Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding

Staat er in uw gemeente een woning of mogelijk een appartement loodrecht onder een hoogspanningsverbinding? Komt de verbinding - op basis van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie - niet in aanmerking voor verplaatsing of ondergrondse aanleg? En wil de woningeigenaar zich laten uitkopen? Dan komt de woning in uw gemeente in aanmerking voor de Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding.

Wijzigingen

Het kabinet komt met de uitkoopregeling tegemoet aan de maatschappelijke wens om bewoners de mogelijkheid te geven om niet langer onder een hoogspanningslijn te wonen. Woningeigenaren maken zelf de keuze of ze gebruik willen maken van de uitkoopregeling.

Gemeenten nemen een centrale rol in bij de uitvoering van de uitkoopregeling. Zij zijn het aanspreekpunt voor woningeigenaren die van de regeling gebruik willen maken en voeren de regeling uit door woningen aan te kopen of te laten verplaatsen. De kosten die gemeenten maken voor de aankoop of verplaatsing van woningen worden op grond van de regeling vergoed.
 

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten een uitkering aanvragen voor verplaatsing of verkabeling van hoogspanningsverbindingen waaronder woningen staan die onder de reikwijdte van de uitkoopregeling vallen.

U kunt uw aanvraag voor verplaatsen of ondergronds aanleggen van een hoogspanningsverbinding indienen via onderstaande formulieren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uitkoop@rvo.nl.

Budget

Stand van zaken per 10 januari 2019

De onderstaande tabel geeft aan hoeveel voorfinanciering en uitkering er al is verstrekt.
VoorfinancieringUitkering verstrekt

€  969.500,00

44.398.044,94

Voorwaarden

Er komen in Nederland ongeveer 385 woningen in aanmerking voor de uitkoopregeling. Nog eens 25 woningen vallen mogelijk ook onder de regeling, omdat ze zijn verbonden met één van de 385 woningen. Aan de Uitkoopregeling zitten voorwaarden verbonden.

Aanvraagproces

Download het stappenplan, met informatie hoe het proces van de Uitkoopregeling op hoofdlijnen kan worden ingericht. In de regeling zelf is aangegeven aan welke eisen een aanvraag moet voldoen.

Aanvraag wijzigen

Doen zich wijzigingen voor in de activiteiten/kosten ten opzichte van de activiteiten/geraamde kosten (zoals beschreven in de subsidie-aanvraag)? Dan geeft u deze wijzigingen aan ons door met het Wijzigingsformulier Uitkoopregeling.
 
Lukt het u niet om het wijzigingsformulier te downloaden? Dan kunt u het formulier ook telefonisch, per e-mail of per post aanvragen. Onze telefonische helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur (lokaal tarief). Het telefoonnummer is 088 042 42 42. U stuurt uw verzoek per e-mail naar uitkoop@rvo.nl onder vermelding van uw dossierreferentie.

Service menu right