Veelgestelde vragen: Indirecte emissiekosten - ETS

Veelgestelde vragen

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

De indirecte emissiekosten ETS (CO2-kosten van elektriciteit) komen in aanmerking voor subsidie, voor zover deze betrekking hebben op de vervaardiging van producten met een PRODCOM-code die vallen onder de bedrijfstakken of deeltakken, bedoeld in bijlage 4.4.1.

Wat zijn NACE- en PRODCOM-codes?

De zogenoemde 'NACE-code' (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes) is een 4-cijferige internationale code voor de typering van alle economische bedrijfsactiviteiten. Deze NACE-code is voor alle EU-landen verplicht en dient als hulpmiddel bij het opstellen van economische statistieken en overzichten.
 
Het hanteren van internationaal geharmoniseerde sector-classificaties staat vergelijking tussen landen toe en voorkomt dubbeltellingen. De officiële PRODCOM-lijst van de EU (afgeleid van het Franse "PRODuction COMmunautaire") is een lijst van industriële producten en diensten op het gebied van winning van delfstoffen en industrie. Deze geldt als standaard voor alle betrokken landen.

De eerste vier digits van een PRODCOM-code komen in zijn algemeenheid overeen met de NACE-code.

Hoe stel ik vast of producten, die binnen mijn onderneming worden vervaardigd, in aanmerking komen voor subsidie?

Hierbij gaat u uit van de officiële PRODCOM-lijsten EU (Eurostat). Ga na onder welke code uw product(en) vermeld staat/staan en stel vervolgens vast of de eerste 4 cijfers van de PRODCOM-code overeenkomen met de NACE-code van één van de in bijlage 4.4.1 aangewezen 15 bedrijfstakken of deelsectoren.

 

Let op! U dient bij deze afweging tevens de omschrijving van de in bijlage 4.4.1 aangewezen 15 bedrijfstakken of deelsectoren te betrekken. Deze dient overeen te stemmen met de toelichting op het product in de PRODCOM-codelijst.

Waar staat de Prodcom 2007 codelijst?

Download de Prodcom-codelijst 2007 in pdf. En bekijk de PRODCOM-codelijst 2007 online.

Ik weet wel de HS/CN code van mijn producten. Kan ik hiermee de PRODCOM-code achterhalen?

Ja dat is mogelijk. Op de website van de EU is een lijst beschikbaar waar HS/CN-codes automatisch worden omgezet in de juiste PRODCOM-code. Ga naar de website van de EU.

Is het mogelijk om meer dan 6 benchmark productieprocessen in te dienen binnen mijn aanvraag?

Ja dat is mogelijk. U kunt meerdere Excelbestanden uploaden. Slechts éénmaal zal de hoogte van het subsidiebedrag worden verminderd met het bedrag in euro dat overeenkomt met de indirecte emissiekosten ETS van 1.000 MWh.

Kan ik een intermediair machtigen die mijn aanvraag verzorgt?

Ja dat kan. Indien u een intermediair inschakelt voor uw aanvraag, dan dient u het Formulier Machtiging Subsidies in te vullen. Hierin omschrijft u voor welke activiteiten de intermediair namens u optreedt en ondertekent deze. Deze machtiging kan door RVO.nl worden opgevraagd.

Download het formulier Machtiging intermediair.

Wat doe ik als het elektriciteitsverbruik binnen mijn inrichting niet goed is vast te stellen?

Per PRODCOM-code geeft u toelichting en een inschatting van het elektriciteitsverbruik op basis van de best beschikbare informatie. Onder de best beschikbare informatie wordt het volgende verstaan:
 
Die informatie waarmee het betrouwbaarste, volledigste en meest accurate beeld wordt gegeven van het gevraagde, en waarvan het redelijk is te verwachten (praktisch uitvoerbaar) dat een bedrijf deze kan afleiden uit de gegevens zoals zij deze tot haar beschikking heeft, of waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij deze tot haar beschikking zou moeten hebben op basis van regelgeving, gangbare praktijken en/of goede bedrijfsvoering.
 
Wanneer geen eigen meetgegevens beschikbaar zijn, mogen bedrijven een voorzichtig schatting maken, met name op basis van de beste industriële praktijken en recente wetenschappelijke en technische kennis. Indien gegevens gedeeltelijk beschikbaar zijn, betekent een voorzichtige schatting dat de geëxtrapoleerde waarde niet meer bedraagt dan 90% van de op basis van de beschikbare gegevens verkregen waarde. Op grond van deze subsidieregeling gelden geen additionele meetverplichtingen.

Hoe kan ik het beste antwoord op mijn vragen krijgen?

  • Telefonisch via Klantcontact; u wordt doorverbonden naar een RVO.nl-adviseur waarna u per email en/of telefonisch antwoord op uw vragen krijgt. Advies en voorlichting is op verzoek van de aanvrager.
  • Na sluiting van de regeling - via adviseur RVO.nl

Wanneer dien ik mijn monitoringsrapportage MJA/MEE in?

Deze dient u in volgens het normale traject en deadlines van MJA/MEE. Voor de subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS is de absolute deadline voor het indienen van de volledige monitoringsrapportage 15 april 2019 voor 17:00 uur.

Service menu right