Gesloten voor aanvragen

Aanvraagproces Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Laatst gecontroleerd op:
3 april 2024
Gepubliceerd op:
15 juni 2020

U heeft een aanvraag ingediend voor de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ). Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt, bijvoorbeeld wat er na uw aanvraag gebeurt. Houdt u uw IBAN/BIC nummer, KVK-nummer en het aantal wooneenheden bij de hand.

Aanvragen

U kon tot en met 3 april 2024 een aanvraag indienen voor de subsidie in de initiatieffase, een lening voor de planontwikkelfase en borgstellingen voor de bouw- en nafinancieringsfase. Dat kan nu niet meer.

Is aan u een lening voor de planontwikkelfase toegekend? Dan kunt u nog wel een uitbetaling per tranche aanvragen.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Uitbetaling per tranche

Na toekenning van een lening voor de planontwikkelfase kunt u een uitbetaling per tranche aanvragen. Bij uw tranche-aanvraag stuurt u de volgende bijlage mee:

  • Een betaalbewijs (rekeningafschrift van de bank) van de eigen inbreng 

De bijlage mag in totaal niet groter zijn dan 20 MB.

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij of de aanvraag volledig is. Is dit niet zo, dan laten wij u dit weten. Is uw aanvraag volledig, dan nemen wij deze in behandeling. Na ontvangst van uw complete aanvraag krijgt u binnen 8 weken een beschikking.

Wijzigingen doorgeven

Als uw situatie verandert, heeft u een meldingsplicht. U moet wijzigingen melden als u de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren. Of als u niet tijdig of niet geheel aan de subsidieverplichtingen kunt voldoen.

Tijdens de initiatieffase kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen die belangrijk zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Zie hiervoor de artikelen 2.6 Meldingsplicht en artikel 2.7 Subsidie-verplichtingen van de regeling. Raadpleeg de artikelen in de wetgeving.

Geef bij uw melding een toelichting en voeg relevante stukken toe. U kunt de melding voor de initiatieffase versturen naar SWZsubsidie@rvo.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?