Gesloten voor aanvragen

Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
2 december 2021

Steeds meer 55-plussers vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Burgerinitiatieven, woningcorporaties, zorginstellingen en marktpartijen bouwen hiervoor ontmoetingsruimten met de subsidie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO).

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 16 januari 2023
09:00
Einddatum:
dinsdag 31 oktober 2023
17:00
Maximaal € 2.500 per m² van de te bouwen ontmoetingsruimte
Totaal budget:
€ 26.000.000

Wie vraagt deze subsidie aan?

Aanvragers van deze subsidie zijn bijvoorbeeld (zie art. 4.2):

 • commerciële privaatrechtelijke rechtspersonen zoals woningcorporaties en marktpartijen waaronder zorginstellingen en sociale ondernemers;
 • niet-commerciële privaatrechtelijke rechtspersonen gericht op woningbouw, bijvoorbeeld initiatieven van de bewoners zelf (burgerinitiatieven).

Voorbeelden van privaatrechtelijke rechtspersonen zijn een stichting, vereniging, coöperatie, naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv). Lees meer over wat een rechtspersoon is.

Per aanvraagformulier dient u maar voor één project een aanvraag in. U mag wel meerdere aanvragen indienen.

Commerciële privaatrechtelijke rechtspersonen moeten opletten dat er geen sprake is van staatssteun. In deze stimuleringsregeling is gebruikgemaakt van artikel 56 ‘Investeringssteun voor lokale infrastructuurvoorzieningen’ van de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) ter rechtvaardiging van de gegeven steun. Hierdoor is de te verlenen staatssteun vrijgesteld van aanmelding, als aan de voorwaarden van die verordening wordt voldaan. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er sprake moet zijn van een aantoonbaar stimulerend effect van de steun. Daarom is de steun alleen voorafgaand aan het verrichten van de activiteiten aan te vragen. Daarnaast moet de aanvrager rekening houden met de maximale hoogte van de steun uit artikel 56: het bedrag aan steun kan niet hoger zijn dan het verschil tussen de in aanmerking komende kosten en de exploitatiewinst van de investering.

Voorwaarden aan de ontmoetingsruimte

De ontmoetingsruimte is minimaal de eerste 5 jaar na oplevering:

 • gericht op ontmoeting en niet op een ander doel;
 • op open, transparante en niet-discriminerende basis te gebruiken door de bewoners en buurtbewoners;
 • fysiek verbonden aan een geclusterde woonvorm of bevindt zich op maximaal 100 meter daarvandaan.

U moet zorgen dat er activiteiten plaatsvinden voor de bewoners. Hoe u dit realiseert zet u in het exploitatieplan dat u bij de aanvraag inlevert (meer hierover onder Uw aanvraag voorbereiden). In dit plan staan onder andere ook de verwachte kosten en opbrengsten van de exploitatie. De bewoners mogen zelf zorgen voor de exploitatie, maar u mag ook een exploitant inhuren om het plan uit te voeren.

Mag iemand anders de ruimte gebruiken? Dat mag. Bent u een commerciële aanvrager? Dan moet dit tegen een marktconforme prijs gebeuren om aan de voorwaarden van artikel 56 AGVV te voldoen. U mag hierbij ook geen nettowinst op de exploitatie van de ontmoetingsruimte maken.

Verkoopt u de ruimte? Dan moet u dat melden. Meer informatie leest u onder Na uw aanvraag.

Alleen voor de bouwkosten ontvangt u subsidie. Hieronder vallen onder andere materialen, de kosten voor het ontwerp van een architect en de personeelskosten van de bouwers. De subsidie is in ieder geval niet voor inrichtingskosten, exploitatiekosten of de kosten van de grond.

Let op: op het moment van aanvragen mag u nog niet begonnen zijn met de daadwerkelijke bouw. Alleen de voorbereiding (ontwerp, offerteaanvraag) mag zijn gestart. Krijgt u de subsidie niet? Dan moet u de voorbereidingskosten zelf financieren.

Na de datum van verlening heeft u 3 jaar om met de bouw te beginnen en 7 jaar om het bouwproject uit te voeren. U laat het ons weten als u klaar bent. Lukt het niet binnen deze termijnen? Geef dit schriftelijk door, Meer informatie hierover vindt u onder Na uw aanvraaag.

Voorwaarden aan de ouderenhuisvesting

De ontmoetingsruimte hoort bij ouderenhuisvesting die ook aan voorwaarden moet voldoen. Het gaat om minimaal 5 woningen aan elkaar of bij elkaar in de buurt. Daarmee is het een ‘geclusterde woonvorm’. De huisvesting moet voldoen aan deze voorwaarden:

 • Minstens 50% van de (beoogde) bewoners moet bij oplevering van de ontmoetingsruimte 55 jaar of ouder zijn.
 • Minimaal 75% van de huurwoningen wordt bij oplevering verhuurd voor een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand.
 • Minimaal 75% van de nieuwbouw koopwoningen moeten bij verkoop een prijs hebben van maximaal 1,25 x het bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • Bij de bestaande koopwoningen moet bij minimaal 75% van de woningen de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) maximaal 1,25 x het bedrag van de NHG zijn.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per m² van de te bouwen ontmoetingsruimte. U ontvangt in totaal per aanvraag maximaal:

 • € 100.000 als de ontmoetingsruimte bij 5 tot en met 20 woonruimten hoort
 • € 150.000 bij 21 tot en met 50 woonruimten
 • € 175.000 bij meer dan 50 woonruimten

Het aantal m² bestaat uit het brutovloeroppervlakte van de ontmoetingsruimte. Bij nieuwbouw mag u hierbij de oppervlakte van de verkeersruimte optellen als deze alleen naar de ontmoetingsruimte gaat. Een verkeersruimte is bijvoorbeeld een gang.

U krijgt een voorschot van 90%. U leest hierover meer onder Na uw aanvraag.

Uw aanvraag voorbereiden

Verzamel de volgende informatie om het aanvraagformulier straks in te vullen. De bijlagen mogen maximaal 100 MB zijn. Toegestane bestanden zijn: docx, doc, pdf, xls, xlsx, jpg, gif, bmp, png, ppt, pptx.

Zorg dat u uw eHerkenning heeft (minimaal eH3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3).

 • De officiële naam, adres, KVK-nummer en statutaire doelstelling.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam van de aanvrager staat. U hoeft hiervoor niets in te leveren, we controleren de tenaamstelling automatisch.
 • Naam, locatie en korte beschrijving van het project.
 • Komt de ontmoetingsruimte in een nieuw te bouwen gebouw? Dien dan een verklaring in van uw gemeente waarin staat dat er een locatie is voor de ontwikkeling van de ontmoetingsruimte. Of dat de gemeente zich inspant om een locatie beschikbaar te stellen. Dit moet een officiële brief van burgemeester en wethouders zijn. Deze brief dient actueel te zijn. Hieronder vindt u een voorbeeld.
 • Een begroting voor de bouwkosten van de ontmoetingsruimte.
 • Het bouwplan voor de ontmoetingsruimte.
 • De brutovloeroppervlakte van de ruimte. Dit is bij nieuwbouw inclusief een verkeersruimte als deze alleen gebruikt wordt om bij de ontmoetingsruimte te komen.
 • Het aantal woningen in de geclusterde woonvorm.
 • Het exploitatieplan voor de ontmoetingsruimte.
 • De exploitatiebegroting die hoort bij het exploitatieplan. Hieronder vindt u een voorbeeld van een exploitatiebegroting met toelichting.
 • Geef in het aanvraagformulier aan of u van plan bent om de ontmoetingsruimte binnen 5 jaar na de opleverdatum te verkopen. Zo ja, wanneer?
 • Voor commerciële partijen: vink in het formulier de verklaring aan dat u niet meer steun krijgt dan toegestaan is op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Online informatiesessie

Wilt u meer weten over de SOO, het aanvraagproces of het aanvraagformulier? Kijk het webinar terug via Youtube. Dit webinar was op 8 december 2021 en ging over de 1e aanvraagronde. Voor de 2aanvraagronde zijn, in vergelijking met de 1e ronde, geen wijzigingen. Wij raden u daarom aan het webinar te kijken. Dit helpt u in de voorbereiding van de subsidieaanvraag.

Aanvragen

Om ervoor te zorgen dat we alle aanvragen dit jaar kunnen beoordelen en verwerken, is de SOO vervroegd gesloten. Aanvragen was mogelijk tot 31 oktober 2023, 17:00 uur.

Na uw aanvraag

Heeft u de SOO aangevraagd? Wij nemen binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Deze termijn kan één keer met hoogstens 13 weken worden verlengd. Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Is uw aanvraag niet volledig of verandert u uw aanvraag nog? Dan geldt de datum waarop wij de verbeterde versie ontvangen. De aanvragen die wij positief beoordelen krijgen een toekenning zolang er budget is. Is er geen budget meer? Dan loten we tussen de aanvragen die volledig zijn ingediend op de dag dat het budget is overgeschreden.

Vergeet niet om een kopie van de onherroepelijke omgevingsvergunning na ontvangst te uploaden. Dit doet u via de knop Aanvraag beheren. Is er geen omgevingsvergunning nodig? Upload dan de overeenkomst(en) tussen u en de opdrachtnemer(s) (bouwpartij). U krijgt een voorschot van 90% binnen 8 weken nadat wij de vergunning of de overeenkomst ontvangen. Bij verlenging van de termijn binnen 16 weken.

Tijdens de bouw van de ontmoetingsruimte moet u 1 keer per 12 maanden een voortgangsverslag inleveren over de bouw. U krijgt hierover dan bericht van ons.

Commerciële aanvragers moeten hun administratie over deze subsidie bewaren tot 10 belastingjaren na de datum van verlening.

Wijzigingen

U moet het ons zo snel mogelijk laten weten als er belangrijke wijzigingen zijn ten opzichte van uw aanvraag, bijvoorbeeld:

 • veranderde contactgegevens en bankrekening;
 • wijzigingen van aanvangs- en einddatum (planning);
 • wijziging brutovloeroppervlakte van de ontmoetingsruimte;
 • wijzigen van begin- en einddatum van het bouwen;
 • verkoop van de ontmoetingsruimte. U geeft aan tegen welke marktconforme prijs, aan welke partij en per welke datum. U stuurt als bijlage een actueel taxatierapport mee. Geef ook aan hoe na de verkoop voldaan wordt aan de verplichtingen die bij deze subsidie horen.

Wij passen de subsidieverlening dan aan als dit nodig is. Geef uw wijzigingen straks door via de knop 'Aanvraag beheren'. Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

U kon bij uw aanvraag uw intermediair machtigen om u te helpen bij bezwaar en beroep en bij beheer en vaststelling.

Vaststelling

Aan het einde van uw subsidieproject stellen wij het subsidiebedrag definitief vast. Na de voltooiing van de bouw vraagt u deze vaststelling aan door via een formulier door te geven:

 • hoe groot de ontmoetingsruimte is in m2;
 • uit hoeveel woningen de ouderenhuisvesting bestaat;
 • wat de definitieve bouwkosten zijn;
 • of u nog aan de verplichtingen voldoet en zal blijven voldoen (zie de tekst hierboven en artikel 8).

Wij kunnen dit controleren en beoordelen of de gestelde doelen zijn gehaald. Daarna vindt een eindafrekening van de subsidiegelden plaats. U krijgt nooit meer dan het door u aangevraagde bedrag. Wij verlagen mogelijk wel uw subsidie.

Doel van de regeling

De meeste 55-plussers zijn tevreden met hun woning. Maar een deel wil verhuizen naar een woning waar ze de buren makkelijker ontmoeten. Samen blijven ze op een plezierige manier langer zelfstandig wonen. De SOO financiert de bouw van een ontmoetingsruimte bij woonvormen waar 55-plussers samen wonen (geclusterde woonvormen). Dit kunnen nieuwe woonvormen zijn en bestaande complexen.
 

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?