Subsidieregeling praktijkleren

Meer artikelen
Praktijkleren Header

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 wordt de regeling uitgebreid. U kunt dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Voortzetting regeling na 2018

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Regioplan de regeling geëvalueerd. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurde het rapport van deze evaluatie samen met een brief van 13 juli 2018 aan de Tweede Kamer.
In deze brief geeft de Minister onder meer het volgende aan: “Ik kies ervoor om de subsidieregeling voort te zetten in 2019. Gezien de nog lopende besluitvorming over de begroting 2019, waarover u al eerder bent geïnformeerd in de Voorjaarsnota, zal ik op Prinsjesdag de Kamer informeren over de wijze waarop ik exact invulling aan dit voornemen wil geven.”

Zodra er meer over de voortzetting van de regeling bekend is, leest u dit op deze webpagina.

Voor wie?

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s. Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo onder deze subsidieregeling. Lees de voorwaarden per categorie.

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

Aanvragen

De regeling is nu gesloten. Voor het school-, studiejaar 2017/2018 kon u een aanvraag indienen van 2 juni 2018 09.00 uur tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur.

In de indieningsperiode van 2018 kunt u subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 2017/2018. Het schooljaar 2017/2018 loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen.

De aanvraag voor subsidie moet u digitaal indienen via het eLoket van RVO.nl. Hiervoor heeft u minimaal een eHerkenning niveau 1 nodig.

Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer-) overeenkomst. Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding. Meer informatie over aanvragen en over beslissing & uitbetaling van aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl.

NB: Gebruik bij het aanvragen de nieuwe csv-bestanden voor vmbo en mbo. Deze staan op mijn.rvo.nl. De oude bestanden die u mogelijk nog op uw computer heeft staan werken niet meer.

Budget

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 196,5 miljoen subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de 4 onderwijscategorieën is als volgt:

CategorieBedrag
Vmbo/VSO/PRO/Entreeopleiding in vmbo€ 1,4 miljoen
Mbo€ 193,9 miljoen
Hbo€ 3,4 miljoen
Promovendi/toio's€ 2,8 miljoen

 

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO.nl neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

Wetgeving

De subsidieregeling is op 5 november 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.
Raadpleeg de geldende wetteksten over deze regeling op overheid.nl. Als onderwijswetgeving geldt voor vmbo de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), voor mbo de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en voor hbo/promovendi en toio's de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). U vindt geldende wetgeving op overheid.nl.

Uitvoering en controle

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever.
RVO.nl controleert of de werkgever aan alle voorwaarden voldoet. Zie Administratie en controle voor meer informatie.

Service menu right