Algemene criteria Subsidies energie-innovatie

Met welke criteria moet u rekening houden bij uw aanvraag van Subsidies energie-innovaties van de Topsector Energie? Hieronder staan de algemene critera voor u op een rijtje.

Algemene criteria

Vind hieronder de algemene criteria die - los van de regelingspecifieke criteria - gelden bij uw aanvraag voor subsidies energie-innovaties. Ook leest u welke projecten niet in aanmerking komen voor een subsidie energie-innovatie.
 • Alleen een samenwerkingsverband kan een subsidieaanvraag indienen. In het samenwerkingsverband zit tenminste een ondernemer. Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen. De samenwerking moet evenwichtig zijn in termen van financiĆ«le of inhoudelijke bijdragen aan het project. Is dit niet zo? Dan kan dat leiden tot afwijzing of tot een lagere of onvoldoende score op het rangschikkingscriterium 'kwaliteit van het project'.
 • Uitzonderingen zijn:
  - Demonstratieprojecten energie-innovatie (DEI), waarin ook een ondernemer alleen een aanvraag mag indienen.
  - Early adopterprojecten waarin alleen een samenwerkingsverband van een MKB-ondernemer met minimaal 2 andere eindgebruikers (ondernemingen) een aanvraag indienen.
 • Uw project moet passen binnen de beschrijving van de programmalijnen of het programma.
 • U kunt het project niet volledig uitbesteden. De inhuur van derden telt niet als daadwerkelijke samenwerking voor eigen rekening en risico.
 • Voor alle demonstratieprojecten geldt, dat aan derden verschuldigde kosten maximaal 50% mogen bedragen van de som investeringskosten-referentiekosten.
 • Projecten mogen niet gestart zijn voordat u de subsidieaanvraag indient. Dat betekent ook dat u nog geen verplichtingen mag zijn aangegaan voor het moment van indiening van de subsidieaanvraag. Dit geldt ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn.
 • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen.
 • Uw project moet technisch en economisch haalbaar zijn.
 • U moet de financiering van uw eigen aandeel in de projectkosten bijna rond hebben. Dit geldt voor het deel waarvoor u geen subsidie ontvangt.
 • U moet claims over de werking van een techniek en het economisch perspectief goed te onderbouwen.

Projecten die niet in aanmerking komen

Projecten die niet in aanmerking voor subsidie energie-innovatie komen, zijn:
 • Projecten die biobrandstoffen betreffen die onder de bijmengverplichting vallen, dit zijn ook bio-LNG projecten;
 • Projecten die productiemachines voor energiebesparende of duurzame energieproducten betreffen.

Service menu right