Open voor aanvragen

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Gepubliceerd op:
14 maart 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Bent u als particulier of sociale ondernemer initiatiefnemer van een vernieuwende vorm van wonen voor overwegend 55-plussers? Kleinschalig en indien nodig gecombineerd met zorg? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

Doel

Naarmate mensen ouder worden, denken ze steeds meer na over hun toekomstige woonsituatie. Hieronder is een groeiende groep 55-plussers die nog midden in het leven staat en vitaal is, maar toch alvast stappen neemt om zo lang mogelijk zelfstandig en prettig thuis te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld in geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Ook is er een groep 55-plussers die al langdurige zorg nodig heeft en waarvoor nieuwe woonvormen in combinatie met zorg interessant zijn. Een deel van al die 55-plussers gaat zelfs zo ver, dat ze hun eigen woon(zorg)droom voor de toekomst realiseren.

Het huidige aanbod en de bouw van dit soort woningen blijft nog sterk achter bij de vraag. Onder andere omdat de financiering een belangrijk knelpunt bij de ontwikkeling en totstandkoming vormt. De SWZ helpt burgers en sociale ondernemers bij de financiering van kleinschalige innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Denk aan de bouw van een woonhofje, transformatie van een leegstaand schoolgebouw of voormalig verzorgingstehuis, of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden.

Budget

De regeling bestaat uit verschillende onderdelen:

  • initiatieffase: in deze fase onderzoekt en toetst u de haalbaarheid van het initiatief. De Staat verstrekt een subsidie voor de initiatieffase van het woonzorgarrangement. Voor deze fase is in 2022 € 1,5 miljoen beschikbaar. Hiermee zijn naar schatting tussen de 75 en 100 plannen te realiseren. Het maximale subsidiebedrag per plan is € 20.000. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de kosten die gemaakt worden voor het onderzoeken van de haalbaarheid van het woonzorgarrangement.
  • planontwikkelfase: de periode waarin u het projectplan voor een woonzorgarrangement ontwikkelt en de bouw voorbereidt. De Staat verstrekt, nadat u zelf 1/3 van de planontwikkelkosten heeft ingelegd, op aanvraag een lening tot een maximum van € 200.000. Jaarlijks is voor deze fase € 15 miljoen beschikbaar, waarmee jaarlijks minimaal 75 projecten te financieren zijn.
  • bouw/nafinancieringsfase: de periode waarin u het woonzorgarrangement realiseert en aansluitend (ver)huurt of (ver)koopt. De Staat stelt zich borg voor een lening van maximaal 15% van de stichtings- of verwervingskosten bij deze fase. In 2020 is voor deze fase € 81,6 miljoen beschikbaar. Vanaf 2021 is dat jaarlijks € 100 miljoen. Per plan is de borging maximaal € 1.600.000 (80% van € 2.000.000). Naar verwachting zijn hier jaarlijks circa 50 projecten mee te financieren.

Voorwaarden

Als initiatiefnemer komt u in aanmerking als u een woonzorgarrangement wilt ontwikkelen, bouwen, verbouwen of verwerven. Hierbij moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer over de voorwaarden

Aanvragen

Voor de initiatieffase kunt u aanvragen indienen tot en met 31 december 2022. Voor de planontwikkelfase en de bouw/nafinancieringsfase kunt u aanvragen indienen tot en met 3 april 2024. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Op onze pagina Aanvraagproces leest u over de Quickscan en het voorbereiden en indienen van uw aanvraag.

Procesbegeleiding

Het realiseren van een kleinschalige innovatieve woonvorm, eventueel gecombineerd met zorg, is een uitdagende opgave. Wij adviseren u hierbij een procesbegeleider in de arm te nemen.

Na uw aanvraag

Wij controleren of uw aanvraag volledig is. Is dit niet zo, dan laten wij u dit weten.

Lees wat er na uw aanvraag gebeurt

Stappenplan financiering

Heeft u bij de financiering, naast de SWZ zelf, ook nog extra hulp nodig? Onze kennispartner Platform31 biedt u een handig stappenplan voor het toetsen van de financiële haalbaarheid van een woon(zorg)initiatief.

SWZ in de praktijk

Lees verhalen en bekijk video's van initiatiefnemers die gebruik maakten van de SWZ.

Contact met andere initiatiefnemers

Staat u aan het begin van uw project en heeft u vragen? Dan kan het fijn zijn om eens contact te hebben met andere initiatiefnemers van innovatieve en kleinschalige woon(zorg)vormen voor 55-plussers. Wij begrijpen dat!

Bekijk de contactgegevens van initiatiefnemers die graag eens met initiatiefnemers van een ander project meedenken, wanneer daar behoefte aan is.

Meer weten?

  • Partners als ZorgSaamWonenPlatform31 en de LVGO dragen bij aan het van de grond komen van wooninitiatieven voor senioren door kennis te delen en te inspireren met goede voorbeelden.
  • Tot en met 30 november 2022, 17:00 uur kunt u uw aanvraag indienen voor de subsidieregeling voor de bouw van een ontmoetingsruimte in woonvormen voor ouderen. De regeling is bedoeld voor woningcorporaties, marktpartijen, burgerinitiatieven en zorgaanbieders. Lees meer over de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO).
  • Sociale ondernemers die vastgoed ontwikkelen en groepen particulieren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van woonvraagstukken van (kwetsbare) mensen van 55 jaar en ouder. Ze kunnen zorgen voor de realisatie van innovatieve en kleinschalige woon(zorg)vormen met levensloopbestendige woningen. Maar wat houdt dit precies in en wat komt er allemaal bij kijken? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben 2 informatiepagina's gemaakt met praktische informatie en praktijkvoorbeelden. 
    Bekijk de informatiepagina voor particulieren.  Of bekijk de  informatiepagina voor sociaal ondernemers op volhuisvestingnederland.nl. 

Vragen over SWZ?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?