Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

07-04-2021

Bent u als burger of sociale ondernemer initiatiefnemer van een vernieuwende vorm van wonen voor overwegend 55+-ers? Kleinschalig en indien nodig gecombineerd met zorg? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

Naar mate mensen ouder worden, denken ze steeds meer na over hun toekomstige woonsituatie. Hieronder is een groeiende groep 55+ers die nog midden in het leven staat en vitaal is, maar toch alvast stappen neemt om zo lang mogelijk zelfstandig en prettig thuis te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld in geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Ook is er een groep 55+ers die al langdurige zorg nodig heeft en waarvoor nieuwe woonvormen in combinatie met zorg interessant zijn. Een deel van al die 55+ers gaat zelfs zo ver, dat ze hun eigen woon(zorg)droom voor de toekomst realiseren.

Het huidige aanbod en de bouw van dit soort woningen blijft nog sterk achter bij de vraag. Onder andere omdat de financiering een belangrijk knelpunt bij de ontwikkeling en totstandkoming vormt. De SWZ helpt burgers en sociale ondernemers bij de financiering van kleinschalige innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Denk aan de bouw van een woonhofje, transformatie van een leegstaand schoolgebouw of voormalig verzorgingstehuis, of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden.

Budget

De regeling bestaat uit verschillende onderdelen:

  • initiatieffase: in deze fase onderzoekt en toetst u de haalbaarheid van het initiatief. De Staat verstrekt een subsidie voor de initiatieffase van het woonzorgarrangement. Voor deze fase is jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar. Hiermee zijn naar schatting tussen de 70 en 90 plannen te realiseren. Het maximale subsidiebedrag per plan is € 20.000. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de kosten die gemaakt worden voor het onderzoeken van de haalbaarheid van het woonzorgarrangement.
  • planontwikkelfase: de periode waarin u het projectplan voor een woonzorgarrangement ontwikkelt en de bouw voorbereidt. De Staat verstrekt, nadat u zelf 1/3 van de planontwikkelkosten heeft ingelegd, op aanvraag een lening tot een maximum van € 200.000. Jaarlijks is voor deze fase € 15 miljoen beschikbaar, waarmee jaarlijks minimaal 75 projecten te financieren zijn.
  • bouw/nafinancieringsfase: de periode waarin u het woonzorgarrangement realiseert en aansluitend (ver)huurt of (ver)koopt. De Staat stelt zich borg voor een achtergestelde lening van maximaal 15% van de stichtings- of verwervingskosten bij deze fase. In 2020 is voor deze fase € 81,6 miljoen beschikbaar. Vanaf 2021 is dat jaarlijks € 100 miljoen. Per plan is de borging maximaal € 1.600.000 (80% van € 2.000.000). Naar verwachting zijn hier jaarlijks circa 50 projecten mee te financieren.

Voorwaarden

Als initiatiefnemer komt u in aanmerking als u een woonzorgarrangement wilt ontwikkelen, bouwen, verbouwen of verwerven. Hierbij moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer over de voorwaarden

Aanvragen

U vraagt de SWZ aan op mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u op dit moment eHerkenning niveau 1 of hoger nodig. Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Op onze pagina Aanvraagproces leest u meer over de verhoging van het betrouwbaarheidsniveau. Ook vindt u hier informatie over de Quickscan en het voorbereiden en indienen van uw aanvraag.

Een aanvraag indienen voor de initiatieffase kan tot en met 31 december 2021. Voor de planontwikkelfase en bouw/nafinancieringsfase kunt u aanvragen tot en met 3 april 2024.

Uw aanvraag direct regelen

Procesbegeleiding

Het realiseren van een kleinschalige innovatieve woonvorm, eventueel gecombineerd met zorg, is een uitdagende opgave. Wij adviseren u hierbij een procesbegeleider in de arm te nemen.

Na uw aanvraag

Wij controleren of uw aanvraag volledig is. Is dit niet zo, dan laten wij u dit weten.

Lees wat er na uw aanvraag gebeurt

Stappenplan financiering

Heeft u bij de financiering, naast de SWZ zelf, ook nog extra hulp nodig? Onze kennispartner Platform31 biedt u een handig stappenplan voor het toetsen van de financiële haalbaarheid van een woon(zorg)initiatief.

SWZ in de praktijk

  • Lees hoe bijvoorbeeld Ecodorp Allemansland en Lang Leve Kolham gebruik maken van de SWZ voor het realiseren van hun woonzorgdroom. U kunt uzelf ook laten inspireren door andere SWZ-praktijkverhalen of de enthousiaste initiatiefnemers uit Deurningen in onderstaande video.
  • Daarnaast biedt de brochure Starten met een woongemeenschap van de LVGO handige informatie voor alle nieuwe particuliere initiatiefnemers, en dan met name over de rol van instanties bij het realiseren van een nieuwe woonvorm. 

Meer weten?

  • Partners als ZorgSaamWonenPlatform31 en de LVGO dragen bij aan het van de grond komen van wooninitiatieven voor senioren door kennis te delen en te inspireren met goede voorbeelden.
  • Op 18 maart 2021 organiseerden ZorgSaamWonen en RVO het webinar ‘Inspiratiedag Wooninitiatieven'. Tijdens deze middag deelden verschillende initiatiefnemers van collectieve woonvormen hun ervaringen. Ook werd meer informatie gegeven over de financiering. Kijk de sessie (YouTube) van initiatiefnemer Huub van Berlo en RVO-adviseur Frank van der Voort terug. Zij vertellen over het project Ózzen Hôf, de SWZ en het inzetten van een procesbegeleider.
  • De SWZ is onderdeel van het programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee wil het kabinet de kwaliteit van leven voor de groeiende groep thuiswonende ouderen verbeteren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.