Beoordelingscriteria Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender

Op deze pagina leest u hoe we uw aanvraag voor de Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender 2018 beoordelen en wat de rangschikkingscriteria zijn.

Het maximaal subsidiebedrag per project in de CCUS tender is €250.000. Er moet altijd een samenwerkingsverband met minimaal één ondernemer zijn. Een project mag maximaal 4 jaar duren.

Algemene rangschikkingscriteria TSE tenders

Als bij RVO.nl uw subsidieaanvraag binnen is, beoordelen we alle aanvragen tegelijk na de sluitingsdatum door ze te scoren op de rangschikkingscriteria (een tender). Lees de Algemene Rangschikkingcriteria voor TSE tenders.

Specifieke rangschikkingscriteria CCUS Tender

Aan de hand van de volgende criteria kennen we een hoger aantal punten toe naarmate:

  • het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de programmalijn CCUS tender 2018
  • de mogelijke bijdrage van het project aan de Nederlandse economie groter is
  • het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de Nederlandse kennispositie meer versterkt
  • de kwaliteit van het project beter is, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid en de deelnemende partijen.

Een project wordt afgewezen als het op één van de criteria minder dan 3 punten krijgt. We hanteren bij de rangschikking een 5-puntsschaal. We verstrekken geen subsidie:

  • als eerder al subsidie is verleend voor een soortgelijk project
  • aan een project dat lager is gerangschikt dan een soortgelijk project.  

Service menu right