Windpark Zeewolde

Meer artikelen

Windpark Zeewolde is een initiatief van de Windvereniging Zeewolde voor de realisatie van een windpark in het zuidelijk deel van Flevoland. Het windpark moet een omvang krijgen van 300 MW. Gekoppeld aan de realisatie van een nieuw windpark is de sanering van de bestaande windmolens. Door oude windmolens te vervangen door nieuwe (grotere) windmolens kan met minder windmolens meer duurzame energie worden geproduceerd.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken.  Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.
De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op deze vervolgpagina.
 

Voorgeschiedenis

Op 27 oktober 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 15 september 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 1. Er zijn 23 beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de vervolgpagina.

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 10 maart 2017 tot en met donderdag 20 april 2017 ter inzage gelegen.

Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 heeft het voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde (pdf, 4 MB) ter inzage gelegen.

Van 12 november tot en met 23 december 2015 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de milieueffectrapportage ter inzage gelegen.

Meer informatie

Meer informatie over het windpark Zeewolde kunt u vinden op de website: Windpark Zeewolde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten; T (070) 379 89 79

Service menu right