Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)

Bent u een belastingplichtige verhuurder en gaat u investeren in huurwoningen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). U krijgt dan fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van woningen, sloop van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie. 

Verhuurders met meer dan 10 woningen  - waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens - komen in aanmerking voor deze regeling.

Op 31 januari 2017 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II aan. Dit gebeurde naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing. De regeling komt voort uit het Woonakkoord.

Budget

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde vanaf januari 2014 € 280 miljoen euro aan heffingskorting beschikbaar. Vanaf 1 januari is dit budget opgehoogd met € 418,5 miljoen. Hiermee wil het ministerie de aanpak van maatschappelijk dringende kwesties stimuleren.

Het ministerie stelt tot en met 2021 in totaal € 698,5 miljoen heffingsvermindering beschikbaar voor deze regeling. De compensatie bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar.

Stand van zaken

Per 1 februari 2018

Voorlopige investeringsverklaringenWaarvan definitieve investeringsverklaringen
590.150.000125.260.000       

Wijzigingen per 1 april 2017

Aanmelden van (voorgenomen) investeringen onder de nieuwe voorwaarden is mogelijk per 1 april 2017. De wijzigingen zullen grotendeels gelden voor investeringen gedaan per 1 januari 2017. 

Wijzigingen per 1 januari 2018

Voor de investeringscategorie verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten naar huurwoningen zijn 2 wijzigingen van toepassing:

  1. De uiterste indiendatum voor het aanmelden van de voorgenomen investering wordt met 2 jaar verlengd tot en met 31 december 2019.
  2. Let op: Voor voorgenomen investeringen die vanaf 1 januari 2018 worden ingediend moet het gaan om realisatie van huurwoningen met een huur lager dan de 1e aftoppingsgrens.

Verdere wijzigingen zijn:

  • De heffingsvrije voet wordt verhoogd van 10 naar 50 woningen. Met ingang van 1 januari 2018 hoeven verhuurders over de eerste 50 woningen die zij bezitten geen verhuurderheffing te betalen.
  • Rijksmonumenten (woningen die krachtens artikel 3.1 van de Erfgoedwet als rijksmonument zijn aangewezen) worden per 1 januari 2018 vrijgesteld van de verhuurderheffing.
  • Per 1 januari 2018 wordt de verhuurderheffing over een WOZ-waarde van maximaal € 250.000,- berekend. Dit bedrag zal vervolgens jaarlijks stijgen met de gemiddelde stijging van de waarde van woningen.

Aanvragen

Afhankelijk van de investeringscategorie kunt u tot en met 2019 of 2021 een aanvraag voor fiscale vermindering indienen. De hoogte van de vermindering hangt af van de investering en de locatie waar de huurwoning zich bevindt. De aanvraag doet u via mijn.rvo.nl.

Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket, dus regel dit op tijd. Bekijk het stappenplan voor het aanvragen van de subsidie.

Regeling vermindering verhuurderheffing aanvragen

 

eHerkenning aanvragen

Wet- en regelgeving

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties over de Regeling Vermindering Verhuurderheffing die verschenen in de Staatscourant en het Staatsblad.

Service menu right