Service menu right

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Bent u als burger of sociale ondernemer een initiatiefnemer van een alternatieve vorm van wonen en zorg voor senioren, oftewel een woonzorgarrangement? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

Door de toenemende vergrijzing is er onder senioren een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Alleen blijft het huidige aanbod hiervan nog sterk achter bij de vraag. Ook vormt de financiering een belangrijk knelpunt bij de ontwikkeling en totstandkoming. De SWZ helpt initiatiefnemers daarom bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en zorg combineren. Denk aan de bouw van een woonhofje, transformatie van een leegstaand schoolgebouw of voormalig verzorgingstehuis of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden.

Wijzigingen per 19 februari 2020

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie SWZ zijn met ingang van 19 februari 2020 verruimd. Hierdoor komt een bredere doelgroep in aanmerking voor de regeling en wordt het doen van een aanvraag gemakkelijker. Lees meer over de wijzigingen.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt nog welke aanpassingen aan de planontwikkelfase en de bouw- en nafinancieringsfase het eenvoudiger maken voor initiatiefnemers om de nieuwe woonvormen te laten financieren.

Budget

De regeling bestaat uit verschillende onderdelen:

  • initiatieffase: in deze fase onderzoekt en toetst u de haalbaarheid van het initiatief. De Staat verstrekt een subsidie voor de initiatieffase van het woonzorgarrangement. Voor deze fase is jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar. Hiermee zijn naar schatting tussen de 70 en 90 plannen te realiseren. Het maximale subsidiebedrag per plan is € 20.000.
    Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de kosten die gemaakt worden voor het onderzoeken van de haalbaarheid van het woonzorgarrangement.
  • planontwikkelfase: de periode waarin u het projectplan voor een woonzorgarrangement ontwikkelt en de bouw voorbereidt. De Staat stelt zich voor 90% borg voor de lening die een aangesloten bank verstrekt in deze fase. De regeling maakt jaarlijks borgstellingen tot € 15 miljoen voor leningen in deze fase mogelijk. Per plan is de borging maximaal € 180.000 (90% van € 200.000). Hiermee zijn jaarlijks minimaal 75 projecten te financieren.
  • bouw/nafinancieringsfase: de periode waarin u het woonzorgarrangement realiseert en aansluitend (ver)huurt of (ver)koopt. De Staat stelt zich borg voor een achtergestelde lening van maximaal 15% van de stichtings- of verwervingskosten bij deze fase. De regeling maakt jaarlijks borgstellingen tot € 81,6 miljoen voor leningen in deze fase mogelijk. Per plan is de borging maximaal € 1.600.000 (80% van € 2.000.000). Naar verwachting zijn hier jaarlijks circa 50 projecten mee te financieren.

Voorwaarden

Als initiatiefnemer komt u in aanmerking als u een woonzorgarrangement wilt ontwikkelen, bouwen, verbouwen of verwerven. Hierbij moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees meer over de voorwaarden.

Aanvragen

U kunt voor de initiatieffase SWZ tot en met 31 december 2020 subsidie aanvragen via mijn.rvo.nl. Hier vindt u ook informatie over de bijlagen die u bij uw aanvraag moet meesturen. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning, niveau 1 nodig.
Voor de borgstellingsleningen in de planontwikkelfase en de bouw- en nafinancieringsfase kunt u zelf geen aanvraag doen. Dit gebeurt door uw bank waarmee het ministerie van VWS een overeenkomst heeft. De volgende banken zijn aangesloten bij de regeling:

  • ABN AMRO
  • ING-bank
  • Rabobank
  • Triodosbank

Extra informatie voor banken staat op het webportaal speciaal voor financiers.

Keuze voor een procesbegeleider

Bent u voor uw project op zoek naar een procesbegeleider? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt u graag bij uw keuze voor een procesbegeleider.

Meer weten?