Verduurzaming veehouderij UDV 2015

Vaak zijn er belemmeringen die verduurzaming van de veehouderij in de weg staan. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt ondernemers of organisaties die projecten uitvoeren of plannen opstellen om deze belemmeringen weg te nemen.

De overheid en de veehouderijbranche hebben met maatschappelijke organisaties 15 ambities opgesteld voor een volledig duurzame veehouderij in Nederland in 2023. Deze ambities staan in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV). Wilt u een verbeterplan opstellen of een project uitvoeren dat aansluit bij de UDV? Dan kunt u daarvoor subsidie ontvangen.

Voor wie

Deze subsidie kunt u op 2 manieren besteden:

 • een project voor het opstellen van een UDV-verbeterplan
  U wilt als organisatie of onderneming een plan opstellen dat bijdraagt aan de verduurzaming in de veehouderij. Dit kan ook in een samenwerkingsverband. In beide gevallen doen tenminste 2 ondernemingen uit de dierlijke productieketen actief mee aan het opstellen van het verbeterplan.
   
 • het uitvoeren van een UDV-project
  U kunt een UDV-project uitvoeren als samenwerkingsverband van ten minste 3 partijen. Ten minste 2 partijen daarvan zijn ondernemingen die horen tot de dierlijke productieketen. Dit zijn:
  - veehouderijbedrijven
  - ondernemingen die dieren en dierlijke producten verwerken en verhandelen
  - ondernemingen die productiegerelateerde producten, zoals grondstoffen, uitgangsmateriaal, installaties en houderijsystemen, leveren aan veehouderijbedrijven.

  Ten minste 1 partij is een onderneming of (maatschappelijke) organisatie die juist niet tot de dierlijke productieketen hoort. Dit zijn bijvoorbeeld adviseurs, adviesbureaus of maatschappelijke organisaties.

Wie kregen de subsidies en waarvoor?

In de bijlagen bij 'Downloads' ziet u welke projecten en verbeterplannen in 2015 de subsidie Verduurzaming veehouderij (UDV) kregen.

Voorschot en vaststelling aanvragen

U krijgt voor deze subsidie voorschotten uitbetaald. U hoeft dit niet apart aan te vragen. In de toewijsbrief leest u hoeveel voorschot u krijgt en wanneer we dit uitbetalen.

Heeft u het opstellen van een verbeterplan of het uitvoeren van een project afgerond? En heeft u (of in het geval van een samenwerkingsverband een of meer deelnemers) meer dan € 25.000 subsidie toegewezen gekregen? Vraag dan binnen 13 weken vaststelling aan.

Budget

U krijgt maximaal 40% van de kosten vergoed die onder de subsidie vallen. Voor een UDV-verbeterplan krijgt u maximaal € 70.000 subsidie. Voor een UDV-project is dit maximaal € 124.999. U krijgt subsidie voor de kosten die u maakt voor:

 • De kosten voor de inhuur van een procesbegeleider of projectuitvoerder
 • De kosten van derden voor de organisatie en het faciliteren van bijeenkomsten ten behoeve van kennisuitwisseling, waaronder zaalhuur en vergaderfaciliteiten
 • De kosten voor het vastleggen en verspreiden van kennis, waaronder drukwerk en de kosten van de ontwikkeling en het beheer van internetapplicaties
 • De kosten voor het inhuren van consultatie en bijstand in het kader van innovatieadvies
 • Als u subsidie krijgt voor een UDV-project: de kosten voor apparatuur en materiaal

Kosten die u heeft gemaakt voor de datum waarop u de aanvraag heeft ingediend, vallen nooit onder de subsidie. Is uw aanvraag toegewezen, dan krijgt u subsidie over de kosten die u maakt binnen de door u opgegeven begin- en einddatum.

Als u ook al een andere subsidie voor dezelfde activiteit ontvangt, kan dit invloed hebben op het subsidiebedrag. Het totaal van alle subsidies mag namelijk niet meer zijn dan 40% van de kosten die onder de subsidie vallen. De subsidie Verduurzaming veehouderij wordt hier eventueel op aangepast.

Beoordelingscriteria

Hieronder leest u op welke criteria de adviescommissie uw aanvraag heeft beoordeeld.

Criteria UDV-verbeterplan

Uw aanvraag wordt hoger gerangschikt naarmate:

 • er in uw project meer aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheden voor sociale innovatie of nieuwe marktconcepten (30% van de totaalscore)
 • er meer wordt bijgedragen aan de verschillende ambities van Uitvoeringsagenda (30% van de totaalscore)
 • er meer verschillende partners in het project worden betrokken, waaronder één of meer detailhandelaren of partijen van buiten de dierlijke keten (40% van de totaalscore)

Criteria UDV-project

Uw aanvraag wordt hoger gerangschikt naarmate:

 • de aard en omvang van de weg te nemen drempel groter is (25% van de totaalscore)
 • het project een groter potentieel heeft om systeeminnovaties te bewerkstelligen (25% van de totaalscore)
 • het project meer bijdraagt aan de verschillende ambities van Uitvoeringsagenda (15% van de totaalscore)
 • de betrokkenheid van een of meer partners van buiten de dierlijke productieketen in het project groter is, waaronder één of meer detailhandelaren of een privaatrechtelijke belangenorganisatie (25% van de totaalscore)
 • de mate van vernieuwing ten opzichte van de gangbare praktijk en techniek groter is (10% van de totaalscore)

Voorwaarden

Als u subsidie heeft aangevraagd voor Verduurzaming veehouderij UDV, dan gelden tijdens het project voorwaarden.

Service menu right