Windpark N33

Meer artikelen

De initiatiefnemers YARD Energy (voorheen KDE Energy BV), Blaaswind BV en innogy Windpower Netherlands BV zijn voornemens om een windpark te realiseren in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt. Het beoogde windpark heeft een vermogen van ongeveer 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33. Om dit project mogelijk te maken is een (rijks)inpassingsplan opgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Stand van zaken

Let op! In de periode tussen vrijdag 16 november en vrijdag 14 december 2018 is er een overlap tussen de terinzageleggingen van de definitieve besluiten van fase 3 en de ontwerp-besluiten van fase 4. Houdt u daarmee rekening bij het raadplegen van de stukken.

Fase 4

De ontwerp-besluiten voor fase 4 liggen van vrijdag 16 november tot en met donderdag 27 december 2018 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 15 november 2018 is kennisgeving (pdf, 1 MB) gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

- digitaal op deze vervolgpagina ;
- op papier tijdens reguliere openingstijden bij:

  • gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam;
  • gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand;
  • gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van vrijdag 16 november tot en met donderdag 27 december 2018 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark N33 fase 4
Postbus 248
2250 AE Voorschoten.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, 070 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring RVO.nl.

Fase 3

De besluiten voor fase 3 liggen van vrijdag 2 november 2018 tot en met vrijdag 14 december 2018 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 1 november 2018 is kennisgeving (pdf, 1 MB) gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op donderdag 1 november 2018 bekendgemaakt door de minister van EZK door toezending aan de initiatiefnemer.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

- digitaal op deze vervolgpagina ;
- op papier tijdens reguliere openingstijden bij:

  • gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam;
  • gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand;
  • gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van [datum start terinzage legging + 1 dag] tot en met [datum einde terinzagelegging].  Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Stand van zaken fase 1 en wijziging inpassingsplan en vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming uit fase 1

Op 1 december 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 20 oktober 2017 ter inzage gelegde definitieve wijzigingsbesluiten. Er is tijdens deze beroepstermijn geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, maar ook de tijdens fase 1 ingestelde beroepen tegen het inpassingsplan of de Wnb-vergunningen hebben van rechtswege mede betrekking op de wijzigingsbesluiten. De wijzigingsbesluiten zelf zijn nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Ook tegen de eerder, van 17 maart tot en met 28 april 2017, ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 1 is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De besluiten zijn nog digitaal beschikbaar op deze vervolgpagina;
 
De Raad van State zal de op de besluiten en de wijzigingsbesluiten ingestelde beroepen gelijktijdig behandelen en zal daar te zijner tijd uitspraak over doen.
 

Stand van zaken fase 2

Op vrijdag 17 november 2017 liep de beroepstermijn af voor de op vrijdag 6 oktober 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten voor fase 2. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten van fase 1 zijn twee inloop-informatiemarkten georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZ gebruik van de volgende informatieposters.

Gebiedscoördinator Emme Groot heeft in 2016 een verkenning uitgevoerd naar de bereidheid van betrokkenen om mee te praten over windpark N33. Lees hierover meer op deze vervolgpagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Zie ook: www.windpark-n33.nl

Perscontacten

Service menu right