Windpark N33

Meer artikelen

De initiatiefnemers YARD Energy (voorheen KDE Energy BV), Blaaswind BV en innogy Windpower Netherlands BV zijn voornemens om een windpark te realiseren in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt. Het beoogde windpark heeft een vermogen van ongeveer 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33. Om dit project mogelijk te maken is een (rijks)inpassingsplan opgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Stand van zaken

Fase 4

De besluiten liggen van vrijdag 8 maart 2019 tot en met vrijdag 19 april 2019 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 7 maart 2019 is kennisgeving (pdf, 1 MB) gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op donderdag 7 maart 2019 bekendgemaakt door de minister van EZK door toezending aan de initiatiefnemer.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op deze vervolgpagina
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    - gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam
    - gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand
    - gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 9 maart 2019 tot en met vrijdag 19 april 2019. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
 
U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.
 

Eerdere fases

Besluiten buiten coördinatie rijkscoördinatieregeling plaatsen

Op 12 februari 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat op grond van artikel 39d, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 bepaald dat zeven in het besluit genoemde besluiten die nodig zijn voor de realisatie van Windpark N33 niet worden aangemerkt als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zullen deze besluiten niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Van dit besluit is in de Staatcourant van 15 februari 2019 kennisgeving (pdf, 177 kB) gedaan. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Fase 3

Op 14 december 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 2 november 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op vervolgpagina.

Fase 2

Op vrijdag 17 november 2017 liep de beroepstermijn af voor de op vrijdag 6 oktober 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten voor fase 2. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft op 30 januari 2019 uitspraak gedaan en alle beroepen niet ontvankelijk verklaard. De besluiten voor fase 2 zijn met de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Fase 1 en wijziging inpassingsplan en vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming uit fase 1

Op 1 december 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 20 oktober 2017 ter inzage gelegde definitieve wijzigingsbesluiten. Er is tijdens deze beroepstermijn geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, maar ook de tijdens fase 1 ingestelde beroepen tegen het inpassingsplan of de Wnb-vergunningen hebben van rechtswege mede betrekking op de wijzigingsbesluiten. De wijzigingsbesluiten zelf zijn nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Ook tegen de eerder, van 17 maart tot en met 28 april 2017, ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 1 is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De besluiten zijn nog digitaal beschikbaar op deze vervolgpagina.

De Raad van State behandelt de op de besluiten en de wijzigingsbesluiten ingestelde beroepen gelijktijdig en doet daar te zijner tijd uitspraak over.

Voorgeschiedenis

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten van fase 1 zijn twee inloop-informatiemarkten georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZ gebruik van de volgende informatieposters.

Gebiedscoördinator Emme Groot heeft in 2016 een verkenning uitgevoerd naar de bereidheid van betrokkenen om mee te praten over windpark N33. Lees hierover meer op deze vervolgpagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Zie ook: www.windpark-n33.nl

Perscontacten

Service menu right