoeren van de energiebesparende en de aanvullende energiebesparende maatregelen. Denk hier bijvoorbeeld aan een langdurige vorstperiode, waardoor de werkzaamheden stil komen te liggen. Uw aanvraag tot uitstel moet goed onderbouwd zijn.
 • Bij subsidieaanvragen tussen de €25.000 en €125.000 kan een vereniging in overleg met RVO.nl een voorschot krijgen. Aanvragen onder de €25.000 betaalt RVO.nl in een keer uit.
 • Als u wijzigingen of aanvullingen op de aanvraag heeft, geef deze dan zo snel mogelijk door via klantcontact RVO.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer.

Bijlagen

 • Voor de energiebesparende maatregelen die u laat uitvoeren: één of meerdere ingevulde en ondertekende uitvoerdersfomulieren. Let op dat het formulier voldoet aan de gestelde algemene voorwaarden. Een offerte van een bedrijf geldt niet als uitvoerdersformulier.
 • Voor een energieadvies, procesbegeleiding en/of een meerjaren onderhoudsplan: afschriften van de facturen en betalingsbewijzen.
 • Ook als u een energieprestatiegarantie heeft afgesloten; de offerte en de omschrijving van de inhoud van de aangeboden energieprestatiegarantie.
 • Bij een aanvraag van een energieadvies, (mjop) en eventueel procesbegeleiding of een energieprestatiegarantie voegt u een verklaring toe dat u daarvoor niet reeds subsidie heeft aangevraagd en dat er geen subsidie eerder verstrekt is door een ander bestuursorgaan, zoals gemeente of provincie.

Machtigen

U kunt besluiten om iemand als intermediair in te schakelen om de aanvraag voor te bereiden, voor u in te dienen en eventueel de verdere correspondentie te voeren. In dat geval machtigt u de intermediair om namens u of uw vereniging op te treden. Een intermediair kan bijvoorbeeld een administratiekantoor, accountant of gemeente zijn. Machtigt de vereniging een partij om de subsidieaanvraag te verzorgen? Deze partij vraagt aan met eHerkenning niveau 2.

Adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) helpen u graag als u er zelf niet uitkomt.

> Machtigen

Vaststelling

In de verleningsbeschikking staat ook of en wanneer de aanvrager het vaststellingsformulier van de subsidie bij RVO.nl moet indienen. Bij de vaststelling verantwoordt u dat de activiteiten zijn verricht waarvoor subsidie is verleend en dat aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Indien een voorschot is verstrekt, keren we de resterende 30% uit na indiening van het vaststellingsformulier en controle door RVO.nl.

Handhaving

Handhavers van RVO.nl kunnen de uitvoering op de locatie komen controleren. Als bij de controle blijkt dat de uitvoering niet volledig is uitgevoerd op basis van de door u zelf opgegeven maatregelen en oppervlakten, of het verkeerd informeren van RVO.nl,  leidt dit tot volledige terugvordering van de subsidie. Er kan in zulke gevallen melding gemaakt worden bij de fraude coördinator van RVO.nl.
 • Bewaar al uw documenten met betrekking tot de subsidie energiebesparing eigen huis (ook de maatwerkadvies en energieprestatiegarantie) zorgvuldig.
 • U bent verplicht om deze administratie gedurende vijf jaar te bewaren.
 • Tijdens deze eerste vijf jaar kan uw woning(-en) door RVO.nl inspecteurs gecontroleerd worden.

Service menu right