Tips voor aanvragers

Een goede voorbereiding van uw aanvraag is belangrijk. We geven u tips voor een hogere slagingskans van uw aanvraag.

U kon tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur subsidie aanvragen voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het school-/studiejaar 2017/2018.

Zorg op tijd voor eHerkenning

Via het eLoket dient u uw aanvraag voor de subsidieregeling digitaal in. Voor het indienen van uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. De aanvraag voor eHerkenning neemt 2-7 werkdagen in beslag.
Lees het stappenplan aanvragen eHerkenning.

Dien aanvraag op tijd in

Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding.
De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’.

Dien uw aanvraag in ieder geval vóór 17 september 2018 17.00 uur in. Om 17.00 uur sluit de indieningsmogelijkheid en moet uw aanvraag zijn verzonden. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging nadat u uw aanvraag heeft verzonden. Heeft u geen ontvangstbevestiging via e-mail ontvangen, dan is uw aanvraag niet door RVO.nl ontvangen. De ontvangstbevestiging wordt gestuurd naar het e-mail adres dat in uw profiel binnen eLoket is vermeld, dit kan een collega van u zijn. Heeft een intermediair uw aanvraag namens u verzorgd, dan ontvangt de intermediair de ontvangstbevestiging.

Controleer of uw aanvraag echt is ingediend!

Controleer uw e-mail of u een ontvangstbevestiging van RVO.nl heeft ontvangen, na het indienen van de aanvraag.

Ontvangstbevestiging ontvangen? Dan weet u dat RVO.nl uw aanvraag heeft ontvangen en in behandeling zal nemen. Uiterlijk in december ontvangt u de beslissing op uw aanvraag.
Geen ontvangstbevestiging ontvangen? Log dan in op eLoket en check de status van uw aanvraag. Uw aanvraag is niet ingediend wanneer de status “concept” weergeeft. Klik alsnog op de knop “ondertekenen en verzenden” in het aanvraagformulier en controleer of u de ontvangstbevestiging nu wel heeft ontvangen.

Let op: De ontvangstbevestiging wordt gestuurd naar het e-mail adres dat in uw profiel binnen eLoket is vermeld, dit kan een collega van u zijn. Heeft een intermediair uw aanvraag namens u verzorgd, dan ontvangt de intermediair de ontvangstbevestiging.

Vereiste administratie

Let erop dat uw administratie op orde is ter voorbereiding op een eventuele controle door RVO.nl. Per vmbo leerling, mbo BBL deelnemer of hbo student wordt verwacht dat u beschikt over:

 • Een geldige praktijkleerovereenkomst
 • Aanwezigheidsadministratie in uw leerbedrijf
 • Administratie waarmee u de voortgang, de begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/kwaliteiten van de beroepsvorming is behaald, aantoont
 • Een kopie van het diploma
Tip: Maak bijvoorbeeld kopieën van afgetekende opdrachten/beoordelingen uit het BPV handboek voordat uw MBO-BBL-deelnemer met het BPV handboek uw leerbedrijf verlaat. Of maak kopieën van de opdrachten die een HBO-student binnen uw bedrijf heeft uitgevoerd. Ook kunt u kopieën van tussentijdse gespreks- , beoordelings,- en evaluatieverslagen gebruiken om de begeleiding aan te tonen.
 
 
Zorg per promovendus en toio voor:
 • Een overeenkomst met de universiteit of instituut van de NWO of de KNAW over de begeleiding door die instelling van de promovendus bij diens onderzoek of de toio bij diens opleiding

Wat komt in aanmerking?

Voor subsidie komen alleen in aanmerking:

 • VMBO: Een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg (3e en 4e leerjaar)
 • MBO: Een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
 • HBO: Een duale of deeltijdse opleiding in het hoger beroepsonderwijs waarvan de CROHO valt in het onderdeel techniek of landbouw en natuurlijke omgeving
 • Een promovendus
 • Een technologisch ontwerper in opleiding (toio)
 • Entreeopleiding vmbo: een praktijkleerplaats aangeboden aan leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg
 • Praktijkonderwijs (PRO): een praktijkleerplaats aangeboden aan leerlingen die in het laatste jaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO): een praktijkleerplaats aangeboden aan bepaalde leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in het kader van de beroepspraktijkvorming in het laatste schooljaar

Niet alle opleidingen komen voor de Subsidieregeling praktijkleren in aanmerking. Het indienen van een aanvraag maakt dan geen kans op toekenning van de subsidie. Dit geldt in ieder geval voor:

 • Een stage van een aantal maanden in de basisberoepsgerichte, kadergerichte of gemengde leerweg of een entree-opleiding in het vmbo, ook al noemt men dit een leerwerktraject
 • Een mbo-BBL traject dat gericht is op een deelcertificaat in plaats van een diploma,
 • Een mbo Beroeps Opleidende Leerweg (BOL),
 • Een mbo derde leerweg (OVO),
 • Een EVC-traject,
 • Een mbo-BBL traject waarbij de onderwijsuren via E-learning worden ingevuld,
 • Een specifieke maatwerkopleiding,
 • Een voltijd hbo opleiding of een hbo duaal- of deeltijdtraject waarvan de CROHO valt in andere onderdelen dan techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.

Bereken de periode daadwerkelijke begeleiding correct

Bij het toekennen van subsidie is de periode waarin daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden cruciaal. Controleer daarom de aan-/afwezigheidsregistratie van de deelnemer/leerling/student voor de daadwerkelijk start- en einddatum van de praktijkvorming of het onderzoek en controleer de begin- en einddatum van de werkleerovereenkomst, praktijkleerovereenkomst,  of overeenkomst van de leerling, deelnemer of student.


Uitsluitend een week waarin voor de opleiding begeleiding binnen uw bedrijf is gegeven én die binnen de periode van de praktijkleerovereenkomst, werkleerovereenkomst of overeenkomst valt, telt mee voor de subsidie. Hierbij geldt geen mininum aantal dagen begeleiding per week.

 

NIET op te geven weken/maanden zijn:

 • weken/maanden die liggen vóór de begindatum en/of na de einddatum van de werkleerovereenkomst, praktijkleerovereenkomst of overeenkomst,
 • weken/maanden waarin geen begeleiding is geweest omdat de leerling, deelnemer of student niet bij u aanwezig is geweest (bijvoorbeeld door ziekte, verlof of vorstverlet),
 • weken/maanden die liggen na diplomering (= datum vermeld op diploma).

LET OP – Nominale duur: Voor een deelnemer, student, promovendus of toio wordt alleen voor de nominale duur van de opleiding subsidie verstrekt. Een hoger aantal weken komt niet in aanmerking voor de subsidie. Voor meer informatie over de nominale duur, ga naar de Veelgestelde vragen.

Wat geldt als begin- en einddatum?

Begindatum

Welke begindatum vult u in?
•    Begint de begeleiding eerder dan afgesproken in de overeenkomst? Vul dan de begindatum zoals afgesproken in de overeenkomst in.
•    Begint de begeleiding later dan afgesproken in de overeenkomst? Vul dan de eerste begeleidingsdag in als begindatum.


Einddatum
Welke einddatum vult u in?
•    Stopt de begeleiding eerder dan afgesproken in de overeenkomst? Dan vult u de laatste begeleidingsdag in als einddatum. Dit kan gebeuren omdat de deelnemer zijn diploma heeft behaald of is gestopt.
•    Stopt de begeleiding later dan afgesproken in de overeenkomst? Dan vult u de einddatum in zoals afgesproken in de overeenkomst.

Veel deelnemers? Gebruik het CSV bestand

U vraagt aan per onderwijscategorie (vmbo, mbo, hbo of promovendi/toio). In het aanvraagformulier vraagt u meerdere leerplaatsen binnen dezelfde categorie in één keer aan. Ook kunt u door het uploaden van een CSV-bestand de gegevens van maximaal 250 leerplaatsen voor dezelfde doelgroep tegelijk importeren in één aanvraag.

Lees meer op mijn.rvo.nl op de pagina Aanvragen / eLoket. Tijdens de openstelling staan daar ook de meest actuele versies van de CSV-bestanden.

Bereid u voor op volgend jaar

Wij adviseren u om zo spoedig mogelijk te starten met het verzamelen van de benodigde administratie voor uw aanvragen van het volgende jaar.
Voor deze regeling geldt dat een goed begin het halve werk is. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse urenstaten, de bewijslast van begeleiding en aan de (door alle partijen ondertekende) (werkleer-/praktijkleer)overeenkomst.

Denk aan de bewaarplicht van 5 jaar

Na het verstrekken van de subsidie blijven controles plaatsvinden. Dit is om de aanvraag en de administratie op juistheid te toetsen en RVO ervan te verzekeren dat de subsidie terecht is uitbetaald. De werkgever heeft daarom een  bewaarplicht van de relevante documenten tot 5 jaar na afloop van het school- of studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.

Service menu right