Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunt u investeren in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties.

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, volgens de afspraak in het Nationaal Energie-Akkoord. Dit bereik je door gebruik te maken van de mogelijkheden tot energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidieregeling loopt van 2016 tot en met 2018. Per 1 januari 2019 gaat deze regeling op in de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert deze subsidieregeling uit.

Budget

Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties is voor 2018 verhoogd. In plaats van de geplande € 6 miljoen is er per 19 februari € 8 miljoen beschikbaar. U kunt een subsidieaanvraag indienen via mijn.rvo.nl tot en met 7 december 2018, 17.00 uur.

Stand van zaken 6 november

AanvragenBudgetclaim
814€ 7,7 miljoen

Aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2018, 09.00 uur tot en met 7 december 2018, 17.00 uur.

De aanvraag doet u via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 (eH1) nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket. Regel dit dus op tijd. Bekijk het stappenplan voor het aanvragen van de subsidie.

Vanaf 2018 vragen wij u bij een gevraagd subsidiebedrag van € 25.000 of hoger, naast bovengenoemde bijlagen, ook een aantal extra bijlagen toe te sturen. Zie hiervoor het stappenplan en mijn.rvo.nl.

Realisatie en wijzigingen

De maatregel waarvoor u subsidie ontvangt, dient binnen een jaar na subsidieverlening te worden gerealiseerd. Hierop is geen uitstel mogelijk. Ontbindt of wijzigt u de overeenkomst voor de uitvoering voor of na subsidieverlening? Dan dient u dit te melden bij RVO.nl. Het wijzigen van de overeenkomst kan negatieve gevolgen hebben voor de subsidieverlening. RVO.nl zal bij wijzigingen doorgaans de aanvraag opnieuw in behandeling nemen of – indien toegekend - de verleende subsidie intrekken en terugvorderen.

Vaststelling subsidie

Subsidiebedragen tot € 25.000

Bij een subsidiebedrag van maximaal € 25.000 stellen wij de subsidie vast. Dit betekent dat u hiervoor geen extra aanvraag meer hoeft te doen. Eventueel kunnen wij achteraf nog wel een steekproefsgewijze controle doen.

Subsidiebedragen van € 25.000 tot en met € 125.000

Voor subsidiebedragen hoger dan € 25.000 tot en met € 125.000 vraagt u de subsidievaststelling uiterlijk 13 weken na afloop van de realisatietermijn bij ons aan. Gebruik voor het aanvragen van uw vaststelling het formulier Aanvraag Vaststelling subsidie (pdf) op mijn.rvo.nl. Met uw aanvraag stuurt u een eindrapportage mee. Het eindverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een bewijs waaruit blijkt dat de aangevraagde maatregel is uitgevoerd
  • een kopie van de factuur van de maatregel

Heeft u voor dit project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen (vraag 2.2 in het formulier)? Geef dan in het eindverslag ook het aangevraagde/gekregen bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie op dezelfde subsidiabele kosten waarvoor u subsidie uit deze regeling heeft verkregen.

Energieadvies bonus

Heeft u als sportstichting of sportvereniging eerst een energieadvies laten opstellen en wordt aan de hand daarvan één of meerdere maatregelen uitgevoerd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een extra bonus van € 500.

> Energieadvies bonus

Wet- en regelgeving

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

EDS in de praktijk

Andere sportverenigingen en sportstichtingen maken al succesvol gebruik van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Meer weten?

  • Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
  • Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) - sportstichtingen en -verenigingen krijgen bij SWS een borgstelling voor een lening waarmee zij hun investering kunnen doen.
  • Salderen en zelflevering - wanneer u als sportvereniging of sportstichting grootverbruiker bent, is het raadzaam om onderzoek te doen naar de financiële opbrengst van de zonnepanelen. Grootverbruikers vallen namelijk niet onder de salderingsregeling. Dat betekent dat teruglevering van stroom niet volgens dezelfde voorwaarden hoeft plaats te vinden. De financiële opbrengsten van de panelen kunnen lager uitvallen dan wat van te voren is berekend.

Service menu right