Voortgang en afronden van projecten

Heeft uw project subsidie gekregen? Dan vindt u hier alle formulieren voor het maken van rapportages, het doorvoeren van wijzigingen, declaraties en het uiteindelijk afronden van uw project.

Let op: Dit zijn interactieve pdf-formulieren. Vul dit formulier op de computer in en stuur het daarna ingevuld per e-mail of per post naar RVO.nl. De contactgegevens vindt u in uw subsidieverleningsbrief. Heeft u problemen met openen of invullen van onze pdf-documenten? Lees hoe u deze problemen kunt oplossen.

Wijziging in project, uitvoering en/of organisatie

De minister heeft u subsidie verleend voor een (meerjarig) project. U bent verplicht essentiële wijzigingen in uw project te melden bij RVO.nl. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project. Er zijn 2 verschillende formulieren:

  • Formulier wijziging in project, uitvoering en/of organisatie
  • Formulier wijziging penvoerder samenwerkingsverband

Formulier Voortgang bij meerjarig project

De minister heeft u subsidie verleend voor een meerjarig project. U bent verplicht om periodiek de voortgang te melden aan RVO.nl. Dit formulier is bedoeld om over de voortgang van uw project te rapporteren.

Controleverklaring ten behoeve van de publieke sector

Bij het vaststellen van de subsidie is een belangrijk onderdeel de financiële verantwoording. Bij subsidies boven de € 125.000 per individuele deelnemer is een controleverklaring vereist. De controleverklaring maakt een snelle afwikkeling van de aanvraag mogelijk, ook bij hoge subsidiebedragen. Voor de controleverklaring bestaat een controleprotocol met daarbij een voorbeeld van de verklaring.

Controleprotocol

Het controleprotocol heeft als doel het geven van aanwijzingen omtrent de reikwijdte en de intensiteit van de controle aan de accountant, belast met de controle van de door de subsidieontvanger bij het ministerie in te dienen aanvraag om subsidievaststelling.

Formulier Aanvraag vaststelling

Aan het einde van een subsidietraject vindt een vaststelling plaats. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. RVO.nl bekijkt of de gestelde doelen zijn gehaald en daarna vindt een eindafrekening plaats van de subsidiegelden. Om een vaststelling te verkrijgen, moet er een aanvraag worden ingediend in combinatie met een eindrapportage. Daarnaast is het in bepaalde situaties vereist dat u een controleverklaring afgegeven door een accountant aanlevert. Een controleverklaring is alleen verplicht als het subsidiebedrag per individuele deelnemer in het project hoger is dan € 125.000.

Format eindrapportage

Het eindrapport is een verplichte bijlage van het vaststellingsverzoek. Het eindrapport moet een verklaring geven voor eventuele verschillen ten opzichte van het projectplan.

Downloads:

Service menu right