Subsidieregeling praktijkleren

Meer artikelen
Praktijkleren Header

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Let op: in 2017 is voor de subsidieregeling Praktijkleren een recordaantal aanvragen ontvangen. In de onderwijscategorie mbo is zelfs meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is. Lees ons nieuwsbericht over de gevolgen voor mbo-aanvragen.

Voor het school-, studiejaar 2016/2017 kon u een aanvraag indienen tot uiterlijk 15 september 2017 17.00 uur.
Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 wordt de regeling uitgebreid. U kunt dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Voor wie?

U komt als werkgever mogelijk in aanmerking voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:

 • Vmbo: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg
 • Mbo: een beroepsbegeleidende leerweg
 • Hbo: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt
 • Promovendi: een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
 • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit

Met de uitbreiding van de Subsidieregeling praktijkleren per het schooljaar 2017/2018, zijn hier de volgende categorieën aan toegevoegd:

 • VSO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’
 • PRO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO)
 • Entree-opleiding in het vmbo: een praktijkleerplaats voor een leerling die een  basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entreeopleiding dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling, deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt. Weken in eerdere school-, studiejaren komen niet meer in aanmerking voor subsidie.

Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend. Meer informatie over aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl.

 

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

 

Aanvragen

In de indieningsperiode van 2018 kunt u subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 2017/2018. Het schooljaar 2017/2018 loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen.

De aanvraag voor subsidie moet u digitaal indienen via het eLoket van RVO.nl. Hiervoor heeft u minimaal een eHerkenning niveau 1 nodig.

Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer-) overeenkomst. Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding. Meer informatie over aanvragen en over beslissing & uitbetaling van aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl.

NB: Gebruik bij het aanvragen de nieuwe csv-bestanden voor vmbo en mbo. Deze staan op mijn.rvo.nl. De oude bestanden die u mogelijk nog op uw computer heeft staan werken niet meer.

 

Budget

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 196,5 miljoen subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de 4 onderwijscategorieën is als volgt:

CategorieBedrag
Vmbo/VSO/PRO/Entreeopleiding in vmbo€ 1,4 miljoen
Mbo€ 188,9 miljoen
Hbo€ 3,4 miljoen
Promovendi/toio's€ 2,8 miljoen

 

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO.nl neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

 

Wetgeving

De subsidieregeling is op 5 november 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.
Raadpleeg de geldende wetteksten over deze regeling op overheid.nl. Als onderwijswetgeving geldt voor vmbo de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), voor mbo de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en voor hbo/promovendi en toio's de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). U vindt geldende wetgeving op overheid.nl.

 

Uitvoering en controle

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever.
RVO.nl controleert of de werkgever aan alle voorwaarden voldoet. Zie Administratie en controle voor meer informatie.

 

Online seminar

Wilt u snel meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Bekijk dan het online seminar via uw computer of tablet. In 30 minuten bent u op de hoogte.

Service menu right