Voorwaarden subsidie Waterstof

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie Waterstof? U leest hier alles over de kansrijke toepassingsgebieden en onderzoeksonderwerpen, beoordelingscriteria en afwijzingsgronden.

Kansrijke toepassingsgebieden subsidie Waterstof

Waterstof als energiedrager is kansrijk in bijvoorbeeld:

 • de industrie (verduurzaming van grondstoffen en hogetemperatuur-warmte)
 • de sector verkeer en vervoer (nul-emissie wegverkeer)
 • de energiesector (systeemintegratie, flexibiliteit en energieopslag)

Onderzoeksonderwerpen

Voorbeelden van onderzoeksonderwerpen die in aanmerking komen voor subsidie Waterstof zijn onder meer:

 • Productie van duurzame waterstof
 • Transport en distributie van waterstof
 • Toepassing van waterstof

Vind meer informatie over de toepassingsgebieden en onderzoeksonderwerpen in het document 'Programmalijn Waterstof 2017' onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria Subsidie Waterstof

Rangschikking (bij tenders)

De subsidieregeling Waterstof is een tender. RVO.nl beoordeelt uw aanvraag bij tenders na de sluitingsdatum. Dat doen we in samenwerking met onafhankelijke externe adviseurs.

De rangschikkingscriteria zijn daarbij het uitgangspunt. Aanvragen die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking totdat het beschikbare subsidiebudget op is. Bij een onvoldoende score op de rangschikkingscriteria, wijzen wij uw aanvraag af. Ook als er nog budget beschikbaar is. De beoordelingstermijn is maximaal 13 weken nadat de tender gesloten is.

Welke criteria hanteren we bij het rangschikken?

De rangschikkingscriteria zijn voor de verschillende energie-innovatie subsidieregelingen zoveel mogelijk hetzelfde. Een project scoort hoger naarmate:

 • Het meer bijdraagt aan verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding en maatschappelijk relevanter is. Het project valt binnen de context van het innovatiecontract van de Topsector Energie. Het voldoet aan de beschrijving van de programmalijnen of meer bijdraagt aan de doelstellingen van het programma.
 • De mogelijke bijdrage van het project aan de Nederlandse economie groter is.
 • Het project is vernieuwend ten opzichte van de internationale stand van onderzoek. Of de techniek versterkt de Nederlandse kennispositie.
 • de kwaliteit van het project beter is. Dat moet blijken uit:
  - de uitwerking van aanpak en methodiek;
  - de omgang met risico’s;
  - de uitvoerbaarheid;
  - de deelnemende partijen;
  - de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet.

Afwijzingsgronden

Wanneer wijzen wij uw aanvraag af? De volgende algemene afwijzingsgronden voor alle subsidieaanvragen energie-innovatie gelden bij de beoordeling:

 • Uw aanvraag komt bij RVO.nl binnen na 17.00 uur op de dag dat de subsidieregeling sluit.
 • Uw aanvraag is na sluiting van een tender of regeling niet compleet.
 • De activiteiten leveren onvoldoende bijdrage aan de doelstelling van de subsidie.
 • Het is niet aannemelijk dat u het project binnen de looptijd uit de regeling voltooit.
 • Het project scoort onvoldoende punten op de beoordelingscriteria
 • Er is eerder subsidie gegeven voor een soortgelijk project. Het vertoont in doel en activiteiten veel overlap met het project waarvoor u nu subsidie aanvraagt. Daarom is de toegevoegde waarde dus gering.
 • Er is onvoldoende vertrouwen dat de betrokkenen het project kunnen financieren.
 • Er is onvoldoende vertrouwen dat de betrokkenen de capaciteiten hebben om het project uit te voeren.
 • Er bestaat onvoldoende vertrouwen in de technische of economische haalbaarheid van het project.

Publicaties

Service menu right