1. Mest

  Agrarisch ondernemen / Mestbeleid

  Het mestbeleid in Nederland is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn. Elke lidstaat moet zich aan deze richtlijn houden. Hierin zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid...

 2. Fosfaatreductiemaatregelen 2017

  Mestbeleid / Mest

  Nederland moet in 2017 de fosfaatproductie terugbrengen naar het niveau dat is toegestaan voor het behoud van derogatie. Op 3 februari 2017 heeft de staatssecretaris de Tweede...

 3. Gebruiksnormen mest

  Mestbeleid / Mest

  Voor het bemesten van landbouwgrond mag u maximumhoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest gebruiken. Hoeveel u van elke soort mag gebruiken (de gebruiksruimte), hangt af...

 4. Mestanalyse en laboratoria

  Mestbeleid / Mest

  Voor het analyseren van dierlijke mest, zuiveringsslib, compost en andere meststoffen moeten laboratoria werken volgens strenge richtlijnen. In de Meststoffenwet staan regels om...

 5. Mestverwerkingsplicht

  Mestbeleid / Mest

  De overheid wil ervoor zorgen dat de druk op de gebruiksnormen afneemt zodat er een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzetmogelijkheden ontstaat. Daarom moeten...

 6. Achtergrond Mest

  Mestbeleid / Mest

  Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over mest. Binnenkort volgen er meer artikelen. Toepassing van het jongveegetal in de praktijk

Pagina's

Service menu right