Net op zee - Borssele

Meer artikelen

Tennet is voornemens om een net op zee (ook wel transmissiesysteem op zee genoemd) te realiseren. De windturbines van windenergiegebied Borssele zullen hierop worden aangesloten. De totale capaciteit van de aansluiting bedraagt 1.400 MW. Het net op zee Borssele bestaat uit twee transformatorstations in zee, vier onderzeese 220 kV hoogspanningskabels naar land, het ondergrondse tracé op land en de aansluiting op het 380 kV hoogspanningsstation Borssele.

Stand van zaken

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 31 januari 2019 een besluit genomen inzake het buiten de RCR brengen van aangepaste goedkeuringsbesluiten net op zee Borssele. Het besluit is bekend gemaakt door publicatie (pdf, 181 kB) in de Staatscourant van 6 februari 2019 en is op 7 februari 2019 in werking getreden.

Stand van zaken - fase 2b

Op 24 augustus 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 13 juli 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten gerelateerd aan de werkplannen voor de kabels. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 14 juli 2018 onherroepelijk geworden. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de vervolgpagina.

Stand van zaken - fase 2a

Op 29 juni 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 18 mei 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten gerelateerd aan de werkplannen voor de platforms. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de vervolgpagina.

Stand van zaken - fase 2

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 9 februari tot en met donderdag 22 maart 2018 ter inzage gelegen. In  deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken.  Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

De ontwerpbesluiten gerelateerd aan de werkplannen voor de kabels en platforms hebben gezamenlijk van 9 februari 2018 tot en met 22 maart 2018 ter inzage gelegen.

Op 17 augustus 2017 is het volgende besluit inzake buiten de RCR plaatsen van een omgevingsvergunning gepubliceerd in de Staatscourant.

Op 27 maart 2017 ondertekenden Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaams Rand, Toerisme en Dierenwelzijn B. Weyts en Minister van Economische Zaken van Nederland H.G.J. Kamp het ‘Besluit van het Politiek College van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie inzake de uitvoering van het project net op zee Borssele’. Diverse aspecten rond de ligging van de voor het project benodigde hoogspanningskabels in de Westerschelde zijn hierin vastgelegd. Dit Besluit was voor het Havenbedrijf Antwerpen aanleiding zijn beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te trekken; omdat dit het laatste nog resterende beroep was, werd de besluitvorming daardoor onherroepelijk. Op 8 december 2017 is dit besluit gepubliceerd in de Staaatscourant.

Op vrijdag 26 augustus 2016 liep de beroepstermijn af voor de op vrijdag 15 juli 2016 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ingestelde beroepen zijn ingetrokken. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de vervolgpagina

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
Inhoudelijke informatie vindt u ook op netopzee.eu/borssele.nl .

Perscontacten

Service menu right