Kom ik in aanmerking voor Subsidieregeling praktijkleren?

Meer artikelen
Praktijkleren Header

Bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen.

Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Meer informatie over aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl.

 

Voorwaarden subsidie

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s. Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo onder deze subsidieregeling.

Vmbo

Leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

Lees meer op de pagina Kom ik in aanmerking - vmbo.

Mbo

Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.

Let op: deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).
Lees meer op de pagina Kom ik in aanmerking - mbo.

Hbo

Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om die opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.

Let op: deelnemers aan een voltijdopleiding hbo vallen niet onder de subsidieregeling.
Lees meer op de pagina Kom ik in aanmerking – hbo.

Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding volgen tot technologisch ontwerper. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst is gesloten tussen die organisatie en een universiteit, die de werknemer begeleidt.

Als technologisch ontwerpers in opleiding (toio) bij het 2e deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon uitvoeren, kan de begeleidende partij ook subsidie ontvangen.

Let op: deelnemers aan universitaire voltijdopleidingen vallen niet onder de subsidieregeling.
Lees meer op de pagina Kom ik in aanmerking - promovendi en toio’s.

VSO

Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

Lees meer op de pagina Kom ik in aanmerking - VSO

PRO

Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten.
Lees meer op de pagina Kom ik in aanmerking - PRO

Entree in het vmbo

Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.
Lees meer op de pagina Kom ik in aanmerking - Entree in het vmbo

 

Buitenlandse opleiding

Bent u een Nederlandse werkgever en biedt u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aan aan deelnemers of studenten die een buitenlandse opleiding volgen voor mbo (bbl) of hbo (duaal/deeltijd in sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving)? Dan kunt u bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een verklaring aanvragen. Deze verklaring geeft aan dat de buitenlandse opleiding vergelijkbaar is met een Nederlandse opleiding. U heeft deze verklaring nodig op het moment dat u de subsidieaanvraag doet.

Diplomagerichte beroepsopleiding

In het mbo en hbo komen alleen opleidingen in aanmerking voor subsidie die zich richten op een volledig diploma. Voor mbo horen deze opleidingen opgenomen te zijn in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Voor hbo horen deze opleidingen opgenomen te zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Beheerder is DUO van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Ook opleidingen van niet-bekostigde erkende onderwijsinstellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor zover zij een erkenning hebben voor het verzorgen van de betreffende opleiding (Crebo en/of CROHO).

Wat moet ik doen en wat doet RVO.nl?

Vanaf 2 juni 2018 tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur kon u subsidie aanvragen voor de begeleiding in het studiejaar 2017/2018. Het studiejaar voor vmbo/mbo 2017/2018 loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. Het studiejaar voor hbo/toio 2017/2018 loopt van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018. Na afloop van de werkleerperiode dient u uw aanvraag in.

De aanvraag voor subsidie moet u digitaal indienen via het eLoket van RVO.nl. Hiervoor heeft u minimaal een eHerkenning niveau 1 nodig.

Half december neemt RVO.nl een beslissing over uw aanvraag. U krijgt uiterlijk eind december hierover bericht. Wanneer u een tussenpersoon of intermediair namens u de aanvraag heeft laten indienen, ontvangt u niet zelf de beslissing. Deze sturen wij namelijk naar de tussenpersoon. Binnen 2 weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvangt u het subsidiebedrag op uw bankrekening. Het subsidie bedrag maken wij altijd over naar het bedrijf of organisatie die de begeleiding heeft verzorgd.

Service menu right