Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding

Staan er in uw gemeente een woning of mogelijk een appartement loodrecht onder een hoogspanningsverbinding? Komt de verbinding - op basis van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie - niet in aanmerking om verplaatst of ondergronds te worden gebracht? En wil de woningeigenaar zich laten uitkopen? Dan komt de woning in uw gemeente in aanmerking voor de Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding.

Budget

Stand van zaken per 1 december 2018

De onderstaande tabel geeft aan hoeveel voorfinanciering en uitkering er al is verstrekt.
VoorfinancieringUitkering verstrekt

€  969.500,00

43.056.493,11

Voorwaarden

Er komen in Nederland ongeveer 385 woningen in aanmerking voor de uitkoopregeling. Een extra 25 woningen vallen mogelijk ook nog onder de regeling, omdat deze verbonden zijn met één van de 385 woningen.

Aanvraagproces

Download het stappenplan, met informatie hoe het proces van de Uitkoopregeling op hoofdlijnen kan worden ingericht. In de regeling zelf is aangegeven aan welke eisen een aanvraag moet voldoen.

Aanvraag wijzigen

Doen zich wijzigingen voor in de activiteiten/kosten ten opzichte van de activiteiten/geraamde kosten (zoals beschreven in de subsidie-aanvraag)? Dan geeft u deze wijzigingen aan ons door met het Wijzigingsformulier Uitkoopregeling.
 
Lukt het u niet om het wijzigingsformulier te downloaden? Dan kunt u het formulier ook telefonisch, per e-mail of per post aanvragen. Onze telefonische helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur (lokaal tarief). Het telefoonnummer is 088 042 42 42. U stuurt uw verzoek per e-mail naar uitkoop@rvo.nl onder vermelding van uw dossierreferentie.

Wet- en regelgeving

Achtergrond

Het kabinet komt met de uitkoopregeling tegemoet aan de maatschappelijke wens om bewoners de mogelijkheid te geven om niet langer onder een hoogspanningslijn te wonen. Woningeigenaren maken zelf de keuze of ze gebruik willen maken van de uitkoopregeling.

Gemeenten nemen een centrale rol in bij de uitvoering van de uitkoopregeling. Zij zijn het aanspreekpunt voor woningeigenaren die van de regeling gebruik willen maken en voeren de regeling uit door woningen aan te kopen of te laten verplaatsen. De kosten die gemeenten maken voor de aankoop of verplaatsing van woningen worden op grond van de regeling vergoed.

Service menu right