Begeleiding van leerlingen in het VSO

Meer artikelen
Praktijkleren Header

De Subsidieregeling praktijkleren ondersteunt bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden aan bepaalde leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in het kader van de beroepspraktijkvorming in het laatste schooljaar. Deze ondersteuning geldt vanaf schooljaar 2017/2018.

Deze bedrijven en organisaties komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding. De subsidie is maximaal € 2.700,00 per praktijkleerplaats/schooljaar.
U komt in aanmerking wanneer u praktijkbegeleiding biedt aan een leerling van het VSO die onderwijs volgt in het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of in een leer-werktraject binnen het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’. Alleen het laatste jaar van de opleiding komt in aanmerking voor subsidie. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de leerling praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar.

Voorwaarden

 • De leerling staat als daadwerkelijk schoolgaand ingeschreven aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs.
 • De leerling volgt in het laatste schooljaar onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
 • De stage omvat minimaal 640 klokuren aan beroepspraktijkvorming.
 • De stage voldoet aan de geldende onderwijswetgeving.
 • Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de praktijkbegeleiding plaatsvindt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf.
 • De leerling volgt minimaal één dag per week binnenschools onderwijs en kent maximaal 4 stagedagen per week. De duur van de stage gedurende de totale opleiding mag maximaal 50% van het aantal uren bedragen waarin onderwijs wordt verzorgd.
 • U heeft de praktijkbegeleiding van de leerling aangeboden op basis van een geldige en ondertekende stage-overeenkomst. Deze overeenkomst is getekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de leerling of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
In deze overeenkomst staan in elk geval:
 • de leeractiviteiten die de leerling tijdens de stage heeft moeten ontplooien
 • de aanvangsdatum, de einddatum en de tijden van de leeractiviteiten;
 • een regeling voor de begeleiding van de leerling bij de stage-gever;
 • de manier waarop de stage-gever bij de beoordeling van de leeractiviteiten van de leerling wordt betrokken;
 • een regeling die de inspectie in staat stelt toezicht te houden op de leeractiviteiten die door de leerling bij de stage-gever worden ontplooid.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet u in minimaal 40 weken begeleiding verzorgen. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.

Belangrijk is dat u in staat bent per leerling de vereiste administratie te verstrekken. Daarvoor geldt geen verplicht format. Met de administratie moet u voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren. Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.

 

Service menu right