Stappenplan aanvragen tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

Een subsidieaanvraag voor de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders doet u via mijn.rvo.nl met eHerkenning of DigiD. In welke stappen u komt tot een aanvraag, leest u hieronder.

Stap 1 - Aanmelden voorgenomen investering woonvoorziening

Wilt u investeren in een woonvoorziening voor minimaal 4 vergunninghouders, dan meldt u deze investering aan op mijn.rvo.nl. Elke voorgenomen investering - per voorziening - meldt u apart aan. Een voorgenomen investering kunt u aanmelden van 1 februari 2016 tot en met 31 december 2018.

Wat heeft u nodig bij het aanmelden van de voorgenomen investering? Bij het aanmelden vraagt RVO.nl de volgende gegevens:

 1. een aanduiding van de locatie van de te realiseren woonvoorziening aan de hand van de postcode en het adres dan wel de kadastrale aanduiding
 2. vermelding of de te realiseren woonvoorziening nieuwbouw of ombouw van niet voor bewoning bestemde ruimten betreft
 3. een omschrijving van de aard van de te realiseren woonvoorziening
 4. vermelding van het beoogde aantal in de woonvoorziening te huisvesten vergunninghouders
 5. vermelding van de beoogde huurprijs per vergunninghouder

Stap 2 - Controle voorgenomen investering

Wij controleren of de voorgenomen investering die u aanmeldt in aanmerking komt voor de regeling. Wanneer dit het geval is, dan ontvangt u van ons een verklaring van budgetreservering. De behandeltermijn voor zo'n aanmelding is zes weken. Deze termijn kan oplopen wanneer wij aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Stap 3 - Uitvoering van de investeringen

U voert de voorgenomen investering uit en huisvest minimaal 4 vergunninghouders in de woonvoorziening.

Stap 4 - De subsidieaanvraag indienen

Subsidie aanvragen kan tot 1 januari 2021. Is uw investering gerealiseerd, gefactureerd en zijn de vergunninghouders gehuisvest? Dan dient u uiterlijk binnen 2 jaar na de verlening van de budgetreserveringsverklaring de daadwerkelijke subsidieaanvraag te doen via mijn.rvo.nl.

Bij het aanvragen van de subsidie hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 1. het adres en de postcode van de desbetreffende woonvoorziening
 2. het aantal vergunninghouders dat in de woonvoorziening is gehuisvest
 3. een verklaring dat per vergunninghouder per maand een huurprijs van ten hoogste € 150,14 wordt gevraagd bij afzonderlijke verhuur van onzelfstandige woningen in de woonvoorziening. Of een huurprijs van ten hoogste € 116,49 bij verhuur van de woonvoorziening als geheel als zelfstandige woning           
 4. het kenmerk en de vervaldatum van de verklaring van budgetreservering die met betrekking tot de in de aanvraag genoemde woonvoorziening is afgegeven
 5. indien van toepassing, het L-nummer van de aanvrager
 6. indien van toepassing, het inschrijfnummer van de aanvrager bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
 7. indien de aanvrager een natuurlijke persoon is, zijn BSN-nummer
 8. het bankrekeningnummer dat op naam staat van de aanvrager en waarnaar het subsidiebedrag dient te worden overgemaakt
 9. De personalia van de vergunninghouders die in de woonvoorziening woonachtig zijn

Stap 5: Controle realisatie woonruimte en vergunninghouders

RVO.nl controleert de realisatie van de woonvoorziening en de huisvesting van de vergunninghouders volgens de geldende voorwaarden van de regeling. Hierna betaalt RVO.nl het voor u gereserveerde subsidiebudget uit als een voorschot.

Stap 6 - Controle instandhouding woonvoorziening

Na 5 jaar controleert RVO.nl of de woonvoorziening voor vergunninghouders nog steeds in stand is volgens de geldende voorwaarden van de subsidieregeling. Bij juiste handhaving stelt RVO.nl definitief de subsidie vast. Als u niet aan de verplichtingen voldoet, dan stelt RVO.nl de subsidie vast op € 0 en wordt het voorschot teruggevorderd.

Service menu right