Voorwaarden Indirecte Emissiekosten ETS

Om voor de subsidie Indirecte emissiekosten ETS in aanmerking te komen, neemt u deel aan de meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 of MEE. Vijftien bedrijfstakken komen in aanmerking voor deze subsidieregeling. Dit zijn onder andere producenten uit de aluminium-, staal-, kunstmest-, papier- en kunststoffensector. Zij concurreren met landen waar geen hogere elektriciteitsprijzen gelden door CO2-kosten.

Voorwaarden

PRODCOM-codelijst

Wilt u weten of de producten die uw onderneming vervaardigt in aanmerking komen voor subsidie? Dit kunt u vaststellen aan de hand van de officiële PRODCOM-lijsten van de Europese Unie (Eurostat). U vindt de codelijst op de website van de Europese Commissie. U gaat als volgt te werk:

  1. Ga na onder welke code uw product(en) vermeld staat (staan).
  2. Stel vast of de eerste 4 cijfers van de PRODCOM-code overeenkomen met de NACE-code van één van de aangewezen 15 bedrijfstakken of deelsectoren.U betrekt bij deze afweging ook de omschrijving van de aangewezen 15 bedrijfstakken of deelsectoren. Deze moet overeenstemmen met de toelichting op het product in de PRODCOM-codelijst.

Beperkingen PRODCOM

Voor 2 bedrijfstakken (Vervaardiging van kunststoffen en Vervaardiging van pulp) gelden beperkingen tot op PRODCOM-niveau. Dat wil zeggen dat het aantal subsidiabele producten op PRODCOM-niveau (8 digits) beperkt is. Eén sector (Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen) kent een uitbreiding met één productgroep uit een andere bedrijfstak, aangeduid met 6 digits.

Service menu right