Service menu right

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Bent u als burger of sociale ondernemer initiatiefnemer van een vernieuwende vorm van wonen en zorg voor senioren oftewel een woonzorgarrangement? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

Door de toenemende vergrijzing is er onder senioren een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Alleen blijft het huidige aanbod hiervan nog sterk achter bij de vraag. Ook vormt de financiering een belangrijk knelpunt bij de ontwikkeling en totstandkoming. De SWZ helpt initiatiefnemers daarom bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Denk aan de bouw van een woonhofje, transformatie van een leegstaand schoolgebouw of voormalig verzorgingstehuis of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden.

Wijzigingen per 3 april 2020

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie SWZ zijn met ingang van 3 april 2020 verder verruimd en vereenvoudigd. Hierdoor komt een grotere doelgroep in aanmerking voor de regeling. Ook wordt het doen van een aanvraag eenvoudiger en is de kans op het krijgen van financiering groter. Lees meer over de wijzigingen.

Budget

De regeling bestaat uit verschillende onderdelen:

  • initiatieffase: in deze fase onderzoekt en toetst u de haalbaarheid van het initiatief. De Staat verstrekt een subsidie voor de initiatieffase van het woonzorgarrangement. Voor deze fase is jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar. Hiermee zijn naar schatting tussen de 70 en 90 plannen te realiseren. Het maximale subsidiebedrag per plan is € 20.000. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de kosten die gemaakt worden voor het onderzoeken van de haalbaarheid van het woonzorgarrangement.
  • planontwikkelfase: de periode waarin u het projectplan voor een woonzorgarrangement ontwikkelt en de bouw voorbereidt. De Staat verstrekt, nadat u zelf 1/3 van de planontwikkelkosten heeft ingelegd, op aanvraag een lening tot een maximum van € 200.000. Jaarlijks is voor deze fase € 15 miljoen beschikbaar, waarmee jaarlijks minimaal 75 projecten te financieren zijn.
  • bouw/nafinancieringsfase: de periode waarin u het woonzorgarrangement realiseert en aansluitend (ver)huurt of (ver)koopt. De Staat stelt zich borg voor een achtergestelde lening van maximaal 15% van de stichtings- of verwervingskosten bij deze fase. In 2020 is voor deze fase € 81,6 miljoen beschikbaar. Per plan is de borging maximaal € 1.600.000 (80% van € 2.000.000). Naar verwachting zijn hier jaarlijks circa 50 projecten mee te financieren.

Voorwaarden

Als initiatiefnemer komt u in aanmerking als u een woonzorgarrangement wilt ontwikkelen, bouwen, verbouwen of verwerven. Hierbij moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees meer over de voorwaarden.

Aanvragen

U vraagt de SWZ aan op mijn.rvo.nl. Dit kan tot en met 31 december 2020. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 of hoger nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Op de pagina aanvraagproces leest u meer over de Quickscan, het voorbereiden en indienen van uw aanvraag en wat er na uw aanvraag gebeurt.

Keuze voor een procesbegeleider

Bent u voor uw project op zoek naar een procesbegeleider? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) informeert u graag over uw keuze voor een procesbegeleider.

SWZ in de praktijk

Lees hoe La Providence gebruik maakt van de SWZ voor een nieuwe woonzorgaccommodatie of laat u inspireren door andere praktijkverhalen

Bekijk de video over een woonzorginitiatief in Deurningen, die laat zien wat de mogelijkheden zijn.

Meer weten?

  • Op 7 juli 2020 organiseerden ZorgSaamWonen, het ministerie van VWS en RVO het webinar 'Kleinschalige innovatieve woonvormen realiseren met de SWZ'. Verschillende burgerinitiatieven op het gebied van wonen en zorg én de rol van SWZ bij deze initiatieven, werden toegelicht. Kijk het webinar terug.
  • Ook partners als ZorgSaamWonen en Platform31 dragen bij aan het van de grond komen van wooninitiatieven voor senioren door kennis te delen en te inspireren met goede voorbeelden.
  • De SWZ is onderdeel van het programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee wil het kabinet de kwaliteit van leven voor de groeiende groep thuiswonende ouderen verbeteren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.