Clean Fuel Contracts (2019)

Laatst gecontroleerd op:
29 november 2023
Gepubliceerd op:
6 juli 2020

Het project onderzoekt de haalbaarheid van een ‘Clean Fuel Contracts’-concept.

Beschrijving

Inleiding

Eindgebruikers willen steeds vaker informatie over de herkomst van producten die ze kopen, en dit geldt in nog grotere mate voor producten die als duurzaam of hernieuwbaar in de markt worden gezet. En zulke inzichten komen nu beschikbaar. Met je smartphone kun je zien waar en wanneer de sinaasappels voor je sap geplukt zijn, en waar de koeien grazen van de melk in je melkpak. Met een Clean Fuel Contract kunnen we zulke informatie ook inzichtelijk maken voor biobrandstoffen. Biobrandstoffen die in Nederland worden verkocht moeten voldoen aan Europese duurzaamheidseisen. Hiertoe wordt de hele productieketen gecertificeerd en deze informatie is beschikbaar tot het moment dat een brandstof op de markt wordt verkocht voor verantwoording aan de overheid. Maar deze informatie komt zelden bij een eindgebruiker terecht, tenzij deze daarom vraagt. Er is in Nederland geen systeem om deze informatie op een betrouwbare wijze aan de eindgebruiker over te dragen.

Doel

Met een onafhankelijk systeem van Clean Fuel Contracts kan informatie over hernieuwbare brandstoffen en energiedragers vanaf een depot, vanaf de leverancier, ook met tussenhandel en distributiekanalen via tankstations aan de eindgebruiker of aan opdrachtgevers worden doorgegeven.

Werkwijze

In een studie heeft een consortium van partijen de haalbaarheid van een Clean Fuel Contract systeem verkend, hoe het systeem werkt en het beste aansluit op de grondstofketencertificering en in welke markten dit systeem waarde zal hebben.

Locaties

Platform Duurzame Biobrandstoffen, Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik en op verschillende locaties in Nederland.

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Platform Duurzame Biobrandstoffen Niet-gouvernementele organisatie Coördinator – project leider
Biondoil Netherlands B.V. Micro onderneming Project deelnemer (producent hernieuwbare brandstoffen)
SeaNRG B.V., trading as GoodFuels B.V. Micro onderneming Project deelnemer (producent / leverancier hernieuwbare brandstoffen)
Havenbedrijf Rotterdam N.V. Grote onderneming Project deelnemer (bedrijfsfacilitator/afnemer van hernieuwbare brandstoffen)
OrangeGas B.V. Middelgrote onderneming Project deelnemer (producent/leverancier hernieuwbare brandstoffen)
PitPoint.CNG B.V. Grote onderneming Project deelnemer (producent/leverancier hernieuwbare brandstoffen)
Van Kessel Olie B.V. Kleine onderneming Project deelnemer (leverancier hernieuwbare brandstoffen)
Varo Energy Netherlands B.V. Grote onderneming Project deelnemer (leverancier hernieuwbare brandstoffen)

Resultaat

Conclusies

Enkele grote bedrijven willen het transport van hun grondstoffen en eindproducten vergroenen en vragen aan hun transporteurs om op duurzame brandstoffen te rijden. Door middel van een Clean Fuel Contract kan de transporteur eenvoudig aan zijn klant laten zien welke brandstoffen hij heeft gebruikt, gebaseerd op welke grondstoffen, uit welk land en hoeveel broeikasgasemissies er vermeden zijn. Clean Fuel Contracts kunnen ook gebruikt worden bij contractering en verantwoording van projecten of activiteiten waarbij veel brandstof wordt verbruikt. Bijvoorbeeld bij concessieverlening in het openbaar vervoer of bij het aanbesteden van grote infrastructurele projecten. Voor die bedrijven die meer hernieuwbare brandstoffen inzetten dan verlangd wordt door de jaarverplichting, heeft het systeem van Clean Fuel Contracts een belangrijke meerwaarde in het aantonen van de additionaliteit van deze inzet.

Aanbevelingen

In technische zin zijn Clean Fuel Contracts haalbaar. Ook in enkele andere markten wordt op dergelijke manier unieke informatie op een transparante manier naar eindgebruikers gebracht.

In economische zin, is er op dit moment nog weinig vraag naar transparante informatie over hernieuwbare brandstoffen bij eindgebruikers. We zien geen onmiddellijke vraag naar Clean Fuel Contracts. 

Marktpartijen met een jaarverplichting, hebben alleen de verplichting te rapporteren over uitgeslagen brandstoffen in het Register Energie Vervoer van de NEa. Er bestaat geen wettelijke verplichting omtrent informatie die daarna naar eindgebruikers gaat. 

Geconsulteerde partijen verwachten wel dat de vraag naar transparante informatie gaat groeien en menen dat het ontbreken van deze transparantie de groei van de markt voor hernieuwbare brandstoffen in de weg staat. 

De toenemende vraag naar informatie over aangeschafte hernieuwbare brandstoffen wordt vooral verwacht bij vervoerders in het wegtransport, de binnenvaart en de zeevaart, en bij aanbestedingen (infrastructurele projecten) en concessies (openbaar vervoer). Ook bij consumenten is er een groeiende interesse in de herkomst en duurzaamheid van producten. 

Om de markt voor hernieuwbare brandstoffen te laten groeien is een systeem zoals Clean Fuel Contracts onvermijdelijk. 

We bevelen aan dat de sector het initiatief neemt om Clean Fuel Contracts verder te ontwikkelen. Als volgende stap bevelen we aan om het systeem in detail te ontwerpen en in de praktijk te testen in nauwe consultatie met de betrokken partijen.

Publicaties

Website van Platform Hernieuwbare Brandstoffen: Platform Hernieuwbare Brandstoffen

Bent u tevreden over deze pagina?