Windpark N33

Meer artikelen

De initiatiefnemers YARD Energy (voorheen KDE Energy BV), Blaaswind BV en innogy Windpower Netherlands BV zijn voornemens om een windpark te realiseren in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt. Het beoogde windpark heeft een vermogen van ongeveer 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33. Om dit project mogelijk te maken is een (rijks)inpassingsplan opgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Stand van zaken

Fase 4

De ontwerpbesluiten voor fase 4 hebben van vrijdag 16 november tot en met donderdag 27 december 2018 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op  deze vervolgpagina .

Fase 3

Op 14 december 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 2 november 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op vervolgpagina.

Fase 1 en wijziging inpassingsplan en vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming uit fase 1

Op 1 december 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 20 oktober 2017 ter inzage gelegde definitieve wijzigingsbesluiten. Er is tijdens deze beroepstermijn geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, maar ook de tijdens fase 1 ingestelde beroepen tegen het inpassingsplan of de Wnb-vergunningen hebben van rechtswege mede betrekking op de wijzigingsbesluiten. De wijzigingsbesluiten zelf zijn nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Ook tegen de eerder, van 17 maart tot en met 28 april 2017, ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 1 is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De besluiten zijn nog digitaal beschikbaar op deze vervolgpagina.

De Raad van State zal de op de besluiten en de wijzigingsbesluiten ingestelde beroepen gelijktijdig behandelen en zal daar te zijner tijd uitspraak over doen.

Fase 2

Op vrijdag 17 november 2017 liep de beroepstermijn af voor de op vrijdag 6 oktober 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten voor fase 2. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten van fase 1 zijn twee inloop-informatiemarkten georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZ gebruik van de volgende informatieposters.

Gebiedscoördinator Emme Groot heeft in 2016 een verkenning uitgevoerd naar de bereidheid van betrokkenen om mee te praten over windpark N33. Lees hierover meer op deze vervolgpagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Zie ook: www.windpark-n33.nl

Perscontacten

Service menu right