Voorwaarden voor mbo-opleidingen

Voor mbo-bbl leerlingen ondersteunt de subsidieregeling Praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding kreeg in het studiejaar.

Deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen geldt:
 • U biedt praktijkbegeleiding aan een deelnemer van een mbo opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl).
 • De opleiding moet zijn gericht op een volledig diploma en zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). De DUO beheert dit centrale register.
 • Het buitenschools praktijkgedeelte bij uw bedrijf of organisatie omvat 610 klokuren
 • De onderwijsinstelling biedt 200 uren aan begeleide onderwijsuren aan
 • De voorwaarde van 200 begeleide onderwijsuren geldt zowel voor bekostigde als niet-bekostigde opleidingen.
 • Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf.
 • U heeft de praktijkbegeleiding van de deelnemer aangeboden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst is getekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
  In deze overeenkomst staan in elk geval:
  • de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
  • het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren;
  • de begeleiding van de deelnemer;
  • dat deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming bij het bedrijf of de organisatie moet behalen en de beoordeling daarvan;
  • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet in minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.
Belangrijk is dat u in staat bent per deelnemer de vereiste administratie te verstrekken. Daarvoor geldt geen verplicht format. Met de administratie moet u voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren. Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.

Keuzedelen mbo-bbl

Met de herziening van de kwalificatiestructuur mbo zijn keuzedelen in het mbo geïntroduceerd. Met ingang van studiejaar 2016/2017 kunnen deelnemers naast beroepspraktijkvorming (BPV) voor de kwalificatie van de opleiding ook BPV voor een keuzedeel volgen. Voor de Subsidieregeling praktijkleren geldt dat alleen de BPV in het kader van de kwalificatie in aanmerking komt voor subsidie. De BPV binnen het keuzedeel komt niet in aanmerking voor subsidie.

Als de BPV voor de kwalificatie en het keuzedeel gelijktijdig wordt uitgevoerd, dan komt de gehele periode in aanmerking voor subsidie. Wanneer de BPV voor de kwalificatie en het keuzedeel na elkaar wordt ingevuld, dan komt alleen de periode waarin BPV voor de kwalificatie wordt geboden in aanmerking voor subsidie.

Buitenlandse opleiding

Bent u een Nederlandse werkgever en biedt u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aan deelnemers of studenten aan die een buitenlandse opleiding volgen voor mbo (bbl), dan kunt u alsnog aanspraak maken op de subsidieregeling Praktijkleren. U kunt bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een verklaring aanvragen. Deze DUO-verklaring geeft aan dat de buitenlandse opleiding vergelijkbaar is met een Nederlandse opleiding. U heeft deze verklaring nodig op het moment dat u de subsidieaanvraag doet.

Service menu right