Voorwaarden Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken kunt u alleen aanvragen wanneer u ook degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profitorganisaties en overheden komen in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Voorwaarden

 • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
 • De verwijdering van het asbestdak moet zijn gestart en voltooid in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
 • U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
 • Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest) en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Dakbeschot, gevels, wanden of losliggend materiaal komen niet in aanmerking!
 • U stuurt bij de subsidieaanvraag een factuur mee waaruit blijkt dat het asbestdak is verwijderd. Deze factuur mag afkomstig zijn van het asbestsaneringbedrijf, een aannemer of een andere partij die de verwijdering van het dak voor u heeft geregeld of laten regelen. Op de factuur moeten 3 verplichte gegevens staan: dat het om de verwijdering van een asbestdak gaat (uitsluitend verwijzen naar verwijdering golfplaten is niet voldoende), het aantal verwijderde m2 asbestdak en de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd.
 • Indien op de factuur verwijderde bronnen zijn vermeld die niet in aanmerking komen voor de subsidie (bijvoorbeeld gevels, wanden, dakbeschot of losliggend materiaal) dient u deze vierkante meters te specificeren op de factuur. Daarnaast moet u verwijderde asbesthoudende nokstukken en windveren van strekkende meters omrekenen naar vierkante meters om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Is dit niet gebeurd, dan wordt uw subsidieaanvraag niet in behandeling genomen.
 • U vraagt de subsidie uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak aan. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.
 • Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.
 • Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.
 • Per adres (straatnaam + huisnummer met evt. toevoeging) dient u een aanvraag in te dienen. Het is niet mogelijk om voor meerdere adressen tegelijk één subsidieaanvraag in te dienen.
Laat voordat u een asbestsanering uitvoert altijd een inventarisatie doen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Dit bedrijf zal het totale aantal vierkante meter asbestdak inventariseren op uw adres.

Overheden

Overheden kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling wanneer de gemeente of provincie de sanering betaalt vanuit het gemeente- of provinciefonds.

Wanneer zij een asbestdak verwijderen uit hoofde van hun wettelijke taak, krijgen zij geen subsidie vanuit deze regeling. In dat geval krijgt de gemeente of provincie daarvoor al een specifieke uitkering van het Rijk.

Eisen voor asbestverwijderingsbedrijven

In de subsidieregeling is een aantal eisen voor de aanvrager opgenomen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Drie van deze eisen hebben direct betrekking op het asbestverwijderingsbedrijf die het asbestdak verwijdert. Van deze bedrijven wordt een handeling gevraagd die eraan bijdraagt dat de aanvrager in aanmerking kan komen voor de subsidie.

1. Gecertificeerd bedrijf. Het asbestverwijderingsbedrijf moet een gecertificeerd bedrijf zijn. Een gecertificeerd bedrijf dient in het bezit te zijn van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het arbeidsomstandighedenbesluit. Op de website www.ascert.nl zijn gecertificeerde bedrijven per regio terug te vinden.
 
2. Factuur. Bij de subsidieaanvraag moet de aanvrager een factuur meesturen voor het verwijderen van het asbestdak. De rekening mag afkomstig zijn van het saneringsbedrijf maar ook van een andere partij die verantwoordelijk is voor de verwijdering van het asbestdak. Op deze factuur moet zichtbaar zijn:
a) dat het om de verwijdering van een asbestdak gaat (uitsluitend verwijzen naar verwijdering golfplaten is niet voldoende);
b) het aantal verwijderde m2 asbestdak;
c) de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd.
Indien op de factuur verwijderde bronnen zijn vermeld die niet in aanmerking komen voor de subsidie (bijvoorbeeld gevels, wanden, dakbeschot of losliggend materiaal) dient u deze vierkante meters te specificeren op de factuur. Daarnaast moet u verwijderde asbesthoudende nokstukken of windveren van strekkende meters omrekenen naar vierkante meters om voor subsidie in aanmerking te komen. Het is belangrijk dat de factuur voorzien is van deze gegevens, anders wordt de aanvraag niet in behandeling  genomen.
 
3. Registratie in LAVS. Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het dak registreren in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS), zodat zijn klant in aanmerking kan komen voor de subsidie. Vanaf 1 maart 2017 is de registratie van saneringen in LAVS verplicht gesteld. In LAVS dient een project te worden aangemaakt en moeten noodzakelijke gegevens in het LAVS worden ingevoerd. Het LAVS-nummer waaronder de sanering van het asbestdak in LAVS is geregistreerd moet u overleggen aan de opdrachtgever van de sanering, zodat die de subsidieaanvraag kan indienen. De handleiding hoe LAVS werkt met betrekking tot het invoerproces van een project vindt u via www.lavsinfo.nl. Zonder melding van de verwijdering van het asbestdak in LAVS wordt de subsidieaanvraag niet in behandeling genomen.

Voorbeeld subsidieberekening

Het kan zijn dat u een geïnventariseerd aantal m2 asbestdak heeft van bijvoorbeeld 50 m2. Het betreft hier 2 schuren van ieder 25 m2. U kunt er dan voor kiezen om het astbestdak van de eerste schuur eerst te laten saneren en daarvoor subsidie aan te vragen. Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u dan voor 25m2 asbestdak subsidie uitgekeerd (25m2 x €4,50).

U kunt daarna voor de tweede schuur nogmaals subsidie aanvragen als het tweede asbestdak verwijderd is. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de gehele verwijdering van beide  asbestdaken, dus 50m2 ineens te doen, en voor 50 m2 verwijderd asbestdak subsidie aan te vragen. U kunt per adres maximaal € 25.000 subsidie ontvangen.

Service menu right