Voorwaarden voor BBEG

Met welke criteria moet u rekening houden bij uw aanvraag van Subsidies energie-innovaties? Hieronder zetten wij de criteria voor u op een rijtje.

Algemene criteria

 • Alleen een samenwerkingsverband kan een subsidieaanvraag indienen. In het samenwerkingsverband zit tenminste één ondernemer. Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen. Een zeer onevenwichtige samenwerking in termen van financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project, kan leiden tot afwijzing of tot een lagere of onvoldoende score op het rangschikkingscriterium “kwaliteit van het project.”
 • Uitzonderingen zijn:
  -de demonstratieprojecten energie-innovatie (DEI+), waarin ook een ondernemer alleen een aanvraag mag indiene
  -de early adopterprojecten waarin alleen een samenwerkingsverband van een MKB-ondernemer met minimaal 2 andere eindgebruikers (ondernemingen) een aanvraag indienen.
 • Uw project moet passen binnen de beschrijving van de programmalijnen of het programma.
 • U kunt het project niet volledig uitbesteden, omdat inhuur van derden niet telt als daadwerkelijke samenwerking voor eigen rekening en risico.
 • Voor alle demonstratieprojecten geldt, dat aan derden verschuldigde kosten maximaal 50% mogen bedragen van de som investeringskosten-referentiekosten.
 • Projecten mogen niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend. Dat betekent ook dat u nog geen verplichtingen mag zijn aangegaan voor het moment van indiening van de subsidieaanvraag (ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn).
 • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen.
 • Uw project moet technisch en economisch haalbaar zijn.
 • U dient de financiering van uw eigen aandeel in de projectkosten (het deel dat niet gesubsidieerd wordt) bijna rond te hebben.
 • U dient claims ten aanzien van de werking van een techniek of ten aanzien van het economisch perspectief goed te onderbouwen.

Projecten die niet in aanmerking komen

 • projecten gericht op de teelt van biomassa
 • projecten gericht op de raffinage van aquatische biomassa
 • projecten die primair zijn gericht op de productie van groen gas en omzetting daarvan in warmte en/of elektriciteit, waarbij daadwerkelijke toepassing door eindgebruikers voor 2023 verwacht wordt. Deze projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie onder Hernieuwbare Energie.

Service menu right