Beoordelingscriteria Topsector Energiestudies Industrie

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie Topsector energiestudies Industrie? U leest hier alles over de onderzoeksonderwerpen, beoordelingscriteria en afwijzingsgronden.

De informatie op deze en onderliggende pagina's wordt op dit moment bijgewerkt. Ook is de informatie onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant.

Algemene voorwaarden Energiestudies

Met welke algemene voorwaarden moet u rekening houden bij uw aanvraag? De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De studie wordt uitgevoerd door een onderneming, of door een samenwerkingsverband dat minimaal 1 onderneming bevat.
 • De studie heeft betrekking op een onderneming uit de industrie, dat wil zeggen een onderneming genoemd in de Standaardbedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep B, C, D (alleen energiedistributie) of E.
 • De studie wordt gedaan door een onderneming of een samenwerkingsverband, waarbinnen minimaal één van de partijen een belanghebbende van de resultaten is. De resultaten moeten rechtstreeks toepasbaar zijn binnen of door een van de organisaties in het samenwerkingsverband, zodat deze maximaal worden benut.
 • Provincies en gemeentes mogen meedoen in projecten, maar kunnen zelf geen subsidie ontvangen.
 • Een studie moet gereed zijn op 31 december 2019, óf binnen 1 jaar, indien elke partner minder dan € 125.000 subsidie vraagt.
 • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen.
 • Projecten mogen niet gestart zijn voordat de subsidieaan¬vraag is ingediend. Dat betekent ook dat u nog geen verplichtingen mag zijn aangegaan voor het moment van indiening van de subsidieaanvraag (ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn).
 • Als een deelnemer in het samenwerkingsverband een onderzoeksorganisatie is, dient er voordat de projectactiviteiten starten een getekende samenwerkingsovereenkomst te zijn. Deze samenwerkingsovereenkomst bevat in ieder geval afspraken over de wijze waarop wordt omgegaan met de bijdrage in de kosten, het delen in de risico’s en uitkomsten, de verspreiding van de resultaten en de toegang tot en de regels voor de toewijzing van intellectuele eigendomsrechten. Is deze overeenkomst nog niet klaar op het moment dat de subsidieaanvraag ingediend wordt, dan dient u daar bij het kiezen van de startdatum rekening mee te houden.

Beoordeling

We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt de datum dat uw aanvraag compleet is. De beoordelingstermijn is 8 weken. Deze termijn kan verlengd worden.

Afwijzing van uw aanvraag

 • Wanneer wijzen wij uw aanvraag af? In onderstaande gevallen wordt uw aanvraag in ieder geval afgewezen. De aanvraag is niet compleet op het moment van sluiting van de openstelling, of het beschikbare subsidiebudget is op.
 •  Uw project past niet in de beschrijving van de programmalijnen
 • Er is geen sprake van nieuwe, innovatieve oplossingen.
 • Het is niet aannemelijk dat het project binnen de maximaal toegestane looptijd wordt voltooid (denk hierbij ook aan eventuele benodigde vergunningen!).
 • Er bestaat gegronde vrees dat de betrokkenen het project niet kunnen financieren.
 • Er is onvoldoende vertrouwen, dat de betrokkenen de capaciteiten hebben om het project uit te voeren.
 • Er is onvoldoende vertrouwen in de technische of economische haalbaarheid van het project (het gaat hierbij om studies naar zaken die onmogelijk geacht worden, bijvoorbeeld omdat ze tegen de natuurwetten ingaan of omdat uit andere studies al gebleken is dat het onderzochte niet mogelijk is).
 • De kwaliteit van het project is onvoldoende, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met de risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen of de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet.
 • U besteedt in uw aanvraag onvoldoende aandacht aan de volgende punten:
  -het creëren van flexibiliteit in het energiesysteem en indien het project een technologieontwikkeling betreft: inbedding van de technologie in de energiewaardeketen;
  -financiële/economische kansen (inclusief het verdienmodel dat noodzakelijk is om het concept of de technologie succesvol te kunnen toepassen; het kan ook gaan om de mogelijke verdienmodellen);
  -de niet-technologische factoren die een rol kunnen spelen bij de toepassing van het concept of de technologie in de markt en hoe daarmee om te gaan. Essentiële aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden en op ingespeeld moet worden om het concept in de markt toe te kunnen passen zijn bijvoorbeeld beleid en wet- en regelgeving en maatschappelijke en institutionele issues.
 • Er is in onvoldoende mate voorzien in een kwalitatief goede kennisverspreiding.
 • De samenwerking is onvoldoende evenwichtig, blijkend bijv. uit de verdeling van de kosten.
 • Het projectplan beschrijft niet in voldoende mate de vervolgstappen die na afloop van het project bij een positief resultaat gezet zullen gaan worden om tot uitvoering en implementatie van hetgeen onderzocht is te komen.
 • Voor CCUS: het project richt zich op tijdelijke opslag of op permanente opslag van CO₂ op land.

Service menu right