H2-Platform 2021 (2021)

Laatst gecontroleerd op:
13 december 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Tegen de achtergrond van het Energieakkoord voor Duurzame Groei en de in dat kader opgestelde Brandstofvisie met LEF, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de klimaatafspraken in Parijs en enkele Europese richtlijnen (o.a. Clean Power for Transport) hebben uiteenlopende partijen die betrokken zijn bij de Nederlandse waterstofketen – van waterstofproducenten tot eindgebruikers – het H2-Platform opgericht (voorheen NWP, Nationaal Waterstof Platform).

Beschrijving

Inleiding

Het H2Platform is een groeiend samenwerkingsverband van 55 bedrijven en organisaties (deelnemers-aantal begin 2022) die zich bezighouden met waterstof. Het H2Platform werkt nauw samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat. Het H2Platform zorgt voor gezamenlijke visievorming en belangenbehartiging, voor publiciteit en voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Waar zich kansen voordoen zorgt het H2Platform voor het verbinden van partijen in consortia voor concrete projecten. Het H2Platform speelt dus een verbindende en voorwaardenscheppende rol; het platform realiseert niet zelf risicodragend concrete waterstofprojecten. Het H2Platform organiseert plenaire platformbijeenkomsten, zowel specifiek voor de kring van deelnemers als ook openbaar voor iedereen die in waterstof geïnteresseerd is. Met de website www.opwegmetwaterstof.nl biedt het H2Platform informatie over de rol van waterstof in de energietransitie en zit het platform bovenop het waterstofnieuws. Via kennis- en innovatietafels vindt kennisuitwisseling en visie- en adviesvorming plaats over de toepassing van waterstof in de energiesector, de (chemische) industrie, de gebouwde omgeving en de mobiliteit, naast de doorsnijdende onderwerpen duurzaamheid, veiligheid en internationale ontwikkelingen.

Doel

Het doel van het H2Platform is het ontplooien en stimuleren van activiteiten voor de – uiteindelijk commerciële – inzet van (CO2-neutrale) waterstof in: mobiliteit en transport, de gebouwde omgeving (aggregaten, verwarming, e.d.), de (chemische) industrie (als grondstof en voor hoge temperatuur warmte) en de energiesector (voor de inpassing in het energiesysteem van stroom uit zon en wind). Een belangrijke activiteit en afgeleid doel van het H2Platform is het bevorderen van het delen van faciliteiten en het uitwisselen van kennis en deskundigheid tussen partijen in de Nederlandse waterstofketen, van producenten tot eindgebruikers. En ook daadwerkelijk bijdragen, in de huidige pre-commerciële fase, aan technologie- en innovatieontwikkeling en -overdracht, netwerking, informatie-verspreiding en samenwerking tussen ondernemingen, koepelorganisaties en andere betrokken organisaties in en nabij de Nederlandse waterstofketen (waaronder overheden en kennisinstellingen).

Werkwijze

 • Het met participanten (bedrijven en koepelorganisaties) en overige betrokkenen (zoals overheden en kennisinstellingen) definiëren van breed gedragen (strategische) prioriteiten – onder andere qua financiën (businesscases, vereiste overheidsbijdragen), veiligheid, infrastructuur, matching van vraag en aanbod – inclusief concrete deliverables. 
 • Het ondersteunen van consortia bij het ontwikkelen van toegesneden (publiek-private) financieringsarrangementen en het daarbij benutten van (Europese) financierings- en investeringsprogramma’s. 
 • Visievorming en belangenbehartiging. 
 • Publiciteit in de breedste zin genereren voor de inzet van waterstof, door het organiseren of bijdragen aan evenementen en congressen, alsmede en met name door gestructureerde communicatie via de website van het H2Platform www.opwegmetwaterstof.nl en aan deze website gekoppelde social media: Facebook, Twitter en LinkedIn. 
 • Netwerking en matchmaking, door het organiseren van ontmoeting, netwerkvorming, kennisuitwisseling en onderlinge versterking in de driehoek tussen bedrijven (investeerders, business case ontwikkelaars), kennisinstellingen (kennisontwikkelaars) en overheden (regelgever, subsidieverstrekker, regisseur, eerste gebruiker / launching customer). 
 • Lidmaatschap van en samenwerking met aanverwante (inter)nationale organisaties, waaronder Hydrogen Europe en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

   

Deelnemer
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Deltalinqs Niet-gouvernementele organisatie Penvoerder

Resultaat

Conclusies

 • In 2021 heeft het H2 Platform een gezonde groei doorgemaakt met circa 15 deelnemers tot in totaal 55 deelnemers aan marktzijde eind 2021, begin 2022, verspreid over de waterstofketen van productie tot eindgebruik, alsmede over de verschillende toepassingsvelden (mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie en energie).
 • In 2021 nam het aantal FCEV en waterstoftankstations verder toe, en is er eind 2021 min of meer sprake van een landsdekkend netwerk. Om versnelling aan te jagen ontwikkelde het H2 Platform in 2021 het “Actieprogramma Toepassing van Waterstof in Mobiliteit” en het gelijknamige convenant dat is neergelegd bij het kabinet met een gevraagd budget van € 175 miljoen voor tankinfrastructuur en de stimulering van met name heavy duty voertuigen.
 • In 2021 is de kennis- en innovatietafel Gebouwde omgeving gestart. Onderkend is dat waterstof in de gebouwde omgeving een verduurzamingsrol te spelen heeft. In aansluiting op het Nationaal Waterstof Programma onder aanvoering van EZK is gekeken naar de rol en positie die het H2 Platform het beste zou passen; implementatie vindt gedurende 2022 plaats.
 • In 2021 startte de nieuwe themaleider Industrie en energie. Hij richtte zich op informatie-uitwisseling en inhoudelijke sessies van de kennis- en innovatietafel Industrie en energie. Belangrijke resultaten die zijn bereikt betreffen: statusoverzicht van projecten per industriecluster, zicht op de backbone-ontwikkeling en de specificaties van waterstof in transportnetten, bestaande industriële gassen netten en de backbone, zicht op behoeften potentiële industriële waterstofgebruikers via marktconsultatie, statusoverzicht ontwikkelingen België en Duitsland en zicht op de actuele ontwik-kelingen en gedachten over de import van groene waterstof en ammonia door (haven)bedrijven.
 • In 2021 is duidelijke inbreng geleverd aan IenW, EZK en de Tweede Kamer over het belang van een stimulerende implementatie van de RED 2 (Besluit en Regeling energie en vervoer, openen raffinageroute) en een ferm Nederlands standpunt voor een werkbare delegated act hernieuw-baarheid en additionaliteit. Positieve resultaten zijn met name openstelling van de raffinageroute en duidelijkheid over het mogen combineren van HBE en subsidie voor de productie van groene waterstof die wordt ingezet in de mobiliteit.
 • In 2021 heeft het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma opgeleverd: vijf leidraden voor vergunningverlening, de tabel “H2 Risicobeheersing-Incidentbeheersing (RB-IB)”, notities voor de PGS 35 en het Besluit kwaliteit leefomgeving, een kennishiatendocument en twee HAZID studies (Hazard Identification) voor waterstoftankstations en -tubetrailers.
 • In 2021 kwam de PA commissie iedere zes weken bij elkaar ter bepaling van de lobby-inzet voor het nationale en Europese waterstofbeleid. Nationaal betrof dit onder andere de SDE++ en het opschalingsinstrument van EZK, Europees ging het om (de Nederlandse inbreng over) Fit for 55 en de Europese consultatie over nieuwe staatssteunregels. De lobby-inzet kreeg vorm in brieven, e-mails, websiteberichten en berichten via sociale media.
 • In 2021 is het bezoekersaantal van www.opwegmetwaterstof.nl wederom gegroeid. In 2021 telde de website 180.000 bezoeken en 140.000 unieke bezoekers. De externe nieuwsbrief telt ruim 4.000 abonnees. Het aantal volgers op LinkedIn is met ruim 1.500 gestegen naar nu bijna 4.500. Via Twitter en Facebook bereiken de berichten van het H2 Platform gemiddeld 6.000 respectievelijk 20.000 gebruikers per maand.
 • Naast samenwerking met deelnemers en – internationaal – met Hydrogen Europe, is in 2021 nauw samengewerkt met de NVDE voor strategiebepaling en -afstemming inhoudelijk en qua lobby. In 2021 zijn gesprekken gestart met de NWBA over fusie en – samen met een aantal grote bedrijven – over het ontwikkelen van een brede slagkrachtige brancheorganisatie voor waterstof.

Aanbevelingen 

Enkele belangrijke aandachtspunten van (en daarmee aanbevelingen voor betrokkenen bij het) H2 Platform voor 2022 zijn de volgende (opsomming niet uitputtend bedoeld):

 • Realisatie en start implementatie van het ‘Convenant 2025’ voor het in 2025 gerealiseerd hebben van een landsdekkend netwerk van minimaal 50 waterstoftankstations.
 • Het continueren van de inzet op het thema ‘gebouwde omgeving’, mede in het kader van het Nationaal Waterstof Programma.
 • Het continueren van de inzet voor een adequaat stimuleringsinstrumentarium voor de opschaling van de productie van duurzame waterstof.
 • Het continueren van de inzet op het thema ‘Industrie en energie’. Voor 2022 zijn de volgende onderwerpen met name van belang: marktordening (infrastructuur), aanvoer van waterstof (eigen productie versus import) en het bereiken van potentiële industriële waterstofgebruikers.
 • (Inter)nationale certificering van duurzame waterstof, in aansluiting op de delegated act onder de RED 2 die begin 2022 wordt verwacht.

Publicaties

De website NLHydrogen - Waterstof verbindt vandaag aan morgen bevat voor de verschillende thema’s die het platform bestrijkt diverse berichten met daaraan gekoppelde – vaak downloadbare – publicaties. 

Bent u tevreden over deze pagina?