Windpark Zeewolde

Meer artikelen

Windpark Zeewolde is een initiatief van de Windvereniging Zeewolde voor de realisatie van een windpark in het zuidelijk deel van Flevoland. Het windpark moet een omvang krijgen van 300 MW. Gekoppeld aan de realisatie van een nieuw windpark is de sanering van de bestaande windmolens. Door oude windmolens te vervangen door nieuwe (grotere) windmolens kan met minder windmolens meer duurzame energie worden geproduceerd.

Stand van zaken

Fase 2

De besluiten liggen van dinsdag 12 juni tot en met dinsdag 24 juli 2018 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 11 juni 2018 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op 11 juni 2018 bekendgemaakt door de minister van EZK door toezending aan de initiatiefnemer.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op deze vervolgpagina;
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    - Gemeente Zeewolde,
    Raadhuisplein 1 te Zeewolde
    - G
    emeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van 13 juni tot en met 24 juli 2018. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Fase 3 wijzigingsbesluit

Op 14 augustus 2017 hebben de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu het rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde vastgesteld. De verbeelding van het besluit wordt door middel van een wijzigingsbesluit gedeeltelijk gewijzigd.

Op 30 april 2018 liep de beroepstermijn af voor het op 16 maart 2018 ter inzage gelegde wijzigingsbesluit. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsbesluit zelf is nog beschikbaar op de vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

Op 27 oktober 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 15 september 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 1. Er zijn 23 beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de vervolgpagina.

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 10 maart 2017 tot en met donderdag 20 april 2017 ter inzage gelegen.

Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 heeft het voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde (pdf, 4 MB) ter inzage gelegen.

Van 12 november tot en met 23 december 2015 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de milieueffectrapportage ter inzage gelegen.

Meer informatie

Meer informatie over het windpark Zeewolde kunt u vinden op de website: Windpark Zeewolde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten; T (070) 379 89 79

Service menu right