Biobased Economy

De Biobased Economy neemt een belangrijke plaats in in de circulaire economie en is een omvangrijke en gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven en kan uitgroeien tot één van de speerpunten van de nationale economie. Zeker omdat Nederland sterk is in chemie, agrofood en logistiek, is de Biobased Economy een van de manieren waarop Nederland groene groei kan realiseren.

De Biobased Economy (BBE) is een economie die gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie inzet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie die biomassa toepast voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte).

In de Biobased Economy vervangen biologische grondstoffen fossiele grondstoffen. Drijfveren zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.

Wat RVO.nl en de rijksoverheid doen

RVO.nl en de rijksoverheid nemen remmende regelgeving weg voor groene groei. We ondersteunen het Biorenewables Business Platform, het Agro Papier Chemie Platform én monitoren we de voortgang van de Biobased Rconomy in Nederland. Twee keer per jaar organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met hulp van RVO.nl een netwerkbijeenkomst BBE. Doel van die bijeenkomst is om alle BBE-betrokkenen op de hoogte te houden en met elkaar te laten netwerken.

Monitoring

De Biobased Economy staat aan het begin van haar ontwikkeling. Het is noodzakelijk en uitdagend om in deze fase de ontwikkelingen in kaart te brengen.

Download de rapporten en overzichten

Subsidiemogelijkheden Biobased Economy

U kunt gebruik maken van subsidies van RVO.nl en de Europese Unie om biobased economy toe te passen.

  • WBSO
  • MIA/Vamil-regeling, met specifieke onderdelen voor BBE
  • De topsectoren Agro & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Energie, Chemie en natuurlijk Biobased Economy bieden jaarlijkse subsidierondes. Dan kunt u BBE-projecten en mkb-projecten  (vouchers, innovatie-adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-projecten) indienen via de MIT-regeling Topsectoren Chemie en Energie.
  • EU-subsidie - vanuit de Europese Unie bieden verschillende programma’s subsidie voor BBE-projecten. RVO.nl zette deze calls op een rij en houdt dit overzicht up-to-date. Download het Totaaloverzicht EU BBE (pdf)

Biobased projecten passen onder andere binnen onderstaande thema’s:

Topsector Chemie/BBE

1c advanced materials-biobased materialen
3c sluiten ketens
6c chemische conversie procestechnologie en synthese BBE
11b thermische conversie biomassa
12b chemisch-katalytische conversie technologie
13b biotechnologische conversie technologie
14b Energiebesparing industrie - Ontwateren en Drogen

Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen

3. samenwerkende waardeketen
4. meer met minder

Topsector Agri en Food

1. Valorisatie groene grondstoffen, zijstromen en mest.

Service menu right