Windpark Fryslân

Meer artikelen

De initiatiefnemer Windpark Fryslân BV heeft het voornemen om een windpark te realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Het windpark ligt in zijn geheel in het IJsselmeer, op 800 meter van de Afsluitdijk en op 6,4 km van Makkum. Het park bestaat uit 89 windturbines met een maximale tiphoogte van 183 meter (600 ft). Het toe te passen type turbine wordt in een latere fase bepaald en zal vallen in de 3 en 4 Megawatt (MW) klasse. Het opgesteld vermogen zal op circa 320 MW uitkomen, wat voldoet aan de doelstelling van de provincie Friesland (316 MW). Het windpark levert dan groene stroom aan circa 340.000 huishoudens, ruim voldoende voor alle Friese huishoudens. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark Fryslân.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat is gebeurd door middel van een inpassingsplan, dat is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast zijn de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling. Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, etc) is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Stand van zaken fase 2

De besluiten liggen van vrijdag 23 maart tot en met vrijdag 4 mei 2018 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 22 maart 2018 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op 22 maart 2018 bekendgemaakt door de minister van EZK door toezending aan de initiatiefnemer.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op deze vervolgpagina;
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    - Gemeenteloket Súdwest Fryslân, Marktstraat 15 te Sneek.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 24 maart tot en met vrijdag 4 mei 2018. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Stand van zaken Wijzigingsbesluiten

De besluiten van fase 1 lagen van 14 oktober tot en met 25 november 2016 ter inzage. Inmiddels is gebleken dat enkele besluiten op enkele punten wijziging behoeven. Het gaat hierbij om wijziging van het inpassingsplan Windpark Fryslân, de vergunning Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet-ontheffing.

Op 13 oktober 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 18 augustus 2017 ter inzage gelegde wijzigingsbesluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de vervolgpagina.

Stand van zaken besluiten fase 1

Op 25 november 2016 liep de beroepstermijn af voor de op 14 oktober 2016 ter inzage gelegde besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog digitaal beschikbaar op de vervolgpagina. 

Omgevingscoördinator windpark Fryslân

Fon ten Thij is omgevingsscoördinator voor het windpark Fryslân.  Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân en het ministerie van EZ hebben Ten Thij op 11 maart 2016 benoemd (persbericht (pdf, 124 kB)). Ten Thij heeft in de periode maart - mei 2016 geïnventariseerd wat voor omwonenden en ondernemers de lusten en lasten van het windpark zijn en gekeken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken om mogelijke negatieve effecten van het windpark tegen te gaan. Dit is weergegeven in het rapport 'Verkenning van wensen en behoeften bij de realisatie van windpark Fryslan' (pdf, 15 MB).

Voorgeschiedenis

Op 15 maart 2016 was een inloopavond georganiseerd in Makkum. Op de informatieavond hingen bij de verschillende onderwerpen posters met informatie. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om op deze informatieavond te komen, of de informatie nog eens rustig willen bekijken dan kunt u via onderstaande links de posters downloaden.

  • posters (pdf, 2 MB) ministerie van EZ
  • posters (pdf, 11 MB) initiatiefnemer windpark Fryslân

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de milieueffectrapportage heeft van 18 mei tot en met 28 juni 2012 ter inzage gelegen. Op 29 mei 2012 is een informatie-avond gehouden in Makkum. Alle zienswijzen, reacties van betrokken overheden en het advies van de Commissie voor de m.e.r. zijn betrokken bij het opstellen van de definitieve NRD. Daarin is vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen diende te worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Perscontacten

Service menu right