Subsidie praktijkleren aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidieregeling Praktijkleren

08-06-2021

Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

Tegemoetkoming voor begeleiding leerling

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Coulance vanwege het coronavirus

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd vanwege het coronavirus. Werkgevers kunnen hierdoor te maken hebben met gedwongen sluiting. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een leerling of student begeleidt. Bij werkgevers die door de coronamaatregelen te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020, brengen wij de weken waarin zij de leerling of student niet konden begeleiden, uit coulance niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Vanaf begin maart 2021 zijn de 1e versoepelingen doorgevoerd, waarbij een aantal contactberoepen weer aan het werk mocht. De door het kabinet afgekondigde versoepelingen zijn leidend in het bepalen tot welk moment wij coulant omgaan met de begeleidingsweken. Dit kan per branche verschillen.

Budget

Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar. Het budget voor 2021 is nog niet bekend. Zodra het budget bekend is, publiceren wij dit op deze pagina.

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

Extra subsidie mbo bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie

De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019-2020 tot en met 2021-2022 uitgebreid met een extra compartiment. Voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie die een mbo bbl-leerplek aanbieden komt extra subsidie beschikbaar.

Lees meer over deze extra subsidie.

Extra subsidie mbo bbl-leerplek conjunctuurgevoelige sectoren

In deze moeilijke tijden wil het kabinet werkgevers extra ondersteunen bij het aanbieden van praktijkleerplaatsen. De Subsidieregeling praktijkleren wordt daarom in de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 uitgebreid met een aanvullende subsidie voor mbo bbl-leerplekken voor conjunctuurgevoelige sectoren.

Lees meer over deze extra subsidie.

Voorwaarden

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

Lees de verschillende voorwaarden per onderwijscategorie.

Aanvragen

U kunt vanaf 2 juni 9:00 uur tot en met 16 september 2021, 17:00 uur een aanvraag indienen voor het studiejaar 2020-2021. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u op dit moment minimaal eHerkenning niveau 1 nodig.

Uw aanvraag direct regelen
Wilt u aanvragen voor meerdere deelnemers? Dan kunt u ter voorbereiding alvast de csv-formats invullen.

Heeft u een fout gemaakt in uw aanvraag? Lees hoe u uw aanvraag kunt intrekken/wijzigen.

Betrouwbaarheidsniveau eHerkenning gaat omhoog

Van 2 juni tot en met 30 juni 2021 kunt u nog aanvragen met eHerkenning niveau 1 of 2. Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' nodig om in te loggen voor Subsidieregeling praktijkleren. Heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer 2 weken. Zorg dus dat u dit op tijd regelt. Zonder eHerkenning niveau 3 kunt u na 1 juli 2021 geen aanvraag indienen en ook geen aangemaakte concept-aanvraag of al ingediende aanvraag meer inzien in eLoket.

Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

Nog geen eHerkenning? Regel dan alvast een eHerkenningsmiddel met niveau 3 en machtiging 'RVO diensten op niveau eH3'. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar. Daarom adviseren wij u meteen dit niveau en deze machtiging aan te schaffen.

Intermediair

Wilt u dat een intermediair uw aanvraag indient? Dan kunt u via het machtigingenformulier aangeven welke handelingen de intermediair namens u wel en niet mag doen. Lees meer over het machtigen van een intermediair.

Intermediair machtigen

Tips voor aanvragers

Om uw aanvraag goed voor te bereiden, hebben wij de volgende tips voor u.

 1. Zorg op tijd voor eHerkenning
 2. Dien uw aanvraag op tijd in
 3. Controleer of u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen
 4. Zorg dat uw administratie op orde is
 5. Bekijk wat wel/niet voor subsidie in aanmerking komt
 6. Bereken goed de weken en periode van begeleiding
 7. Gebruik de juiste begin- en einddatum van begeleiding
 8. Gebruik het csv-format bij veel deelnemers
 9. Bereid u voor op volgend jaar
Een uitgebreide toelichting op deze tips vindt u op de pagina Tips voor aanvragers. Raadpleeg ook de onderstaande handleiding als u een aanvraag gaat indienen.
 

Na uw aanvraag

Binnen 13 weken na 16 september besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gelijktijdig over alle ingediende aanvragen. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen. Deze beschikking is direct de vaststelling van de subsidie.

Heeft u zelf de aanvraag ingediend? U ontvangt halverwege december de beslissing per post.

Heeft uw intermediair de aanvraag namens u ingediend? Uw intermediair ontvangt halverwege december de beslissing per post.

Binnen 2 weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvangt u het bedrag op uw bankrekening. U vindt het terug op uw dagafschrift met het referentienummer van uw aanvraag (PL210XXXXX). Denkt u er aan uw financiële administratie tijdig op de hoogte te stellen van de uitbetaling?

Administratie en controle

We verwachten dat u als werkgever tijdens de begeleiding van een leerling, deelnemer of student de gevraagde administratie zelf bijhoudt, bewaart en op verzoek kan verstrekken. Wij voeren steeksproefsgewijs controles uit. U moet onder andere van elke deelnemer/student in het bezit zijn van de praktijkleerovereenkomst, de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie.

Lees meer over Administratie en controle.

Wetten en regels

Raadpleeg de geldende wetteksten over deze regeling op overheid.nl. Als onderwijswetgeving geldt voor vmbo de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), voor mbo de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en voor hbo/promovendi en toio's de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). 

Meer weten?

Raadpleeg de veelgestelde vragen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.