H2 Pioniers Utrecht (2021)

Gepubliceerd op:
15 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
26 april 2022

Het doel van het project is het bouwen van een waterstoftankstation waar een electrolyser lokaal groene waterstof produceert met duurzaam opgewekte energie. De energie wordt hier ook opgeslagen. Dit laat zien dat ook waterstof als brandstof succesvol gebruikt kan worden.

Doel

Dit project heeft voor deze investeringen een CEF-bijdrage ontvangen en ontvangt vanuit de DKTI-regeling subsidie voor deze investering in lokale infrastructuurvoorziening. Door middel van het realiseren van zowel een vloot FCEV-voertuigen als een tanklocatie wordt er tegelijkertijd vraag- en aanbod van waterstof gecreëerd.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Met groene stroom lokaal groene waterstof produceren door middel van realisatie en ingebruikname van een electrolyser voor de productie van groene waterstof en het realiseren van een waterstoftankstation op Lage Weide;
  • Opgedane kennis beschikbaar stellen van het Valorisatieprogramma voor de verdere stimulering en facilitering van waterstofproductie en -gebruik in vervoermiddelen; en het betrekken van bedrijven;
  • Monitoring waterstofproductie en -gebruik voor doorontwikkeling business case.

Locaties

Utrecht bedrijventerrein Lage Weide, voorkeurslocatie: een braakliggend stuk grond nabij het meest noordwestelijke deel van de Isotopenweg, ten noordoosten van de Otto Hahnweg.

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
H2U Utrecht Holding BV Onderneming Initiatiefnemer, uitvoering en realisatie
Hogeschool Utrecht Kennisinstelling In kind (geen subsidiabele kosten in begroting. Kennisvalorisatie m.b.v. technische en economische opschalingsmogelijkheden van de lokale groene waterstofproductie en - distributie ten behoeve van lokale en regionale uitbreiding.
EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) Samenwerkingsverband (corporatie) van ondernemers In kind (geen subsidiabele kosten in begroting). ECUB zet de kennisontwikkeling in voor de verdere validatie en valorisatie van de waterstofpotentie voor logistieke spelers en bedrijventerreinen.

 

Bent u tevreden over deze pagina?