Biobased Economy

Meer artikelen
Biobased Economy

De Biobased Economy (BBE) is een economie die gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie inzet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie die biomassa toepast voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte).

In de Biobased Economy vervangen biologische grondstoffen fossiele grondstoffen. Drijfveren zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.

De Biobased Economy neemt een belangrijke plaats in in de circulaire economie en is een omvangrijke en gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven en kan doorgroeien tot één van de speerpunten van de nationale economie. Zeker omdat Nederland sterk is in chemie, agrofood en logistiek, is de Biobased Economy een van de manieren waarop Nederland groene groei kan realiseren.

Rol van RVO.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het programma Biobased Economy uit in opdracht van én samen met het ministerie van Economische Zaken. RVO.nl verbindt de biobased activiteiten van een groot aantal programma's vanuit een overkoepelende overheidsvisie op de Biobased Economy.

Zo nemen we remmende regelgeving weg voor groene groei, ondersteunen we het Biorenewables Business Platform, het Agro Papier Chemie Platform én monitoren we de voortgang van BBE in Nederland. Twee keer per jaar organiseert het ministerie van Economische Zaken een netwerkbijeenkomst BBE - met hulp van RVO.nl - om alle BBE betrokkenen op de hoogte te houden en met elkaar te laten netwerken. Nieuws en activiteiten van alle betrokken actoren vindt u op www.biobasedeconomy.nl.

Monitoring

De Biobased Economy staat aan het begin van haar ontwikkeling. Het is noodzakelijk en uitdagend om in deze fase de ontwikkelingen in kaart te brengen. Daarvoor is een goede afstemming nodig over definities, uitgangspunten en methode van monitoring. Het document 'Protocol monitoring BBE' bouwt voort op de vele monitoringsactiviteiten in de afgelopen jaren en zet een stap in het ontwikkelen van een eenduidige manier van volgen van deze nieuwe sector.

Het rapport ‘Monitoring Biobased Economy 2015’ brengt de kwantitatieve gegevens van de Biobased Economy in Nederland in kaart met betrekking tot marktontwikkeling, innovatie, toegevoegde waarde, ontwikkeling van netwerken en de regionale ontwikkeling. Gebaseerd op de groei van het gebruik van biomassa kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een gestage groei van de Biobased Economy. Ondernemers geven aan dat de groei desondanks geremd wordt door o.a. de aanhoudende lage prijs van fossiele olie. Er is een groeiend aantal bedrijven en instellingen actief in de sector. Een analyse van de bedrijfsinvesteringen geeft aan dat de biobased markt zich in de opstartende fase bevindt.

In ‘The biobased economy and the bioeconomy in het Netherlands’ (februari 2016) vergelijkt Biomass Research het beleid, onderzoek en marktontwikkelingen op BBE en BE gebied in Nederland met Duitsland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

De Eindrapportage Methodiek monitoring biomassaprijzen (2015) gaat in op de prijsontwikkeling van biomassa op de (inter)nationale markt. Het doel was om een methode voor het monitoren van de prijzen te ontwikkelen en te kijken of Nederlands biomassabeleid (zoals meestoken) prijsopdrijvend werkt. De prijs blijkt echter van zoveel factoren afhankelijk, dat deze aanname niet houdbaar is.

De rapportage ‘Market opportunities biobased materials’ van het Nova Instituut beschrijft de positionering van Nederlandse bedrijven binnen de markt van biobased products en chemicals wereldwijd. Informatie over bio-energie vindt u op de pagina Bio-energie.

Subsidies

Naast algemene innovatieregelingen zoals de WBSO en RDA kunt u voor biobased economy projecten ook gebruik maken van de MIA/VAMIL regeling, die specifieke onderdelen voor BBE kent. De topsectoren Agro & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Energie, Chemie en natuurlijk Biobased Economy bieden jaarlijkse subsidierondes. Dan kunt u BBE-projecten en MKB-projecten (MIT) indienen (vouchers, innovatie-adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-projecten).

Biobased projecten passen o.a. onder de volgende thema’s:

Topsector Chemie/BBE

1c advanced materials-biobased materialen
3c sluiten ketens
6c chemische conversie procestechnologie en synthese BBE
11 b thermische conversie biomassa
12b chemisch-katalytische conversie technologie
13b biotechnologische conversie technologie
14b Energiebesparing industrie - Ontwateren en Drogen

Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen

3.samenwerkende waardeketen
4.meer met minder

Topsector Agri en Food

1.Valorisatie groene grondstoffen, zijstromen en mest.

Meer informatie

Programma’s binnen RVO.nl

Subsidies EU

Vanuit de Europese Unie bieden diverse programma’s subsidie voor BBE-projecten. RVO.nl heeft deze calls op een rij gezet en houdt dit overzicht up to date. U vindt dit overzicht in de download 'Totaaloverzicht EU BBE'.

Downloads:

Service menu right