Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS

Heeft uw bedrijf hogere elektriciteitskosten door emissiehandel? Dan kunt u compensatie aanvragen voor uw hoge energierekening, mits uw onderneming is aangesloten bij de energieconvenanten MJA3 of MEE en behoort tot één van de 15 geselecteerde bedrijfstakken

De subsidie Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme) moet oneerlijke concurrentie met buurlanden voorkomen. Daar gelden geen hogere elektriciteitsprijzen door CO2-kosten. Nederlandse elektriciteitsgrootverbruikers kunnen deze extra kosten niet doorberekenen in hun productprijzen zonder aanzienlijk verlies van marktaandeel. De regeling valt onder de Regeling nationale EZ-subsidies (RNES).

Budget en looptijd

Het totale beschikbare subsidiebedrag voor 2018 bedraagt € 40 miljoen (onder voorbehoud). Dit compenseert kosten gemaakt in 2017. Als het geclaimde budget groter is dan het beschikbare budget, worden de aanvragen met een gelijk percentage gekort.

De hoogte van het subsidiebedrag wordt verminderd met het bedrag in euro's dat overeenkomt met de indirecte emissiekosten ETS van 1.000 MWh. Dit bedrag wordt berekend overeenkomstig de formule die ook gehanteerd wordt voor het berekenen van de hoogte van de subsidie met behulp van de fallback-efficiëntiebenchmark.

Ondernemingen krijgen de subsidie in het jaar volgend op het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Dan zijn alle gegevens beschikbaar die nodig zijn om de hoogte van de subsidie te bepalen.

De openstelling is van vrijdag 1 juni 12.00 uur tot vrijdag 31 augustus 12.00 uur (onder voorbehoud). De beoordelingstermijn bedraagt 13 weken. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. RVO.nl controleert de juistheid van de gegevens.

Let op: Het 2018 budget en de openstellingsdata worden definitief na publicatie in de Staatscourant.

Mededelingen van de Europese Commissie

  • EU Richtsnoeren 20120605
    Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteun-maatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 (SWD(2012) 130 final)/ (SWD(2012) 131 final)/ (Voor de EER relevante tekst)/ (2012/C 158/04)/ 5.6.2012
  • Wijziging op de EU Richtsnoeren 20121215
    Mededeling van de Commissie tot wijziging van de mededeling van de Commissie — Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 (Voor de EER relevante tekst)/ (2012/C 387/06)/ 15/12/2012

Veelgestelde vragen

> Bekijk de Veelgestelde vragen.

Achtergrond

Op het in Londen gevestigde handelsplatform ICE vond in 2016 de meeste handel plaats in EUA futures voor levering in december 2017. De EUA Forward Prijs die op dat handelsplatform tot stand kwam in 2016, bedroeg € 5,40 per ton CO2.

Service menu right