Veelgestelde vragen stimulering huisvesting vergunninghouders

Veelgestelde vragen

De regeling vraagt om een budgetreservering en een subsidieaanvraag. Wat doe ik wanneer?

U heeft het voornemen om te investeren in huisvesting voor vergunninghouders en denkt te voldoen aan de voorwaarden van de subsidieregeling. De aanvraagprocedure bestaat uit 2 stappen:

Stap 1
U start met de aanvraag voor een budgetreservering. Daarmee reserveert u een deel van het beschikbare subsidiebudget. RVO.nl controleert of deze investering voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Als dat zo is, dan ontvangt u een brief met de bevestiging dat een deel van het budget voor u is gereserveerd.

Stap 2 
U heeft de woonvoorziening gerealiseerd en de vergunninghouders zijn gehuisvest. U vraagt dan subsidie aan via mijn.rvo.nl. Indien u heeft voldaan aan de voorwaarden van de regeling, dan wordt het voor u gereserveerde budget aan u uitgekeerd.

Houd er rekening mee dat u uiterlijk binnen 2 jaar na de verlening van de budgetreserveringsverklaring de subsidieaanvraag indient. Subsidie aanvragen kan tot 1 januari 2021.

Wat/welke documenten moet ik allemaal indienen bij de aanvraag?

Voor het aanmelden van een voornemen tot een investering vragen wij van u de volgende gegevens:

 1. een aanduiding van de locatie van de te realiseren woonvoorziening aan de hand van de postcode en het adres dan wel de kadastrale aanduiding
 2. vermelding of de te realiseren woonvoorziening nieuwbouw of ombouw van niet voor wonen bestemde ruimten betreft;
 3. een omschrijving van de aard van de te realiseren woonvoorziening
 4. vermelding van het beoogde aantal in de woonvoorziening te huisvesten vergunninghouders
 5. vermelding van de beoogde huurprijs per vergunninghouder
Voor het aanvragen van de subsidie levert u in ieder geval de volgende gegevens aan:
 • het adres en de postcode van de desbetreffende woonvoorziening
 • het aantal vergunninghouders dat in de woonvoorziening is gehuisvest
 • een verklaring dat per vergunninghouder per maand een huurprijs van ten hoogste € 146,45 wordt gevraagd bij afzonderlijke verhuur van onzelfstandige woningen in de woonvoorziening, of een huurprijs van ten hoogste € 113,63 bij verhuur van de woonvoorziening als geheel als zelfstandige woning
 • het kenmerk en de vervaldatum van de verklaring van budgetreservering die met betrekking tot de in de aanvraag genoemde woonvoorziening is afgegeven
 • indien van toepassing, het L-nummer van de aanvrager
 • indien van toepassing, het inschrijfnummer van de aanvrager bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
 • indien de aanvrager een natuurlijke persoon is, zijn BSN-nummer
 • het bankrekeningnummer dat op naam staat van de aanvrager en waarnaar het subsidiebedrag dient te worden overgemaakt
 • de personalia van de vergunninghouders die in de woonvoorziening woonachtig zijn

Moet ik op 1 februari 2016 direct mijn subsidieaanvraag indienen, om te voorkomen dat ik het misloop doordat het budget is uitgeput?

RVO.nl behandelt de aanmeldingen van een voornemen tot een investering op volgorde van binnenkomst. Houd echter rekening met het volgende:

 • De subsidieaanvraag moet u uiterlijk 24 maanden na de dagtekening van de afgifte van de verklaring van budgetreservering indienen. Dit betekent dat u 24 maanden heeft om de woonvoorziening te realiseren. RVO.nl geeft echter geen verklaring van budgetreservering af wanneer het vermoeden is dat de aanvrager de woonvoorziening niet gaat realiseren. Dit betekent dat er bij de aanmelding van een voornemen tot een investering een concreet voornemen moet bestaan om de woonvoorziening op de aangegeven wijze uit te voeren.

 • De hoogte van de reservering hangt af van het aantal verwachte vergunninghouders dat in de woonvoorziening gaat wonen. Daarom moet de aanvrager opgeven hoeveel vergunninghouders hij denkt te gaan huisvesten. Om te voorkomen dat te grote reserveringen worden gedaan, waardoor ten onrechte beslag wordt gelegd op het beschikbare budget, toetst RVO.nl de aanmelding op dit punt kritisch. Als de aanvrager uitgaat van een onaannemelijk groot aantal vergunninghouders, zal geen verklaring voor budgetreservering worden afgegeven, ook niet voor een lager bedrag.

Op welke criteria wordt mijn aanvraag beoordeeld?

 • een aanduiding van de locatie van de te realiseren woonvoorziening aan de hand van de postcode en het adres dan wel de kadastrale aanduiding
 • vermelding of de te realiseren woonvoorziening nieuwbouw of ombouw van niet voor wonen bestemde ruimten betreft
 • een omschrijving van de aard van de te realiseren woonvoorziening
 • vermelding van het beoogde aantal in de woonvoorziening te huisvesten vergunninghouders
 • vermelding van de beoogde huurprijs per vergunninghouder

Kan ik van nog meer financiële regelingen gebruik maken voor deze woningen?

Op provinciaal niveau bestaat een aantal subsidieregelingen gericht op het aanpakken van kantorenleegstand en het stimuleren van transformatie en herbestemming. Bijvoorbeeld bij de provincies Utrecht, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Friesland. Ook gemeentelijk worden er subsidies beschikbaar gesteld, zoals in Utrecht of Terneuzen. Eventueel kunt u ook andere vormen van financiering gebruiken, zoals garantstellingen. Kijk hiervoor ook naar de toolbox financieringsconstructies.

Vanuit het Rijk kunt u voor het realiseren van sociale huurwoningen gebruik maken van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing. Deze landelijke regeling geeft verhuurders onder bepaalde voorwaarden 10.000 euro korting per gerealiseerde sociale huurwoning in leegstaand vastgoed.

Een wooneenheid telt minimaal 4 volwassenen. Moet een gezin kinderen op de kamer nemen? Mogen er ook andere bewoners gehuisvest worden?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal vergunninghouders dat bij eerste verhuur in de woonvoorziening woont: hoe meer vergunninghouders, hoe hoger de subsidie. De regeling schrijft geen maximaal aantal bewoners voor een woonvoorziening voor. Bij eerste verhuring moeten er echter minimaal 4 vergunninghouders van 18 jaar of ouder wonen. Het is echter niet vereist dat er enkel vergunninghouders in de woonvoorziening gehuisvest zijn. Er mogen ook jongere vergunninghouders wonen of andere personen zoals studenten. De subsidie geldt echter niet voor hen.

Kan ik meerdere wooneenheden indienen via 1 aanvraag? Of moet ik voor elke wooneenheid een nieuwe aanvraag indienen?

U dient voor elke woonvoorziening een aparte subsidieaanvraag in.

Wanneer is sprake van een woonvoorziening (als afgesloten eenheid) en wanneer kan een gebouw(deel) gesplitst worden in twee of meerdere woonvoorzieningen?

Een woonvoorziening heeft dezelfde kenmerken als een zelfstandige woning. Dit is een woning met een eigen toegangsdeur waarbij in elk geval de volgende ruimten aanwezig zijn:

 • een eigen woon(slaap)kamer
 • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
 • een eigen toilet

Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling moeten er tenminste 4 vergunninghouders wonen. Wanneer in een gebouw(deel) geen fysieke wooneenheden kunnen worden onderscheiden, omdat meerdere onzelfstandige kamers keukengroepen en toiletgroepen delen, die niet fysiek tot een specifieke wooneenheid horen, kan dit als woonvoorziening worden aangemerkt.

Indien een gebouw(deel) wel op te splitsen is in afzonderlijke zelfstandige wooneenheden vormen deze enkele eenheden de woonvoorzieningen zoals bedoeld in de subsidieregeling. Meerdere zelfstandige woningen zijn daarbij ook meerdere woonvoorzieningen. Deze kunnen dan niet gezamenlijk als één woonvoorziening worden aangemerkt.

Waar mag de subsidie aan besteed worden, daar restricties aan?

U bepaalt zelf waar u de subsidie voor gebruikt, er zijn geen restricties. Wanneer u de woonvoorziening heeft gerealiseerd en de vergunninghouders zijn gehuisvest, dan vraagt u subsidie aan via mijn.rvo.nl.

Indien u heeft voldaan aan de voorwaarden van de regeling, dan wordt het voor u gereserveerde budget aan u uitgekeerd als voorschot. 5 jaar na de datum van indiening van de subsidieaanvraag, controleert RVO.nl of de woonvoorziening voor vergunninghouders nog steeds bestaat. Bij juiste handhaving stelt RVO.nl definitief de subsidie vast.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over het verbouwen van een pand naar woonvoorzieningen voor vergunninghouders?

Op www.rvo.nl/transformatie vindt u diverse vragen en antwoorden en een toolbox met betrekking tot transformatie.

Service menu right