Open voor aanvragen

Aanvraagproces Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Gepubliceerd op:
15 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
12 april 2023

U wilt een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ). Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt. Van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt. Houdt u uw IBAN/BIC nummer, KVK-nummer en het aantal wooneenheden bij de hand.

Aanvragen

U vraagt de SWZ aan via ons aanvraagportaal. Dit kan tot en met 3 april 2024. Dit geldt voor de subsidie in de initiatieffase, een lening voor de planontwikkelfase en borgstellingen voor de bouw- en nafinancieringsfase. Is aan u een lening voor de planontwikkelfase toegekend? Dan kunt u een uitbetaling per tranche aanvragen.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Voorbereiden van uw aanvraag

Wilt u nagaan wat u nodig heeft voor een aanvraag voor de initiatieffase SWZ? Vul dan de Quickscan in.

Voor de bouw- en nafinancieringsfase moet u eerst een financiering aanvragen voordat u een borgstelling bij ons kunt aanvragen. Dit kan bij een bank of andere financier waarmee een overeenkomst is afgesloten. De volgende banken/financiers zijn aangesloten bij de regeling:

 • ABN AMRO
 • ING-bank
 • Rabobank
 • Triodosbank

Lees meer over kosten en staatssteun die van toepassing zijn.

Extra informatie voor banken staat op het webportaal speciaal voor financiers.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hieronder leest u welke bijlagen bij welke fase horen.

Subsidie initiatieffase

Vraagt u subsidie aan voor de initiatieffase, dan stuurt u de volgende bijlagen mee:

Een verklaring van uw gemeente:

 • dat er een locatie is voor de ontwikkeling van het woonzorgarrangement, 
 • of dat zij zich inspant een locatie beschikbaar te stellen, 
 • of dat zij zich inspant het mogelijk te maken dat het woonzorgarrangement op de verworven of eigen locatie gerealiseerd kan worden,
 • of dat de locatie wordt aanbesteed en het woonzorgarrangement naar verwachting zal passen binnen de voorwaarden van aanbesteding. 

Dit moet een afschrift zijn van een formele brief namens de burgemeester en wethouders. De gemeente kan het format Voorbeeldverklaring beschikbaarheid locatie (Word) hiervoor gebruiken. Deze brief mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Heeft u al een locatie in eigendom, stuur dan ook het eigendomsbewijs mee.

 • Een projectomschrijving met een planning en een begroting van de kosten die samenhangen met het onderzoeken van de haalbaarheid.

De bijlagen mogen in totaal niet groter zijn dan 10 MB.

Lening planontwikkelfase

Vraagt u een lening aan voor de planontwikkelfase, dan stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Een projectplan voor de planontwikkelfase van het woonzorgarrangement met daarin de ijkpunten in de voortgang en een investerings- en financieringsplan. Gebruik hiervoor het Format Projectplan planontwikkelfase.
 • Een verklaring van de gemeente dat een locatie beschikbaar of toegewezen is. Het gaat hier om een kopie van een formele brief van de gemeente (namens de burgemeester en wethouders) aan de aanvrager. In de brief staat dat een locatie beschikbaar of toegewezen is voor de realisatie van het WZ-arrangement.
 • Een offerte van een procesbegeleider (niet verplicht).
 • Een offerte van een architect.
 • Het haalbaarheidsrapport van het woonzorgarrangement.
 • Een projectplan van de planontwikkelfase met daarin de ijkpunten in de voortgang en de daarmee samenhangende kosten.
 • Een begroting van de totale planontwikkelkosten.
 • Het bewijs van eigen bijdrage. Bijvoorbeeld een bankafschrift op naam van de aanvrager (is in deze fase nog niet verplicht).
 • Een de-minimisverklaring. Voor een aanvraag lening planontwikkelfase zijn 'de minimissteun' bepalingen van de Europese Commissie van toepassing. Meer informatie vindt u op het formulier Verklaring De-minimissteun op de pagina Standaardformulieren.
 • Statuten van de WZ-onderneming

Voor deze aanvraag accepteren we alléén bijlagen in pdf-formaat. De meeste bijlagen zijn verplicht, dus zorg er voor dat u ze klaar heeft staan. Als er toch een bijlage ontbreekt, kunt u de aanvraag opslaan en later aanvullen. De bijlagen mogen in totaal niet groter zijn dan 20 MB.

Uitbetaling per tranche

Na toekenning van een lening voor de planontwikkelfase kunt u een uitbetaling per tranche aanvragen. Bij uw tranche-aanvraag stuurt u de volgende bijlage mee:

 • Een betaalbewijs (rekeningafschrift van de bank) van de eigen inbreng 

De bijlage mag in totaal niet groter zijn dan 20 MB.

Borgstelling bouw- en financieringsfase

Vraagt u een borgstelling aan voor de bouw- en nafinancieringsfase, dan stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • een offerte van de (hoofd)aannemer/bouwer (kopie)
 • een definitief ontwerp van het woonzorgarrangement
 • statuten van de WZ-onderneming

De bijlagen mogen in totaal niet groter zijn dan 20 MB.

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij of de aanvraag volledig is. Is dit niet zo, dan laten wij u dit weten. Is uw aanvraag volledig, dan nemen wij deze in behandeling. Na ontvangst van uw complete aanvraag krijgt u binnen 8 weken een beschikking.

Wijzigingen doorgeven

Als uw situatie verandert, heeft u een meldingsplicht. U moet wijzigingen melden als u de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren. Of als u niet tijdig of niet geheel aan de subsidieverplichtingen kunt voldoen.

Tijdens de initiatieffase kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen die belangrijk zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Zie hiervoor de artikelen 2.6 Meldingsplicht en artikel 2.7 Subsidie-verplichtingen van de regeling. Raadpleeg de artikelen in de wetgeving.

Geef bij uw melding een toelichting en voeg relevante stukken toe. U kunt de melding voor de initiatieffase versturen naar SWZsubsidie@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?