Zuid-West 380 kV west (Borssele-Rilland)

Meer artikelen


TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het voornemen om een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen van station Borssele naar station Rilland. De verbinding is nodig omdat het huidige net in Zeeland maximaal belast is. Dit geeft risico’s bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Bovendien is voor aansluiting van nieuwe energieleveranciers, zoals wind op zee, nu geen capaciteit meer beschikbaar.

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. De toenmalige ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben hiervoor een (rijks)inpassingsplan vastgesteld. Daarnaast is een twaalftal overige besluiten nodig. Deze besluiten zijn gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling), maar in meerdere fasen voorbereid. De minister van EZ heeft de vergunningverlening gecoördineerd. Tenslotte is voor het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen.

Het project is opgesplitst in een deel west (deze pagina) en een deel oost (Rilland-Tilburg).

Stand van zaken ingestelde beroepen

Op woensdag 8 augustus 2018 heeft de Raad van State bijna alle beroepen tegen het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten ongegrond verklaard. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State naar aanleiding van de ingestelde beroepen tegen de vaststelling van het inpassingsplan voor de verbinding door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Lees het hele nieuwsbericht op de projectsite.
 

Wijzigingsbesluit inpassingsplan ‘Zuid – West 380 kV west’ (Borssele – Rilland)

Op 4 november 2016 hebben de toenmalige ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu het inpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west vastgesteld. Dat besluit heeft van 2 december 2016 tot en met 13 januari 2017 ter inzage gelegen. Tegen dat besluit is een aantal beroepen ingesteld. Op woensdag 8 augustus 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bijna alle beroepen tegen het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten ongegrond verklaard. Op twee onderdelen dient het inpassingsplan te worden aangepast. Met dit wijzigingsbesluit wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo worden de regel, de toelichting en het Landschapsplan bij het inpassingsplan Zuid-West 380 kV west aangepast omdat er nu abusievelijk vermeld wordt dat in het gebied 't Sloe een natuurcompensatie komt van 0,87 hectare in plaats van 2,57 hectare. In het Landschapsplan is ook de eerder verwerkte aanpassing met betrekking tot de knotwilgen rond de drinkput aan de Nieuw Kamersedijk opgenomen.

Het wijzigingsbesluit inpassingsplan ‘Zuid – West 380 kV west’ (Borssele – Rilland) heeft samen met de gewijzigde onderdelen van het inpassingsplan van dinsdag 30 oktober tot en met dinsdag 11 december 2018 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsbesluit zelf is nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

Fase 1:
De besluiten lagen van 2 december 2016 tot en met 13 januari 2017 ter inzage. In die periode kon beroep worden ingesteld. De besluiten zijn op 1 december 2016 bekendgemaakt door de minister van EZ door toezending aan de initiatiefnemer. U kunt de stukken nog inzien op deze vervolgpagina. Tegen de besluiten is beroep ingesteld.

Fase 2:
op 3 november 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 22 september 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 4 november 2017 onherroepelijk geworden. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de vervolgpagina.

Eind maart 2011 hebben de ministers van EZ en van IenM een keuze gemaakt voor het voorgenomen tracé voor de nieuwe Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg. Half april 2014 is duidelijk geworden dat bij Rilland een koppelstation nodig is. Voor dit station is de Rijkscoördinatieregeling doorlopen. Deze beslissing heeft directe consequenties voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg.

Door station Rilland kan de verbinding Zuid-West 380 kV nettechnisch verdeeld worden in een deel west (Borssele-Rilland) en een deel oost (Rilland-Tilburg). Het netgedeelte Borssele-Rilland is het meest urgent om het risico op uitval door onvoldoende transportcapaciteit voor productie te beperken. Dit is extra relevant geworden met de aankondiging van de minister van EZ van een nieuw windmolenpark voor de kust van Walcheren. Verder wordt het bestaande onderhoudsknelpunt voor de bestaande 380 kV verbinding voor een belangrijk deel opgelost.

Meer informatie

Inhoudelijke informatie vindt u ook op www.zuid-west380kv.nl/west en www.zuid-west380kv.nl/oost.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Perscontacten

Service menu right