Missievouchers - Vouchers Collectieve Activiteiten SIB

Meer artikelen
Starters International Business (SIB)

Heeft u beperkte exportervaring? Wilt u de kansen op een  (nieuwe) buitenlandse markt verkennen of vergroten? En heeft u behoefte aan nieuwe netwerken  en contacten met potentiële buitenlandse klanten voor afname van uw product of dienst? Dan is de missievoucher iets voor u.

Met een missievoucher (in de nieuwe regeling is de officiële benaming Voucher Collectieve Activiteit) kunt u deelnemen aan een uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending. Een handelsmissie is een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere Nederlandse bedrijven naar een buitenlandse markt. De missie bevat zowel individuele matchmaking als gezamenlijke programmaonderdelen. Een collectieve beursinzending bestaat uit een Paviljoen met individuele stands van Nederlandse bedrijven die deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs.

Voorwaarden

  • U heeft een mkb-bedrijf.
  • Uw export bedroeg de afgelopen 12 maanden minder dan 25% van uw omzet. Óf uw bedrijf staat niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In totaal mag uw onderneming (of de groep of fiscale eenheid waartoe uw onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

    Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren en/of landen.

Organisatoren

Organisatoren van handelsmissies en/of beursinzendingen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen.

Deelname aan handelsmissies en beursinzendingen

De handelsmissie of collectieve beursinzending moet op de agenda van het netwerk Internationaal Ondernemen staan. Aankondiging van de activiteit op Internationaal Ondernemen wil niet zeggen dat u hiermee automatisch recht heeft op een missievoucher. Het gaat om activiteiten van Nederlandse private  partijen.

Activiteiten die de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan financieel ondersteunen, komen niet aanmerking voor een missievoucher. Denk aan economische missies onder leiding van een bewindspersoon, die door RVO.nl georganiseerd worden. Of missies waarbij een deel van de kosten door de gemeente of provincie of Nederlandse ambassade ter plekke wordt gefinancierd. Gaat u bij de organisator van de activiteit na of er sprake is van cofinanciering door de Nederlandse overheid.

Het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst of een netwerkreceptie door het Nederlandse postennetwerk in het land waar de activiteit plaatsvindt, is wel toegestaan.

Vouchers zijn ook niet bestemd voor beurzen in het buitenland waarbij geen collectieve inzending door een Nederlandse organisator plaatsvindt.

Let op: In het kader van een evenwichtige spreiding over doelgroepen, regio’s, thema’s en aard van de activiteiten, verstrekt de RVO.nl maximaal 30 vouchers per evenement.

Vergoeding 50% van de deelnameprijs tot maximaal € 1.500

U krijgt met een voucher een financiële tegemoetkoming van 50% van de deelnameprijs die de organisator u in rekening brengt tot maximaal € 1.500 (exclusief btw) voor deelname aan een collectieve beursinzending of handelsmissie. De reis- en verblijfskosten zijn voor uw eigen rekening.

Budget

Het budget vanaf 1 oktober 2016 is € 210.000.

Missievoucher aanvragen

U kunt een missievoucher aanvragen via het e-loket. Dit kan totdat het budgetplafond is bereikt. Bij de aanvraag geeft u aan voor welke activiteit u een missievoucher wilt aanvragen. De activiteit waarvoor u een aanvraag indient, moet in de komende 12 maanden plaatsvinden. De aanvraag dient bij RVO.nl binnen te zijn voordat de activiteit plaatsvindt, achteraf indienen is niet mogelijk. U kunt ook een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Maar wij ontvangen liever aanvragen via het e-loket.

In de voucheraanvraag ondertekent u een verklaring dat u aan de voorwaarden voldoet. RVO.nl verstrekt per MKB-onderneming, per groep of fiscale eenheid waarvan de MKB-onderneming deel uitmaakt maar één missievoucher per jaar. Een voucher is op naam gesteld en is niet overdraagbaar.

RVO.nl behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u de aanvraag compleet (aanvraagformulier en de-minimisverklaring volledig ingevuld en ondertekend) heeft ingediend. Na binnenkomst beoordeelt RVO.nl uw aanvraag en krijgt u binnen 13 weken de beslissing.

Aanmelden voor deelname

Uw voucheraanvraag is géén aanmelding voor deelname aan de missie of beursinzending. Voor deelname meldt u zich aan bij de organisator van de missie of beursinzending.

De organisator van de missie of beursinzending stuurt u na afloop van de activiteit een factuur. U ondertekent de missievoucher en levert deze in bij de organisator. Hiermee betaalt u  50% van  deelnameprijs tot maximaal 1.500 euro. Het resterende bedrag betaalt u rechtstreeks aan de organisator. De organisator verzilvert de voucher bij RVO.nl na afloop van de activiteit.

Service menu right