Service menu right

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Bent u initiatiefnemer van - of heeft u plannen voor een woonzorgarrangement? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

De SWZ richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden. In de regeling heet dit woonzorgarrangementen.

Budget

De regeling bestaat uit verschillende onderdelen:

  • initiatieffase: in deze fase onderzoekt en toetst u de haalbaarheid van het initiatief. De Staat verstrekt een subsidie voor de initiatieffase van het woonzorgarrangement. Voor deze fase is jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar. Hiermee zijn naar schatting tussen de 70 en 90 plannen te realiseren. Het maximale subsidiebedrag per plan is € 20.000.
    Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de kosten van een procesbegeleider voor het onderzoek naar de haalbaarheid van het woonzorgarrangement. Let op! Kosten die voor de beslissing op de aanvraag al gemaakt zijn, komen niet in aanmerking.
  • planontwikkelfase: de periode waarin u het projectplan voor een woonzorgarrangement ontwikkelt en de bouw voorbereidt. De Staat stelt zich voor 90% borg voor de lening die een aangesloten bank verstrekt in deze fase. De regeling maakt jaarlijks borgstellingen tot € 10 miljoen voor leningen in deze fase mogelijk. Per plan is de borging maximaal € 180.000 (90% van € 200.000). Hiermee zijn jaarlijks minimaal 55 projecten te financieren.
  • bouw/nafinancieringsfase: de periode waarin u het woonzorgarrangement realiseert en aansluitend (ver)huurt of (ver)koopt. De Staat stelt zich borg voor een achtergestelde lening van maximaal 15% van de stichtings- of verwervingskosten bij deze fase. De regeling maakt jaarlijks borgstellingen tot € 46,8 miljoen voor leningen in deze fase mogelijk. Per plan is de borging maximaal € 1.600.000 (80% van € 2.000.000). Naar verwachting zijn hier jaarlijks circa 50 projecten mee te financieren. Voor 2019 zal dit aantal mede door de lange doorlooptijd van deze projecten lager zijn.

Voorwaarden

Als initiatiefnemer komt u in aanmerking als u een woonzorgarrangement wilt ontwikkelen, (ver)bouwen of verwerven. Hierbij moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees meer over de voorwaarden.

Aanvragen

U kunt voor de initiatieffase SWZ subsidie van 15 april tot en met 31 december 2020 aanvragen via mijn.rvo.nl. Hier vindt u ook informatie over de bijlagen die u bij uw aanvraag moet meesturen. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning, niveau 1 nodig.
Voor de borgstellingsleningen in de planontwikkelfase en de bouw- en nafinancieringsfase kunt u zelf geen aanvraag doen. Dit gebeurt door uw bank waarmee het ministerie van VWS een overeenkomst heeft. De volgende banken zijn aangesloten bij de regeling:

  • ABN AMRO
  • ING-bank
  • Rabobank
  • Triodosbank

Extra informatie voor banken staat op het webportaal speciaal voor financiers. Daar vindt u onder andere aanvraagformulieren.

Keuze voor een procesbegeleider

Voor uw project gaat u op zoek naar een procesbegeleider. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag bij uw keuze voor een procesbegeleider.

Meer weten?